15 m?u nhà cho chó mèo b?ng g? ??p gây s?t vì giá quá r?

15 m?u nhà cho chó mèo b?ng g? ??p gây s?t vì giá quá r?

Nhà cho chó mèo c?ng hi?n nay có hàng ngàn m?u mã khác nhau. Th?m chí chúng còn ???c thi?t k? trông gi?ng nh? nh?ng ngôi nhà th?t. ?áp ?ng ??y ?? v? m?t ch? ngh? ng?i an toàn và ?m áp. Tuy nhiên, càng ?a d?ng bao nhiêu thì vi?c mua nhà cho chó mèo l?i càng khó l?a ch?n.

N?u không phù h?p thì thú c?ng s? không ?oái hoài t?i và s? d?ng chúng. Thay vào ?ó chúng có th? n?m n?n ??t ho?c chui vào thùng carton. V?y nên l?a ch?n nhà cho chó mèo th? nào ?ây? V?i hàng ngàn m?u thi?t k? khác nhau, VIETPET ?ã tuy?n ch?n ???c nh?ng m?u nhà phù h?p v?i chó mèo ? Vi?t Nam nh?t d??i ?ây.

Nhà nh?a cho chó mèo Pet House

Nhà nh?a cho chó mèo Pet House phù h?p v?i t?t c? gi?ng chó và mèo. ???c s? d?ng nh?a t?ng h?p PP không mùi thân thi?n v?i môi tr??ng. ???c thi?t k? v?i kh? n?ng ch?ng th?m n??c, thoáng mát, d? dàng r?a s?ch. S?n ph?m t? l?p ráp ??n gi?n

V?i ki?u cách thi?t k? m?i giúp ti?t ki?m không gian và chi phí v?n chuy?n. Màu s?c tùy ch?n theo s? thích Kích th??c nhà: dài 75cm, r?ng 53cm, cao 70cm. Kích th??c c?a: r?ng 25cm, cao 40cm.

Nhà nh?a cho chó mèo c?a s?t có bánh xe

Nhà nh?a cho chó mèo c?a s?t có bánh xe phù h?p v?i t?t c? gi?ng chó và mèo. Nhà nh?a cho chó mèo c?a s?t có bánh xe ???c s?n xu?t trên dây chuy?n công ngh? hi?n ??i, s?n ph?m v?i màu s?c ?a d?ng

Nguyên li?u ch?t d?o nh?p kh?u, không ??c h?i ???c s? d?ng, an toàn cho v?t nuôi.???c thi?t k? v?i kh? n?ng ch?ng th?m n??c, thoáng mát, d? dàng r?a s?ch. S?n ph?m t? l?p ráp ??n gi?nV?i ki?u cách thi?t k? m?i giúp ti?t ki?m không gian và chi phí v?n chuy?n. Màu s?c tùy ch?n theo s? thích

Chu?ng s?t cho chó mèo 1 t?ng IRIS

Chu?ng s?t cho chó mèo 1 t?ng IRIS 09224 ???c thi?t k? nh? g?n thu?n ti?n cho nh?ng không gian nh?. Ch?t li?u b?ng thép b?c epoxy dày không g?, không gây h?i cho thú c?ng

Ngoài c?a chu?ng có thi?t k? khóa ch?c ch?n tránh vi?c mèo c?ng ch?y ra ngoài. V?i thi?t k? r?ng rãi s? làm thú c?ng th?y tho?i mái khi ? trong chu?ng. B?n có th? ?? m?t vài ?? ch?i cho chúng ? bên trong ?? chúng không b? nhàm chán

Chu?ng g? cho chó mèo RC06

Chu?ng g? cho chó mèo RC06 v?i ch?t li?u khung g? t? nhiên, hàng rào thép s?n t?nh ?i?n, lót sàn nh?a ABS (màu ?en). Hàng rào thép có ?? b?n cao ch?ng r? sét và d? dàng làm s?ch

Có th? tháo r?i d? dàng cho vi?c v?n chuy?n. Khóa c?a ch?c ch?n, tránh vi?c thú c?ng tr?n ra ngoài. Khay lót có th? tháo r?i và v? sinh r?t d? dàng

Màu s?c chu?ng: màu g? t? nhiên, màu tr?ng, màu tím h?ng, màu nâu ??, màu xanh nh?t. Kích th??c chu?ng: 87 x 61 x 68 (cm). Tr?ng l??ng: 12kg.

Nhà cho chó mèo hình qu? tr?ng AUPET

Nhà nh?a cho chó mèo  hình qu? tr?ng AUPET ???c l?y ý t??ng t? hình v? qu? tr?ng ?áng yêu. T?o nên m?t không gian s?ng yên t?nh, màu s?c hi?n ??i chó thú c?ng

V?t li?u an toàn v?i thú c?ng, ?? b?n cao, d? dàng v? sinh và dùng ???c cho t?t c? các mùa. S?n ph?m thân thi?n v?i m?i khuôn viên và n?i th?t trong gia ?ình b?n.

Nhà cho chó mèo Best Pet Supplies, Tan, Medium

Nhà cho chó mèo Best Pet Supplies ???c làm b?ng v?i nhung siêu m?m trên b? m?t. ??ng th?i nó ???c lót b?ng nhi?u b?t ?? cung c?p m?t n?i tho?i mái và an toàn ?? ngh? ng?i cho thú c?ng c?a b?n.

Ngôi nhà cho chó mèo này ???c thi?t k? hình l?u. Có màu sáng mát m?, b?t m?t. T?o ra m?t không gian n?i b?t h?n cho ngôi nhà c?a b?n. ??c bi?t, nhà cho chó mèo Best Pet Supplie ch?ng tr??t ?áy, gi? gi??ng ??ng yên t?i ch? trong khi thú c?ng c?a b?n l?c ng??i.

C?u trúc gi?ng nh? l?u tuy?t cho thú c?ng, ?áp ?ng ???c s? an toàn và tho?i mái. Di chuy?n d? dàng t?i m?i ??a ?i?m trong nhà mà b?n mu?n. D? dàng v? sinh b?ng máy gi?t.

Nhà g? cho mèo 3 t?ng Trixie 3-Story Outdoor Wooden Cat House

Nhà g? cho mèo 3 t?ng Trixie 3-Story Outdoor Wooden Cat House cung c?p cho mèo c?a b?n m?t môi tr??ng an toàn và tho?i mái. ???c làm b?ng g? ch?c ch?n và l?p s?n ch?ng th?m. Nó có th? ???c s? d?ng c? trong nhà và ngoài tr?i.

C?a ?óng v?i b?n l?, c?a s? thông thoáng, là n?i tuy?t v?i ?? ch?i và ngh? ng?i. Hai c?a ra vào cho phép vào nhanh. M?t c?a có b?n l? l?n ? phía sau giúp b?o trì d? dàng. V?t nh?a tr??t bên trong c?a tránh gió và m?a.

T?ng d??i cùng ???c nâng lên cho phép không khí l?u thông, gi? cho sàn khô ráo và tho?i mái. Và m?t khi vào bên trong, con mèo c?a b?n s? thích khám phá và th? giãn trên ba t?ng nhà m?t cách vui v? và riêng t?. Nhà cho mèo ngoài tr?i này phù h?p cho mèo ? m?i l?a tu?i và kh? n?ng v?n ??ng.

Nhà cho chó mèo Best Friends by Sheri Sherpa Igloo

Nhà cho chó mèo Best Friends by Sheri Sherpa Igloo là chi?c gi??ng hoàn h?o cho chó và mèo. Dành cho nh?ng chú chó mèo c?ng yêu thích s? riêng t?, ?m cúng ?? ngh? ng?i.

Chi?c gi??ng hình l?u tuy?t s? gi? cho thú c?ng c?a b?n ?m áp và tho?i mái trong khi ng?, th? giãn. Ph?n tay n?m trên ??nh c?a chi?c gi??ng giúp b?n d? dàng di chuy?n và di chuy?n khi c?n thi?t.

C?u trúc x?p b?n c?a nhà cho chó mèo linh ho?t và nh?. ??m bên trong c?a nó có th? làm s?ch 1 cách d? dàng. ??m b?o m?t không gian s?ng s?ch s? và lành m?nh.

Phía d??i nhà cho chó mèo ???c làm b?ng v?i oxford b?n và ch?ng n??c, không hút b?i b?n. Chi?c gi??ng êm ái lý t??ng cho chó và mèo n?ng t? 8 kg tr? xu?ng.

Nhà cho mèo Trixie Cozy Cave 12.5-in Faux Fleece Cat Condo, Brown/Beige

Nhà cho mèo Trixie Cozy Cave 12.5-in Faux Fleece Cat Condo, Brown/Beige cung c?p m?t n?i tuy?t v?i cho mèo c?ng. Là n?i ?? khám phá, ?n náu và ngh? ng?i.

Nó ???c b?c trong v?i sang tr?ng m?m m?i bên trong và bên ngoài cho m?t ngôi nhà ?m cúng, tho?i mái. ?? ch?i ???c treo l?ng l?ng b?t m?t, kích thích mèo vui ch?i và v?n ??ng.

?ây chính m?t món ?? dùng cho mèo không th? thi?u. Là m?t n?i an toàn cho mèo c?ng c?a b?n rút lui khi chúng c?n m?t n?i ?? ?n n?p ho?c l?y m?t cái ?ng tai. Thích h?p cho mèo ? m?i l?a tu?i và v?i m?i m?c ?? ho?t ??ng.

Nhà g? cho chó Trixie Dog Club House, Glazed Pine

Nhà g? cho chó Trixie Dog Club House, Glazed Pine ???c thi?t k? vô cùng ch?c ch?n. Có th? phòng tránh ???c t?t c? m?i th?i ti?t. Dù m?a hay n?ng thì thú c?ng v?n ??m b?o an toàn.

Mái nhà ???c bao ph? trong ván l?p Composite b?n và có th? ???c m? ra b?ng cách s? d?ng hai cánh tay khóa ?? thông gió b? sung.

Sàn có th? tháo r?i cho phép d? dàng làm s?ch và chân nh?a c?ng có th? ?i?u ch?nh, ??ng v?ng trên m?t ??t không b?ng ph?ng. Kích th??c nh? và trung bình phù h?p v?i chó lên t?i 20, 30kg. L?n nh?t có th? dành cho chó lên t?i 40kg.

Nhà g? cho mèo Trixie 2-Story Cottage Outdoor Wooden Cat House, Brown/White

Nhà g? cho mèo Trixie 2-Story Cottage Outdoor Wooden Cat House, Brown/White 2 t?ng r?ng rãi. Nó ???c làm t? linh sam, không ??c h?i, an toàn và b?n b? trong nhi?u n?m s? d?ng. B?n có th? ti?t ki?m r?t nhi?u ti?n khi s? d?ng lo?i chu?ng g? này.

Mèo có th? ??n và ?i qua c?a tr??c, ngoài ra còn có m?t c?a l?n và b?n l? ?? ?i vào, r?t d? ?? làm s?ch. Các n?p nh?a ?i kèm có th? ???c thêm vào ?? tránh gió và m?a. Chân ?? b?ng nh?a c?ng ng?n ng?a sâu r?ng t? ??t ??t.

N?n nâng cao giúp l?u thông không khí và b?o v? thú c?ng c?a b?n kh?i ?i?u ki?n l?nh và ?m ??t. L?p ráp ch? trong 20 phút v?i ph?n c?ng ?i kèm.

Nhà cho chó mèo Best Pet Supplies Coral Fleece

Nhà cho chó mèo Best Pet Supplies Coral Fleece ???c làm b?ng v?i nhung siêu m?m. B? m?t và lót b?ng san hô Fleece ? phía tr??c và ch?a ??y b?t ?? cung c?p m?t n?i tho?i mái và an toàn ?? ngh? ng?i cho thú c?ng c?a b?n.

Gi??ng l?u này có màu sáng trung tính s? t?o ra s? b? sung sang tr?ng nh?ng không phô tr??ng cho ngôi nhà c?a b?n. Ch?ng tr??t ?áy khi ti?p xúc, gi? gi??ng ng? c?a thú c?ng an toàn h?n.

Sau m?t ngày vui ch?i và hu?n luy?n m?t m?i thì ?ây ch?c ch?n s? m?t n?i yên t?nh ?? thú c?ng có th? ngh? ng?i. Chúng s? có m?t gi?c ng? ngon và ?m áp h?n.

Chu?ng cho chó mèo Best Friends by Sheri Sherpa Igloo Dog & Cat Bed

Chu?ng, nhà cho chó mèo cung c?p cho thú c?ng c?a b?n m?t n?i ?m cúng và yên bình ?? th? giãn. Nh? s? m?m m?i, n?i th?t và ngo?i th?t c?a v?i Sherpa, chi?c gi??ng hình bông tuy?t này ???c thi?t k? ?? gi? cho thú c?ng c?a b?n ?m áp và tho?i mái.

C?u trúc b?t b?n là linh ho?t và nh? và ??m bên trong có th? ???c g? b? ?? b?o trì d? dàng. M?t d??i ???c làm b?ng v?i b?n, ch?ng n??c, không thu hút b?i b?n và toàn b? gi??ng cho thú c?ng có th? ???c gi?t và s?y khô m?t cách an toàn ?? gi? cho nó có mùi và nhìn t?t nh?t! Gi??ng v?t nuôi này làm cho n?i ngh? ng?i hoàn h?o cho chó và mèo n?ng t? tám cân tr? xu?ng.

Nhà cho chó mèo Best Pet Supplies Coral Fleece

Nhà cho chó mèo ???c làm b?ng v?i nhung siêu m?m. Là n?i trú ?n cu?i cùng cho thú c?ng ngh? ng?i. Thú c?ng s? ???c ng? trên t?m n?m bông sang tr?ng.

Gi??ng ng? bên trong có mái che v?i tông màu trung tính không phô tr??ng. ??c bi?t ?i kèm v?i b?t k? ki?u trang trí nhà nào mà b?n yêu thích.

V?i l?i vào hình tam giác và thi?t k? gi?ng nh? hang ??ng, gi??ng Coral Fleece Tent mang ??n cho v?t nuôi c?a b?n c?m giác an toàn khi ngh? ng?i. ?ó là n?i hoàn h?o cho c? chó và mèo. ??c bi?t th?t d? ?? làm s?ch khi chúng b? b?i b?n.

Nhà cây cho mèo Trixie Lilo 48.2-in Faux Fleece Cat Tree & Condo, White/Brown

Nhà cây cho mèo Trixie Lilo 48.2-in Faux Fleece Cat Tree & Condo, White/Brown cung c?p cho mèo n?i ?? ch?i và ng? tr?a. Cung c?p ba c?p ?? thú v?, có hai m?t ???c qu?n b?i s?i gai t? nhiên, b?n b?. Mang ??n cho chú mèo c?a b?n m?t l?i thoát lành m?nh cho b?n n?ng cào, gãi c?a chúng.

Khi leo trèo, chúng có th? di chuy?n vào bên trong “c?n h?” c?a mình. T? trên cao, chúng có th? ng?m nhìn m?i th? xung quanh. ??ng th?i b?n có th? treo thêm ?? ch?i cho mèo ?? chúng có th? v?n ??ng và ch?i ?ùa thay vì vi?c phá phách ngôi nhà c?a b?n.