Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

5 d?ng c? hu?n luy?n chó siêu t?c ngay t?i nhà

5 d?ng c? hu?n luy?n chó siêu t?c ngay t?i nhà

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

?? dùng, d?ng c? hu?n luy?n chó h? tr? r?t nhi?u cho b?n và thú c?ng. Nó giúp cún c?ng có th? ti?p thu bài h?c m?t cách nhanh chóng, ??ng th?i rút ng?n th?i gian hu?n luy?n. Bài vi?t hôm nay, VIETPET s? li?t kê m?t s? ?? dùng hu?n luy?n chó ???c nhi?u ng??i yêu thích và s? d?ng nh?t hi?n nay.

Clicker hu?n luy?n cho chó Downtown Pet Supply Training

Clicker hu?n luy?n cho chó Downtown Pet Supply Training d?y và c?ng c? hành vi tích c?c c?a chó c?ng c?a b?n. Clicker hu?n luy?n chó là m?t ph??ng pháp ?ào t?o hi?u qu? cao. B?i vì nó “?ánh d?u” hành vi mà b?n mu?n d?y b?ng cách s? d?ng m?t âm thanh riêng bi?t.

Âm thanh clicker gi?ng nh? m?t món ph?n th??ng h?p d?n. Nh?ng ti?ng b?m t? d?ng c? hu?n luy?n chó Clicker có nhi?u màu s?c vui nh?n và d?i ?àn h?i thu?n ti?n. Nó cho phép b?n ?eo nút b?m trên c? tay ?? b?n luôn có th? s? d?ng trong khi t?p luy?n.

D?ng c? hu?n luy?n chó Doggie Don’t Device

D?ng c? hu?n luy?n chó Doggie Don’t Device gi? chó c?ng c?a b?n ra kh?i r?c r?i. Công c? sáng t?o này s? d?ng âm thanh tanh tách ?? thu hút s? chú ý c?a chú chó. ?? b?n có th? chuy?n h??ng hành vi c?a h? thành m?t th? tích c?c.

B?n có th? hu?n luy?n chó ?? ch?m d?t hành vi s?a, nh?y, c?n b?y ch? v?i m?t nút nh?n. ??n gi?n ch? c?n s? d?ng các thi?t b?. ?ây là công c? thông minh, cho phép b?n ng?n ch?n b?t k? hành vi tiêu c?c thông qua ?ào t?o an toàn, không gây khó ch?u và ?au ??n. Cún c?ng s? nghe l?i b?n m?t cách ngoan ngoãn, ??ng th?i s? giúp t?ng c??ng m?i quan h? gi?a v?t nuôi và ch? s? h?u.

D?ng c? hu?n luy?n chó Acme 210.5 Dog Training Whistle

S? không còn cách nào t?t h?n ?? hu?n luy?n chó c?a b?n h?n là v?i ti?ng còi ?ào t?o Acme 210.5 Dog. Ti?ng còi c?c cao này r?t lý t??ng v?i t?n s? duy nh?t là 5900Hz. Ti?ng còi này r?t d? nghe và cho phép chú chó c?a b?n bi?t r?ng nó c?n ph?i l?ng nghe và l?ng nghe.

Còi hu?n luy?n ???c ?úc t? nh?a Symonite tác ??ng cao, nh?ng chi?c còi này r?t khó b? v? và ch?ng c?n. Còi là d?ng c? hu?n luy?n chó ph? bi?n nh?t trên th? gi?i. B?i vì chúng ??n gi?n, d? dàng và d? ch?u. Kích th??c nh? g?n và kh? n?ng t?o ra âm thanh cao làm cho nó tr? thành m?t l?a ch?n tuy?t v?i cho vi?c ?ào t?o chú chó con c?a b?n.

Vòng hu?n luy?n chó Trixie Agility Dog Training Ring

Vòng hu?n luy?n Trixie Agility Dog Training Ring là m?t d?ng c? hu?n luy?n chó hoàn h?o. Hãy ?? chú chó c?a b?n gi?i phóng ngu?n n?ng l??ng bên trong c?a mình v?i chi?c vòng hu?n luy?n. B? d?ng c? v??t rào hoàn ch?nh này ?i kèm v?i m?t vòng, xà ngang, h? tr? và t?t c? m?i th? b?n c?n cho ?ào t?o.

B?n có th? ??t nó l?i v?i nhau th?t d? dàng nh? các dây bu?c ?i kèm. ??ng th?i nó c?ng d? dàng tháo d? nó khi t?p luy?n xong. Vòng hu?n luy?n d? dàng l?u tr? v?i thi?t k? ti?t ki?m không gian. Chúng ???c làm b?ng nh?a b?n, hoàn h?o cho vi?c s? d?ng n?ng. Nó ?i kèm v?i m?t cu?n sách nh? v?i các h??ng d?n ?ào t?o và l?i khuyên v? vi?c xây d?ng ch??ng trình ?ào t?o hoàn h?o cho v?n ??ng viên nh? c?a b?n.

???ng h?m hu?n luy?n chó Trixie Agility Dog Training Tunnel

???ng h?m, d?ng c? hu?n luy?n chó Trixie Agility Dog Training Tunnel. Nó ???c ???c làm b?ng nylon có c?u trúc b?n, hoàn h?o ?? s? d?ng trong nhà ho?c ngoài tr?i. Nó ?i kèm v?i neo ??t và ch?t l?u ?? t?ng ?? ?n ??nh và g?p ph?ng khi b?n không s? d?ng. Hoàn h?o cho nh?ng chú cún nh? c? nh?. R?t d? s? d?ng, t? nh?ng chú chó con m?i b?t ??u t?i nh?ng chú chó l?n ??u có th? tr? thành chuyên gia trong b? môn th? thao này.