Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

11 m?u tông ?? c?t lông chó ???c Groomer tin dùng

11 m?u tông ?? c?t lông chó ???c Groomer tin dùng

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

M?t chi?c tông ?? c?t lông chó mang l?i ni?m vui cho thú c?ng. Vi?c c?t t?a lông chó th??ng xuyên không ??n gi?n ch? làm ??p thông th??ng mà ?ó còn là m?t cách b?o v? s?c kh?e cho thú c?ng. Và làm th? nào mua ???c m?t chi?c tông ?? t?t nh?t?

? bài vi?t này VIETPET s? mang ??n cho các b?n 11 m?u tông ?? t?t nh?t dành cho thú c?ng hi?n nay ???c tin dùng. Các b?n mà dùng tông ?? c?t t?a cho chó ? nhà thì c?ng c?n ph?i h?c cách s? d?ng tông ?? c?t lông chó ?úng k? thu?t ?? ??t ???c cho chú chó c?a b?n m?t b? lông ??p ?? nh?t.

Tông ?? c?t lông chó Andis EasyClip Versa

Tông ?? c?t lông chó Andis EasyClip Versa. Gi?i pháp t?t c?-trong-m?t c?a b?n ?? ch?i chu?t các gi?ng trung bình ??n nh? h?n. Các clipper m?nh m? có d? s? d?ng l??i hoán ??i cho nhau và m?t ho?t ??ng yên t?nh, cho v?t nuôi tho?i mái. Bao g?m 4 l??c ?ính kèm kích c? 1/4 “, 1/2”, 3/4 “và 1” v?i các m?o làm tròn ?? ch?i chu?t an toàn h?n.

 • Máy m?nh m? h?n cho clip hoàn h?o m?i lúc, cho phép b?n hoàn thành vi?c ch?i chu?t trong th?i gian ít h?n.
 • Nút nh? nhanh cho các l??i dao có th? hoán ??i cho nhau d? s? d?ng.
 • Thi?t k? tho?i mái có ngh?a là ít m?t m?i h?n v?i b?n và m?t ??ng c? ch?y êm ái là nh? nhàng và tho?i mái cho thú c?ng c?a b?n.

Tông ?? c?t lông chó Andis ProClip AGC2 UltraEdge 2-Speed

Tông ?? c?t lông chó Andis ProClip AGC2 UltraEdge 2-Speed là m?t máy kéo 2 t?c ?? chuyên nghi?p, 3400 spm và 4400 spm, ???c thi?t k? ?? c?t siêu nhanh. Ch?y r?t mát m?, ng??i hâm m? và l? thông h?i có th? b? k?t tóc không c?n thi?t. Các ho?t ??ng yên t?nh s? làm hài lòng ngay c? nh?ng ??ng v?t nh?y c?m nh?t. Bao g?m: clipper, kích th??c 10 l??i UltraEdge, và d?u clipper.

 • ??ng c? quay kín t?c ?? 2 ch?y r?t mát nên không c?n l? thông h?i ho?c qu?t. B?n có th? thay th? gi?a 3400 spm và 4400 spm ?? nó có t?t c? s?c m?nh b?n c?n ?? v??t qua mái tóc dày nh?t. Nó hoàn h?o cho b?t k? gi?ng chó nào và t?t c? áo khoác, m?t công c? th?c s? linh ho?t.
 • Các l??i có th? tháo r?i và n?p ? ??a có th? tháo r?i giúp làm s?ch gió trong khi b?n l? l??i khóa gi? l??i ch?c ch?n ?? v?n hành không b? c?ng th?ng.
 • M?t công t?c khóa ??m b?o r?ng các clipper s? không vô tình t?t trong quá trình s? d?ng.

Tông ?? c?t lông chó Andis AG 2-Speed+

Tông ?? c?t lông chó Andis AG 2-Speed+. ???c thi?t k? thông minh ?? gi?i quy?t nh?ng chi?c áo khoác dày c?a ng??i b?n lông tóc dài c?a b?n, Andis AG 2-Speed ??+ Có th? tháo r?i Blade Dog & Cat Clipper s? gây ?au ??u cho chú chó c?ng b?ng m?t ??ng c? quay 2 t?c ?? m?nh m? và m?nh m?. áo khoác, không quá nóng ho?c b? r?i. V?i thi?t l?p cao 3.400 SPM và thi?t l?p th?p 2.700 SPM, b?n s? luôn có ??i tác hoàn h?o ?? nh?n ???c s? c?t gi?m phù h?p cho bé lông c?a b?n, m?i l?n.

 • Hoàn h?o ?? c?t xuyên qua nh?ng l?p lông khó kh?n nh?t c?a các gi?ng xo?n, ?ôi và có lông dài.
 • ??ng c? quay 2 c?p chuyên nghi?p h?ng n?ng cung c?p kh? n?ng linh ho?t và hi?u qu? cao.
 • ?i kèm v?i l??i dao UltraEdge kích th??c 10 có th? tháo r?i ?? làm s?ch và b?o trì nhanh chóng, thu?n ti?n.
 • V?n hành êm và ch?y êm, nh? thi?t k? thông minh ng?n ng?a quá nhi?t và t?c ngh?n.

Tông ?? c?t lông chó Andis Gentle

Tông ?? c?t lông chó Andis Gentle giúp v?t nuôi ch?i chu?t v?i b? lông m?ng h?n ?ã tr? nên d? dàng h?n nh? thi?t k? ??c ?áo và có th? ?i?u ch?nh ???c. ???c thi?t k? chuyên nghi?p, clipper này ?i kèm v?i m?t l??i chính xác ?a n?ng có th? ???c ?i?u ch?nh t? kích th??c 30 ??n kích th??c 10 ?? gi?i quy?t t?t c? các nhu c?u c?t v?t nuôi c?a b?n.

 • ??ng c? 3,800 SPM m?nh m? nh?ng yên t?nh làm cho vi?c c?t các lo?i áo m?ng và trung bình nhanh chóng và ??n gi?n.
 • C?u trúc nh? nh?ng b?n và dây 6 ‘giúp t?ng tính linh ho?t và tính di ??ng cho các bu?i ch?i chu?t v?t nuôi.
 • Bao g?m b?n chi?c l??c có kích th??c khác nhau ?? giúp t?o ra mái tóc hoàn h?o ho?c mái tóc mèo trong th?i gian không h? v??ng m?c.
 • Hoàn h?o cho các chuyên gia ho?c ng??i m?i b?t ??u, nh? các h??ng d?n kèm theo và các công c? ch?m sóc l??i c?n thi?t.

B? tông ?? c?t lông chó Andis EasyClip Pro-Animal 7

B? tông ?? c?t lông chó Andis EasyClip Pro-Animal 7 giúp ch?i chu?t chó c?a b?n th?t d? dàng, bình t?nh và thú v?. có th? tháo r?i 7-m?nh có th? tháo r?i c?a Andis EasyClip Pro-Animal. ??ng c? quay m?nh m? là yên t?nh ?? gi? cho con v?t c?ng c?a b?n bình t?nh. ???c xây d?ng ?? ch?u ???c nhi?u n?m s? d?ng, nhà ? ch?ng v? ???c vi?n ?? v?a v?i bàn tay c?a b?n, làm cho vi?c ch?i chu?t tr?i nghi?m tho?i mái cho b?n và con chó c?a b?n. B? d?ng c? quay ??ng c? quay m?nh m? r?t t?t cho vi?c ch?i chu?t chó v?i b? lông dày.

 • EasyClip Pro có t?c ?? l??i dao 3700 và kh? n?ng tháo l??i. M?t l??i dao # 10 ?i kèm có th? ???c hoán ??i cho m?t l??i dao khác ho?c lo?i b? ?? làm s?ch.
 • Nó ???c thi?t k? và s?n xu?t trong nhi?u n?m s? d?ng ?áng tin c?y và có v? ch?ng v? ???c thi?t k? ti?n l?i ?? v?a v?n tho?i mái trong tay b?n.
 • ???c thi?t k? v?i ??ng c? quay m?nh m?, nó có th? t?o ra m?t gi?ng chó tuy?t v?i cho b?t k? gi?ng chó nào nh?ng lý t??ng cho chó có l?p lông dày và dày.

Tông ?? c?t lông chó Andis ProClip AGC2

Tông ?? c?t lông chó Andis ProClip AGC2. Andis AGC 2-t?c ?? chuyên nghi?p có th? tháo r?i Blade Clipper là m?t chuyên nghi?p 2 t?c ?? clipper, 2700 spm và 3400 spm, ch?y r?t mát m?. Ng??i hâm m? và l? thông h?i có th? b? ngh?t tóc không c?n thi?t. Các ho?t ??ng yên t?nh vui lòng ngay c? nh?ng ??ng v?t nh?y c?m nh?t. Bao g?m: clipper, kích th??c 10 l??i UltraEdge, và d?u clipper.

 • Các l??i có th? tháo r?i và n?p ? ??a có th? tháo r?i giúp làm s?ch gió trong khi b?n l? l??i khóa gi? l??i ch?c ch?n ?? v?n hành không b? c?ng th?ng.
 • ??ng c? quay kín t?c ?? 2 ch?y mát m? và có t?t c? s?c m?nh b?n c?n ?? có ???c thông qua mái tóc dày nh?t. Nó hoàn h?o cho b?t k? gi?ng chó nào và t?t c? b? lông, m?t công c? th?c s? linh ho?t.
 • M?t công t?c khóa ??m b?o r?ng các clipper s? không vô tình t?t trong quá trình s? d?ng.

Tông ?? c?t lông chó Aesculap Akkurata GT405 Trimmer

Tông ?? c?t lông chó Aesculap Akkurata GT405 Trimmer là m?t tông ?? không dây tiêu chu?n chuyên nghi?p ki?u dáng ??p, m?nh m? và nh?. Lý t??ng ?? c?t t?a xung quanh m?t, bàn chân và mi?ng ??m, Akkurata cung c?p th?i gian ho?t ??ng lên ??n 50 phút và có m?t l??i dao có th? ?i?u ch?nh có th? ???c thay ??i thành ba cài ??t khác nhau. Akkurata ???c cung c?p v?i n?m l??c ?ính kèm khác nhau, bàn ch?i, d?u k?p, tr?m s?c và t? r?i h??ng d?n. Tông ?? này tính phí ch? trong m?t gi?.

 • ông ?? midi không dây chuyên nghi?p.
 • Lý t??ng cho công vi?c t?t xung quanh m?t và chân.
 • V?i pin Lithium-Ion v??t tr?i. Th?i gian c?t 50 phút t? m?t l?n s?c 60 phút.
 • Tông ?? ???c cung c?p v?i n?m l??c ?ính kèm, bàn ch?i, d?u clipper, tr?m s?c.

Tông ?? c?t lông chó Aesculap Exacta GT415 Trimmer

Tông ?? c?t lông chó Aesculap Exacta GT415 là m?t tông ?? không dây tiêu chu?n chuyên nghi?p m?nh m?, nh? và yên t?nh hoàn h?o cho các chú r?. Lý t??ng ?? c?t t?a xung quanh m?t, bàn chân và mi?ng ??m bàn chân. Ho?t ??ng không dây và ch?y yên t?nh làm cho chi?c tông ?? chó này lý t??ng cho nh?ng con chó th?n kinh. Tông ?? Exacta ???c trang b? bàn ch?i làm s?ch, d?u clipper, tr?m s?c và t? r?i h??ng d?n. L??c ?ính kèm 4 trong 1 ???c cung c?p có ?? dài c?t 3, 6, 9 và 12 mm.

 • Tông ?? không dây t?c ?? duy nh?t lý t??ng cho công vi?c t?t xung quanh m?t và chân.
 • Nh?, nh?, yên t?nh, nh?ng m?nh m?.
 • Lý t??ng cho các chú r? và sinh viên chuyên nghi?p.
 • Th?i gian c?t 40 phút t? m?t l?n s?c 60 phút.

Tông ?? c?t lông chó Aesculap Favorita II Clipper

Tông ?? c?t lông chó Aesculap Favorita II Clipper là lý t??ng cho các ti?m c?t tóc và ph?u thu?t thú y. Máy c?t t?a Fitaita II có kh? n?ng c?t v??t tr?i nh? h? th?ng l??i c?ng th?ng ??c ?áo và áp l?c l??i trên cùng có th? ???c ?i?u ch?nh theo lo?i áo khoác. Clipper m?nh m?, n?ng n? này là lý t??ng ?? s? d?ng kéo dài, c?t xuyên qua l?p áo dày d? dàng. ?ó là b?o trì th?p và có b? l?c d? dàng làm s?ch.

 • Clipper chuyên nghi?p ch?t l??ng cao thích h?p cho các ti?m c?t tóc ho?c bác s? thú y.
 • Ch?y mát m?, v?i m?t ??ng c? m?nh m?.
 • ???c cung c?p v?i h??ng d?n b?o trì, tr??ng h?p và d?u clipper.
 • Máy c?t chính xác này r?t m?nh m?, ch?y mát, hi?u qu? và ?áng tin c?y, v?i hi?u su?t c?t tuy?t v?i.

Tông ?? c?t lông chó Andis EasyClip

Tông ?? c?t lông chó Andis EasyClip là m?t tông ?? có th? s?c ???c b?ng ??ng c? h?ng n?ng, yên t?nh, có ??ng c? v?i l??i thép không g?. Lý t??ng cho vi?c ch?m nhanh vào m?t, tai, chân và ?uôi. Nh?ng c?t c?ng có m?t pin NiMH cho hi?u su?t cao. Máy tông ?? không dây nh? có thi?t k? ti?n d?ng cho s? tho?i mái t?i ?a. Kit Bao g?m: Tông ??, b? s?c d? phòng v?i ?èn báo, 4 L??c k?p: 1/16 “, 1/8”, 1/4 “, 3/8”, D?u bôi tr?n l??i dao.

 • Có t?c ?? l??i dao 4000 m và ???c trang b? l??i dao b?ng thép không g? ?? c?t t?a chính xác.
 • Tông ?? không dây nh? là yên t?nh nh?ng cung c?p hi?u su?t v??t tr?i.
 • Lý t??ng cho t?t c? các xung quanh touch-up trên b? lông m?ng.
 • ?ó là ??ng c? h?ng n?ng làm cho touch-up m?t nhi?m v? r?t nhanh chóng, do ?ó b?n và thú c?ng c?a b?n có th? có nhi?u th?i gian c?t t?a h?n.
 • Thi?t k? ti?n d?ng cho phép b?n c?m th?y tho?i mái và hoàn toàn ki?m soát tông ??.

Tông ?? c?t lông chó Andis ProClip

Tông ?? c?t lông chó Andis ProClip là s?n ph?m không dây và hoàn h?o cho necklines, vi?n và ch?i chu?t ánh sáng. Máy tông ?? 140g ch?y nhanh và mát m? v?i ?? c?ng l??i chuyên nghi?p và có th? không b? gãy. Thép cacbon, l??i c?t c?t g?n có l?p ph? Edge Comfort ??c quy?n giúp ng?n ng?a các v?t x??c và v?t tr?y x??c cho làn da m?n màng. ???c trang b? pin Ni-MH cho hi?u su?t lâu dài, SlimLine Pro mang ?? phí cho vi?c s? d?ng trung bình c? ngày và s?c l?i toàn b? s?c m?nh qua ?êm.

 • Nh? nhàng và ???ng vi?n, tông ?? v?a v?n tho?i mái trong tay và làm gi?m m?i tay.
 • Kích th??c c?a nó làm cho nó tr? thành công c? lý t??ng ?? c?t t?a các vùng nh?y c?m xung quanh m?t, tai và bàn chân.
 • L??i c?t g?n có ??u c?m Comfort Edge, giúp ng?n ng?a các v?t n?t và v?t tr?y x??c ?? l?i b? lông m?n màng.

Tông ?? c?t lông chó Andis Excel 5-Speed+

Tông ?? lông chó Andis Excel 5-Speed+ là tông ?? c?t t?a v?t nuôi này cung c?p các tùy ch?n t?c ?? cao cho l?p s?n bóng và t?c ?? th?p h?n ?? c?t t?a chính xác các vùng nh?y c?m, t?t c? trong khi ch?y êm h?n và êm h?n b?n ngh?. V? m?m, ch?ng tr??t c?a nó ???c thi?t k? v?i nh?ng b? ch?i chu?t ch?m ch? trong tâm trí và ???ng nét ?? bàn tay c?a b?n ?? an toàn h?n, các phiên c?t b?t tho?i mái h?n. Và m?t dây ?i?n dài 14 feet n?ng có thêm tính linh ho?t và tính di ??ng cho các bu?i ch?i chu?t c?a b?n.

 • ??ng c? 5 c?p m?nh m? và linh ho?t và s?c m?nh truy?n ??ng c?a Quad Force thông qua l?p v? c?ng nh?t.
 • ?i kèm v?i có th? tháo r?i CeramicEdge kích th??c 10 l??i ?? nhanh chóng, làm s?ch thu?n ti?n và b?o trì.
 • M?c công su?t bi?n ??m b?o c?t chính xác và c?t chính xác toàn b? cho bàn chân, tai và khuôn m?t
 • V? m?m và ch?ng tr??t ???c thi?t k? ??c bi?t ?? t?o ???ng vi?n cho bàn tay ?? ch?i chu?t an toàn và tho?i mái.

Hy v?ng ? bài vi?t này s? giúp b?n ch?n l?a ???c m?t chi?c tông ?? phù h?p nh?t cho thú c?ng.