Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

16 hãng Pate cho Mèo bán ch?y nh?t n?m 2020

16 hãng Pate cho Mèo bán ch?y nh?t n?m 2020

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Pate cho mèo có l? là món khoái kh?u r?t ???c yêu thích hi?n nay. Pate cho mèo b? sung l??ng canxi còn thi?u giúp x??ng ch?c, r?ng kh?e. Ngoài ra, n?u mèo c?ng nhà b?n ?ang g?p m?t vài v?n ?? v? lông thì pate là lo?i th?c ?n không nên b? qua. Vitamin E t? d?u cá ch?ng oxy hóa, làm ??p da và lông.

??c bi?t, pate là lo?i th?c ?n r?t d? s? d?ng và ti?n l?i. B?n có th? cho mèo ?n tr?c ti?p, tr?n v?i c?m ho?c th?c ?n khô tùy thích. Phù h?p v?i c? nh?ng chú mèo bi?ng ?n nh?t. N?u b?o qu?n trong t? l?nh, b?n nên làm nóng tr??c khi cho mèo ?n ?? ??m b?o an toàn. ? bài vi?t này VIETPET s? gi?i thi?u ??n quý ??c gi? 16 hãng s?n ph?m Pate cho mèo ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay.

Pate cho mèo Whiskas

Pate cho mèo Whiskas k?t h?p protein và ch?t dinh d??ng mà mèo c?n v?i h??ng v? mà h? yêu thích ?? t?o ra công th?c n?u ?n ngon ch?c ch?n s? làm cho con mèo c?a b?n rên r?! T? pate m?n ??n kibble giòn, Whiskas có m?t b?a ti?c ngon cho m?i chú mèo c?a b?n và mang ??n l?i ích nh?:

 • Góp ph?n t?o ra nh?ng b?a ?n ngon cho mèo c?ng c?a b?n.
 • B? sung protein và khoáng ch?t c?n thi?t cho m?i chú mèo.
 • H? tr? h? tiêu hóa giúp lông và lông kh?e m?nh.

Pate cho mèo Me-o

Pate cho mèo Me-O làm t? th?t và cá th?t. Cung c?p nhi?u lo?i k?t c?u và h??ng v? mà mèo yêu thích. Chúng tôi khuyên b?n nên s? d?ng th?c ?n ??t c?a Me-O nh? m?t topper cho các món ?n dinh d??ng c?a b?n ?? t?ng c??ng h??ng v? và t?i ?a hóa ni?m vui c?a mèo.

Công d?ng c?a s?n ph?m:

 • Dinh d??ng hoàn ch?nh và cân b?ng cho mèo, taurine giúp c?i thi?n th? l?c c?a mèo
 • Canxi,  Ph?t pho và Vitamin D giúp t?ng c??ng r?ng và x??ng
 • Omega 3 và Omega 6 k?t h?p v?i k?m s? giúp nuôi d??ng lông và da c?a mèo

Pate cho mèo Royal Canin

Pate cho mèo Royal Canin ???c xây d?ng v?i s? cân b?ng dinh d??ng v?t nuôi c?a b?n c?n cho s?c kh?e mèo t?i ?u. V?i k?t h?p s?c m?nh v? s?c kh?e c?a vitamin C, vitamin E, lutein và taurine ?? h? tr? m?t h? th?ng mi?n d?ch m?nh m?. Royal Canin cho mèo là dinh d??ng nh?m m?c tiêu ???c t?o ra cho nh?ng chú mèo ?áng yêu ?? có b?a ?n tuy?t v?i.

Công d?ng s?n ph?m:

 • Giúp duy trì s?c kh?e làn da và b? lông ??p ?? c?ng nh? h? tr? ???ng ti?t ni?u kh?e m?nh.
 • Kích thích quá trình tiêu hóa, ??c bi?t nh? protein L.I.P tiêu hóa cao h? tr? tiêu búi lông.
 • V?i các axit béo Omega 3 và Omega 6 t?i ?u giúp b? lông tr? nên ch?c kh?e và óng m??t h?n.

Pate cho mèo Ziwi Peak

Pate cho mèo Ziwi Peak ???c thi?t k? ?? ph?n ánh m?t ch? ?? ?n u?ng giàu dinh d??ng, toàn b? b?ng cách s? d?ng th?t t??i, các c? quan và x??ng, c?ng nh? v? trai xanh l?c New Zealand cho m?t ngu?n t? nhiên c?a chondroitin và glucosamine. Và ?? gi? cho công th?c càng t? nhiên càng t?t, dinh d??ng ??y ?? và cân b?ng không bao g?m TSPP, BPA ho?c carrageenan trong quá trình ?óng h?p..

L?i ích chính:

 • 100% th?t bò có ngu?n g?c ??n là mi?n phí và ???c cho ?n b?ng c? trên các trang tr?i New Zealand, không có kháng sinh, ch?t kích thích t?ng tr??ng và kích thích t? b? sung.
 • ???c ch? bi?n nh? m?t ki?u ? bánh chunky, v?i hàm l??ng protein t? nhiên và ?? ?m cao ?? thu hút ngay c? nh?ng ng??i ?n ngon nh?t.
 • Không bao gi? bao g?m ng? c?c, g?o, ngô, ??u nành, khoai tây, lúa mì, ch?t ??n, ???ng, glycerin, b?a ?n, ch?t b?o qu?n, TSPP, BPA, guar gum, agar agar ho?c carrageenan.

Pate cho mèo INSTINCT

Pate cho mèo Instinct. Protein ??ng v?t cao, công th?c không có ng? c?c ???c h??ng d?n b?i ni?m tin c?a chúng tôi vào Công th?c Th? nguyên b?n nguyên b?n n?ng, m? ra ti?m n?ng c?a con mèo c?a b?n ?? phát tri?n m?nh m?, Pate cho mèo Instinct ???c chia ra r?t nhi?u v? cho các bé mèo tha h? l?a ch?n c?ng nh? giúp thay ??i kh?u v? tránh các bé nhàm chán trong vi?c ?n u?ng.

 • Th? nuôi là thành ph?n ??u tiên – ch?a protein ??ng v?t cho c? b?p s?n ch?c, kh?e m?nh
 • 95% th?, th?t l?n & gan; 5% rau, trái cây và các thành ph?n lành m?nh khác
 • ???c làm mà không có – ng? c?c, khoai tây, ngô, lúa mì, ??u nành, màu nhân t?o ho?c ch?t b?o qu?n.

Pate cho mèo Livelong

Pate cho mèo Livelong ???c xây d?ng ?? tr? thành m?t ch? ?? ?n u?ng lành m?nh, hoàn h?o, lành m?nh, cung c?p m?c ?? dinh d??ng c?c k? cao c?p cho mèo trong t?t c? các giai ?o?n c?a cu?c ??i m?i chú mèo.

 • Góp ph?n t?o ra nh?ng b?a ?n ngon cho mèo c?ng c?a b?n.
 • B? sung protein và khoáng ch?t c?n thi?t cho m?i chú mèo.
 • Giúp duy trì s?c kh?e làn da và b? lông ??p ?? c?ng nh? h? tr? ???ng ti?t ni?u kh?e m?nh.

Pate cho mèo Cat Sea Fish

Pate cho mèo Cat Sea Fish Phù h?p cho t?t c? các gi?ng mèo. Pate cho mèo Cat Sea Fish r?t giàu Omega 3, EPA và DHA  và các axit béo. ??m b?o an toàn không gây kích ?ng da.

Công d?ng:

 • Giúp l?u l??ng máu c?a c? th? không b? c?n tr?, duy trì m?t trái tim kh?e m?nh gi?m nguy c? b?nh tim m?ch
 • Có l?i cho s? phát tri?n não c?a thai nhi, giàu canxi ng?n ng?a b?nh loãng x??ng.
 • Omega 3 và Omega 6 k?t h?p v?i k?m s? giúp nuôi d??ng lông và da c?a mèo.

Pate cho mèo Nutrience

Pate cho mèo Nutrience ???c s?n xu?t t?i Canada v?i các nguyên li?u có ngu?n g?c t? Canada. M?i b?a ?n cung c?p m?t ngu?n protein ch?t l??ng phong phú và hoàn toàn không có ng? c?c. ???c ch? bi?n t? gà tây, cá h?i, v?t và rau qu? t??i nh? khoai lang, cà r?t và ?t ??, công th?c này s? nuôi d??ng mèo ? m?i l?a tu?i, t? vi?c nuôi mèo con ??n tr??ng thành và v? già.

Công d?ng:

 • Giàu protein giúp mèo c?a b?n phát tri?n toàn di?n nh?t.
 • Canxi,  Ph?t pho và Vitamin D giúp t?ng c??ng r?ng và x??ng
 • Omega 3 s? giúp nuôi d??ng lông và da cho chú mèo c?u b?n.

Pate cho mèo Morando

Pate cho mèo Morando. Hoàn ch?nh cho chú mèo c?a b?n, cung c?p ??y ?? ch?t dinh d??ng. Làm cho chú mèo thích thú v?i món ?n h?n, và chúng th?y ngon mi?ng h?n.

Công d?ng:

 • Giúp b? lông bóng m??t h?n, da kh?e m?nh h?n.
 • Giúp h? tiêu hóa c?a chúng t?t h?n.
 • B? sung protein và khoáng ch?t c?n thi?t cho m?i chú mèo.

Pate cho mèo AvoDerm

Pate cho mèo AvoDerm cung c?p cho mèo c?a b?n các dinh d??ng mà s? làm cho mèo c?a b?n t?t t? trong ra ngoài. Thêm vào ?ó, ?ó là m?t ch? ?? ?n u?ng ??y ?? và cân b?ng dinh d??ng cho mèo ? m?i l?a tu?i trong m?i th?i gian.

Công d?ng: 

 • Cung c?p axit béo omega-3 và 6 cho s?c kh?e cho da và làm óng m??t lông
 • Cung c?p vitamin, khoáng ch?t và các th?c ph?m dinh d??ng h? tr? s?c kh?e t? b?, c?ng v?i taurine, ch?t ch?ng oxy hóa và các axit amin thi?t y?u.
 • ???c làm b?ng n??c dùng cá h?i th?c s? cho ?? hydrat hóa c?n thi?t ?? giúp h? tr? ti?t ni?u và s?c kh?e t?ng th?.

Pate cho mèo Nulo

Pate cho mèo Nulo dành cho c? mèo tr??ng thành và mèo con. M?t ??ng v?t ?n th?t t? nhiên, mèo c?a b?n s? yêu thích th?t, d?u dàng ?n và n??c s?t whisker-li?m, và ông ch?c ch?n ?? ?ánh giá cao r?ng không có h?t, ngô, lúa mì ho?c b?t c? ?i?u gì nhân t?o. Thêm vào ?ó, nó c?ng ch?a nhi?u vitamin, khoáng ch?t, taurine và omegas lành m?nh ?? gi? cho anh ta trông và c?m th?y t?t nh?t c?a mình, c?ng v?i superfoods nh? cranberries, t?o b? và bí ngô.

Công d?ng:

 • ?óng gói v?i các ch?t dinh d??ng s?c kh?e toàn thân nh? vitamin, khoáng ch?t, omega và taurine thi?t y?u cho s?c kh?e t?ng th?.
 • B? sung protein và các axit béo, omega giúp h? tr? t?t cho h? tiêu hóa và làm da kh?e h?n, lông óng m??t.

Pate cho mèo Friskies

Pate cho mèo Friskies có th?t th?m ngon và b? d??ng, và ???c ?óng gói v?i t?t c? m?i th? mà con mèo c?a b?n c?n ?? gi? dáng và c?m nh?n t?t nh?t c?a, nh? protein, ch?t ch?ng oxy hóa và omega kh?e m?nh. Thêm vào ?ó, công th?c ???c t?ng c??ng v?i các vitamin, khoáng ch?t và taurine c?n thi?t cho s? kh?e m?nh t? m?i ??n ?uôi trong m?i m?i b?a ?n.

Công d?ng: 

 • Cung c?p protein, ch?t ch?ng oxy hóa và omega giúp chú mèo kh?e m?nh toàn di?n.
 • H? tr? s?c kh?e ti?t ni?u.
 • T?ng c??ng v?i các vitamin và khoáng ch?t cho s?c kh?e t?ng th?, và taurine c?n thi?t cho s?c kh?e tim và th? l?c.

Pate cho mèo ANF

Pate cho mèo ANF giúp t?ng c??ng ?? ?m giúp tiêu hóa và dinh d??ng. S?n ph?m phù h?p v?i m?i l?a tu?i c?a mèo.

Công d?ng:

 • C?i thi?n ch?c n?ng c? quan tiêu hóa và t?ng c??ng ch?c n?ng não b?.
 • Không gây kích ?ng da thú c?ng.
 • Vitamin E giúp h? tr? làn da, giúp thú c?ng gi? ?m và có b? lông bóng m??t.

Pate cho mèo Walk About

Pate cho mèo Walk About v?i 100% brushtail là thành ph?n ??u tiên. Nó ???c ?óng gói v?i protein xây d?ng c? b?p ?? làm nhiên li?u cho l?i s?ng n?ng ??ng c?a chú mèo nh? c?a b?n. N?p v?i các axit amin, vitamin và khoáng ch?t, c?ng v?i taurine ?? thúc ??y ?ôi m?t sáng và m?t trái tim kh?e m?nh, nó cung c?p m?t ch? ?? ?n u?ng cân b?ng và ??y ?? cho mèo ? m?i l?a tu?i.

Công d?ng:

 • Cung c?p m?t ch? ?? ?n u?ng ??y ?? và cân b?ng cho mèo ? m?i l?a tu?i, v?i vitamin, khoáng ch?t và taurine cho s?c kh?e t?ng th?
 • Protein ngu?n ??n nên r?t tuy?t v?i cho mèo trong ch? ?? ?n có thành ph?n h?n ch? ho?c có d? ?ng ho?c nh?y c?m v?i th?c ?n.
 • Cung c?p ?? ?m ?? gi? cho mèo c?a b?n ???c ng?m n??c và không có ng? c?c, ch?t ??n, màu nhân t?o, h??ng v? ho?c ch?t b?o qu?n.

Pate cho mèo Solid Gold

Pate cho mèo Solid Gold s? d?ng nguyên li?u hoàn toàn t? nhiên trong s?n ph?m c?a h?. Cam k?t cung c?p th?c ph?m t?t nh?t, b? sung và các s?n ph?m ch?m sóc da cho chú mèo c?a b?n.

Công d?ng:

 • N?p v?i rau giàu ch?t dinh d??ng, taurine, vitamin và khoáng ch?t cho m?t ch? ?? ?n u?ng cân b?ng cho vi?c phát tri?n mèo con.
 • V?i d?u cá ng? cho các axit béo omega-3 lành m?nh và là ngu?n cung c?p n??c t?t cho s?c kh?e t?ng th?.
 • B? sung thêm quá trình hydrat hóa c?n thi?t cho vi?c phát tri?n m?t chú mèo

Pate cho mèo 9 Lives

Pate cho mèo 9 Lives là t?t c? m?i th? mèo tình yêu và nhi?u h?n n?a. B?a ?n ngon này là ?m, phong phú và m?ng n??c, có gia c?m th?c s? cho h??ng v? ?áng kinh ng?c và t?ng protein t? nhiên. Và nó ???c xây d?ng ?? cung c?p dinh d??ng hoàn h?o ngon cho t?t c? các giai ?o?n cu?c s?ng ?? mèo c?a b?n, không có v?n ?? nh? th? nào tr? hay già, s? ?n nó ngay l?p t?c và ???c purring trong vài giây.

Công d?ng:

 • Cung c?p protein mà mèo c?a b?n c?n ?? có m?t cu?c s?ng lâu dài, kh?e m?nh.
 • Cung c?p axit béo omega-3 và 6 cho s?c kh?e cho da và làm óng m??t lông

Hy v?ng v?i nh?ng thông tin trên c?a VIETPET s? giúp cho b?n có cái nhìn bao quát h?n v? các hãng s?n ph?m pate cho mèo. ?ông th?i giúp b?n có thêm s? l?a ch?n m?i cho chú mèo c?a mình.