Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

18 m?u bát ?n cho mèo ???c ng??i tiêu dùng ?a chu?ng

18 m?u bát ?n cho mèo ??c và l? ch? có ? Vietpet

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

N?u b?n ?ang tìm ki?m các m?u bát ?n cho mèo v?i các tiêu chu?n: b?n, ch?c, chó khi ?n không b? r?i vãi ra ngoài, d? làm s?ch, an toàn cho thú c?ng khi s? d?ng thì ??ng b? qua bài vi?t này. D??i ?ây, VIETPET ?ã ch?n l?c và ??a ra 1 danh sách các m?u bát ?n cho mèo ?áp ?ng ???c t?t c? các yêu c?u c?a b?n.

M?t b?a ?n có ngon hay không ph? thu?c r?t nhi?u vào chi?c bát ??ng th?c ?n. Hi?n nay, có nhi?u lo?i bát giá r? tuy nhiên thành ph?n ch?t li?u có th? gây ?nh h??ng l?n t?i s?c kh?e thú c?ng. Vì th?, hãy cân nh?c th?t k? tr??c khi s?m ?? cho mèo c?ng nhé.

Bát ?n cho mèo b?ng nh?a BOBO

Bát ?n cho mèo b?ng nh?a BOBO là s?n ph?m ???c dùng cho t?t c? gi?ng chó và mèo.  V?i ch?t li?u b?ng nh?a ???c s?n xu?t trên dây chuy?n công ngh? cao. K?t h?p inox ch?ng g? cao c?p tiêu chu?n ch?t l??ng c?a Châu Âu v?a và g?n

Màu s?c hoa v?n trang trí b? m?t s?n ph?m ?a d?ng, ?áng yêu. Không gây h?i cho t?t c? các gi?ng mèo. B? m?t tr?n láng, d? dàng chùi r?a s?ch s? sau khi s? d?ng. Màu s?c ?a d?ng l?a ch?n theo s? thích. ??c bi?t siêu b?n khi s? d?ng.

Bát ??ng th?c ?n cho mèo nh?a m?m SAWYER PET

Bát ?n cho chó mèo nh?a m?m SAWYER PET 0713  v?i ch?t li?u b?ng nh?a ???c s?n xu?t trên dây chuy?n công ngh? cao. B? m?t tr?n láng, d? dàng chùi r?a s?ch s? sau khi s? d?ng. R?t ti?n l?i cho mèo ?n và u?ng.

Bát ?n inox cho mèo Super Design Double Round Bowls

Bát ?n inox cho chó mèo Super Design Double Round Bowls  là s?n ph?m dành cho t?t c? gi?ng mèo. ???c s? d?ng 100% b?ng cao su, inox và Melamine không r? (là m?t ch?t hoá h?c công ngh? ???c s? d?ng ?? s?n xu?t nh?ng v?t d?ng trong gia ?ình). V?i ch?t li?u nh?a Melamine ?? b?n c? h?c cao k?t h?p inox ch?ng g? cao c?p tiêu chu?n ch?t l??ng c?a Châu Âu v?a và g?n. Màu s?c b? m?t s?n ph?m ?a d?ng, ?áng yêu

Khó b? n?t v? hay h? h?ng. S? d?ng ???c lâu dài. Không gây h?i cho t?t c? các gi?ng mèo. B? m?t tr?n láng, d? dàng chùi r?a s?ch s? sau khi s? d?ng. ?? bát b?c cao su ch?ng tr?n tr??t khi thú c?ng ?n u?ng

Bát ??ng th?c ?n cho mèo Dr. Catsby’s Whisker Relief

Bát ?n cho mèo Dr. Catsby’s Whisker Relief ki?u dáng ??p, ki?u dáng này ???c làm t? thép không g? lo?i BPA. Không có th?c ph?m v?i hình d?ng nông ??c ?áo. ???c phát tri?n b?ng cách ?o m?t m?u l?n râu và khuôn m?t c?a mèo. Không tr?n tr??t m?i khi s? d?ng. V?a v?i mi?ng ?n c?a t?t c? các gi?ng mèo.

Bình ?n u?ng cho mèo t? ??ng IRIS

Bình ?n u?ng cho cmèo t? ??ng IRIS 0761 là s?n ph?m dành cho t?t c? gi?ng chó và mèo. ????c làm hoàn toàn b?ng ch?t li?u nh?a cao c?p. Ph?n bình ?? ?? n??c và th?c ?n l?i ???c làm b?ng lo?i nh?a trong su?t, chính vì th? mà b?n có th? d? dàng nhìn th?y l??ng th?c ?n và n??c u?ng

Bát ?n có nhi?u màu s?c khác nhau d? dàng cho khách hàng khi l?a ch?n s?n ph?m thích h?p cho thú c?ng. S?n ph?m tháo, l?p ??t h? th?ng n??c u?ng và th?c ?n cho mèo t? ??ng c?ng h?t s?c ??n gi?n, không làm m?t th?i gian c?a b?n

??c bi?t bình ?n u?ng t? ??ng cho mèo tích h?p h? th?ng ?n và n??c u?ng cùng m?t v? trí, t?o s? ti?n l?i cho thú c?ng ?n xong, có th? u?ng n??c ngay bên c?nh. Bên d??i chân c?a bình ?n u?ng t? ??ng cho mèo còn ???c l?p thêm m?t h? th?ng ch?ng tr??t hoàn h?o, b?n có th? ??t ? b?t k? v? trí nào trong nhà

Bát ?n ch?ng ki?n cho mèo Dexas Popware for Pets Adjustable Height

Bát ?n ch?ng ki?n cho mèo Dexas Popware for Pets Adjustable Height v?i chân ?i?u ch?nh cho phép b?n t?ng chi?u cao phù h?p v?i kích th??c c?a v?t nuôi khi phát tri?n. V? trí cao c?a bát giúp lo?i b? c?ng th?ng ??t trên kh?p gây ra b?ng cách nghiêng ng??i trong khi ?n.

C?i thi?n tiêu hóa và khuy?n khích t? th? ?n ?úng ??n. Bát ?n cho mèo có th? tháo r?i, r?a s?ch khi không s? d?ng. Hoàn h?o cho vi?c ?i l?i, s? d?ng nhà hàng ngày. Ho?c s? d?ng trong RV, thuy?n, ô tô, khách s?n và c?m tr?i.

Bát th?c ?n t? ??ng cho mèo Fish Mate

Bát th?c ?n t? ??ng cho chó mèo Fish Mate làm cho m?i th? t? ??ng ?? s? d?ng d? dàng h?n. Nó ho?t ??ng b?ng cách s? d?ng m?t b? ??m th?i gian ?? ph?c v? th?c ?n trong m?t kho?ng th?i gian vài gi?. Và nó có th? ch?a m?t ngu?n cung c?p g?n ?úng 21 ngày. Có ngh?a là b?n có th? ?i ngh? và tin t??ng r?ng thú c?ng c?a b?n ?ang ???c cho ?n ?úng cách.

Bát ?n t? ??ng dành cho mèo Cat Mate

Bát ?n t? ??ng dành cho chó mèo Cat Mate. Cat Mate ???c thi?t k? ?? nuôi m?t ho?c hai con mèo. Th?c ph?m ???c gi? t??i trong hai ng?n d? làm s?ch ???c ?óng kín b?ng n?p ??y phù h?p và ???c làm mát b?ng m?t túi n??c ?á tích h?p. Ch? c?n ??t h?n gi? trên m?i n?p ?? m? vào th?i gian yêu c?u, t?i ?a 48 gi? sau ?ó.

Dù b?n có b?n r?n v?i công vi?c hay ph?i ?i ra ngoài ??t xu?t c?ng không c?n lo l?ng. Bát ?n cho mèo t? ??ng có th? giúp b?n gi?i quy?t m?i v?n ??. Tuy nhiên, cùng ??ng ?? mèo con ph?i ? m?t mình trong nhà quá lâu nhé.

Bát ?n t? ??ng cho mèo Ani Mate

Bát ?n t? ??ng cho mèo Ani Mate v?i 2 bát th?c ?n l?n m?i cái ch?a 450g th?c ?n ??t cho mèo, pate cho mèo. Th?t ti?n l?i cho nh?ng ai nuôi chó mèo. N?p ??y và bát d? lau chùi, có th? tháo r?i ?? v? sinh. Ch? c?n vài thao tác ??n gi?n là chi?c bát ?n cho mèo l?i trông nh? m?i. Túi n??c ?á giúp gi? th?c ?n t??i cho vi?c ?n ch?m. B? h?n gi? 48 gi? d? s? d?ng mang ??n tu?i th? pin 12 tháng.

Bát ?n cho mèo Dogit Bone Pattern

Bát ?n cho mèo Dogit Bone Pattern ph?c v? th?c ?n ho?c n??c cho mèo theo phong cách tuy?t v?i nh?t. Nh? vào m?t m?u thi?t k? d? th??ng có trái tim và x??ng xung quanh. Bát ?n cho mèo có ?áy không dính ng?n ng?a tr??t và tràn th?c ?n. Nó ???c làm b?ng nh?a BPA cao c?p ?? s? d?ng an toàn và lâu dài.

Bát ?n cho mèo mini Dexas Popware for Pets Collapsible

Bát ?n cho mèo mini Dexas Popware for Pets Collapsible ???c ?o kích th??c cho ti?t tr??c, giúp tránh cho th?c ?n quá m?c. ???c làm t? Poly-canvas b?n, v?i l?p ph? ch?ng n??c. B?n hoàn toàn có th? yên tâm s? d?ng lo?i bát ?n cho mèo này. Mèo c?ng có th? ?n b?t c? món ?n nào mà không s? b? b?n ra ngoài ho?c mi?ng.

Bát ?n cho  mèo Bergan Stainless Steel Heavy Duty Non-Skid

Bát ?n cho mèo Bergan Stainless Steel Heavy Duty Non-Skid cung c?p nh?ng b?a ?n u?ng ??n gi?n, phong cách và vô trùng. Bát ?n cho mèo ch?t l??ng cao này ???c làm t? thép không g? b?n và có m?t mi?ng ??m cao su trên toàn b? ?áy bát ?? gi? cho nó không b? tr??t trên sàn.

??m b?o bát ?n không b? xê d?ch m?i khi mèo c?ng di chuy?n hành vi ?n c?a mình. Nh?ng chi?c bát ch?c n?ng có s?n trong 4 kích c? ?? phù h?p v?i nhu c?u c?a h?u h?t các v?t nuôi. V?t li?u không g? là v? sinh, ch?ng g? và d? dàng ?? làm s?ch.

Bát ?n cho mèo Behrens Galvanized Steel

Hãy b?t ??u nuôi thú c?ng c?a b?n v?i chi?c bát ?n ??y phong cách. Bát ?n cho mèo Behrens Galvanized Steel cung c?p m?t món ?? dùng ki?u dáng ??p, b?t m?t. Bát th?c ?n và n??c này ?i kèm v?i m?t lo?t các l?i ích h?p d?n. ???c thi?t k? ?? gi? cho nh?ng chú mèo tinh ngh?ch thích g?m m?i th?. Dù bát r?i t? ?? cao ho?c b? 1 l?c v?a ph?i tác ??ng c?ng không b? v?, méo.

Bát ?n cho mèo Dogit Double Diner

Bát ?n cho  mèo Dogit Double Diner b?ng thép không g?, ???c các bác s? thú y khuy?n cáo s? d?ng. Có nhi?u kích th??c và màu s?c khác nhau. Mèo c?ng ch?c ch?n s? c?m th?y ngon mi?ng h?n khi ?? ?n c?a nó ???c ??ng trong 1 chi?c bát b?t m?t này.

Bát ?n cho mèo Bergan Stainless Steel Non-Skid/Non-Tip Embossed

Bát ?n cho mèo Bergan Stainless Steel Non-Skid/Non-Tip Embossed cung c?p m?t b?a ?n ngon mi?ng cho thú c?ng c?a b?n. Ch?t li?u cao su xung quanh ng?n c?n tr??t ho?c nghiêng trong khi mèo ?ang ?n. ?? cao giúp gi? cho sàn nhà c?a b?n s?ch s? và ng?n n?p. Nh?ng bát th?c ?n cho mèo nhi?u màu s?c. Có trong 5 kích c? ?? phù h?p v?i nhu c?u c?a h?u h?t c?a nh?ng chú mèo. V?t li?u không g? r?t d? v? sinh.

Bát ?n cho mèo Dexas Popware for Pets Petware BottlePocket

Bát ?n cho mèo Dexas Popware for Pets Petware BottlePocket là bát ?n di ??ng cho thú c?ng. Khi b?n và ng??i b?n c?a b?n ?i d?o công viên, hãy ch?c ch?n r?ng b?n mang theo th?c ?n và n??c u?ng cho mèo c?ng. Ho?c ?i t?i b?t c? ??a ?i?m nào xa nhà c?ng v?y. C?n chu?n b? cho mèo c?ng nh?ng chi?c bát ?n ti?n l?i nh?t.

Bát ?n cho mèo Dexas Popware for Pets Petware BottlePocket v?i túi ??ng Neoprene ???c làm b?ng tay, cách nhi?t. Bao g?m m?t ??u kéo dây rút thu?n ti?n. M?t túi ph? b? sung gi? ?i?n tho?i, túi ?eo tay, chìa khóa. B?n có th? hoàn toàn yên tâm khi s? d?ng chi?c bát ?n nh? g?n này. ??m b?o v? sinh và an toàn cho mèo c?ng m?i khi s? d?ng.

Bát ?n cao su di ??ng cho mèo Dexas Popware for Pets

Bát ?n cao su di ??ng cho mèo Dexas Popware for Pets có th? ch?t vào dây xích chó c?a b?n khi b?n ?ang di chuy?n. Phù h?p cho nh?ng chuy?n ?i du l?ch, c?m tr?i, ?i b? và các s? ki?n th? thao v?t nuôi. ??c ?i?m n?i b?t v?i ch?t li?u cao su siêu b?n, c?c nh?. Có th? v? sinh d? dàng m?i lúc m?i n?i.

Bát ?n cho mèo Dexas Popware for Pets Double Elevated

Bát ?n cho mèo Dexas Popware for Pets Double Elevated có hai bát di ??ng và có th? tháo r?i. Nó c?ng có th? ???c s? d?ng m?t mình. B?n có th? s? d?ng song song cung c?p c? n??c u?ng và th?c ?n cho mèo t?i nhà. Trong tr??ng h?p ph?i di chuy?n, có th? tháo r?i. Có th? mang theo khi ?i ch?i, du l?ch ho?c mang ?i g?i t?i các khác s?n chó mèo. N?u nh? b?n không mu?n s? d?ng ?? c?a các c?a hàng thú c?ng. Có nhi?u kích th??c khác nhau. Phù h?p v?i tính cách c?a t?t c? các gi?ng mèo c?nh, mèo ta.