Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

5 lo?i thu?c t?y giun cho mèo u?ng phát h?t sán luôn

5 lo?i thu?c t?y giun cho mèo u?ng phát h?t sán luôn

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Mua thu?c t?y giun cho mèo lo?i nào hi?u qu? và an toàn cho mèo c?a b?n? H?u h?t các tri?u ch?ng mà mèo m?c giun là tiêu ch?y và m?t trong nh?ng cách d? phát hi?n nh?t ? mèo c?a b?n là cách ki?m tra phân c?a chúng. N?u không t?y giun k?p th?i, giun sán s? sinh sôi n?y n? và làm h?i t?i s?c kh?e c?a thú c?ng m?t cách nghiêm tr?ng. Thông qua bài vi?t d??i ?ây VIETPET s? gi?i thi?u ??n cho ch? nuôi thú c?ng 9 lo?i thu?c t?y giun cho mèo hi?u qu? nh?t và an toàn ??n v?t nuôi. Hy v?ng bài vi?t này mang l?i h?u ích cho các b?n.

Thu?c t?y giun cho mèo Exotral Virbac

Thu?c t?y giun cho mèo Exotral Virbac có thành ph?n Niclosamide 400 mg, Levamisole (HCl) 21,2 mg và tá d??c v?a ?? 1 viên 800 mg. Trong ?ó Niclosamid là ch?t kháng n?i ký sinh thu?c nhóm Salicylanilaide, không b? h?p thu b?i ?ng tiêu hóa. Nó tác ??ng lên s? h?p thu glucose c?a ký sinh trùng. Niclosamide có tác ??ng t?t trên các lo?i sán dây ph? bi?n trên chó, mèo nh?: Taenia sp, Dipylidium và Echinococcus. ???c dung n?p d? dàng trong c? th? và hoàn toàn không gây ??c. Levamisole : là ch?t kháng n?i ký sinh thu?c nhóm Imidazoles, có tác ??ng h?u hi?u trên các lo?i giun sán mèo.

Thu?c t?y giun sán cho chó mèo Exotral Virbac ch? ??nh phòng, tr? các b?nh ký sinh trùng trên chó, mèo gây ra b?i các lo?i giun ??a, giun móc cùng các lo?i sán dây, sán x? mít nh? Ascariasis, Ancylostomiasis, Uncinaria, Taeniasis, Toxocarasis, Angrostrongylosis…  ???c dùng nh? sau:

 • 1 viên / 5 kg th? tr?ng. Dùng tr??c khi ?n. U?ng nguyên viên hay tr?n vào th?c ?n.
 • Mèo con d? r?t b? tái nhi?m nên ???c cho u?ng hàng tháng trong 2 tháng ??u.
 • Mèo l?n x? 3 – 4 l?n/n?m ?? tránh tái nhi?m.
 • Thu?c t?y giun Exotral Virbac r?t an toàn và có th? x? cho thú r?t nh?, c?ng nh? thú b?nh hay d??ng b?nh, chó cái mang thai hay nuôi con.

Thu?c t?y giun cho mèo Interceptor

Thu?c t?y giun cho mèo Interceptor ??c bi?t ho?t ??ng ?? giúp b?o v? thú c?ng c?a b?n kh?i b?nh giun sán và ký sinh trùng ???ng ru?t bao g?m giun móc, giun tròn và giun ??a. Thêm vào ?ó, nó x? lý và ki?m soát giun tròn tr??ng thành, giun móc tr??ng thành, giun tóc tr??ng thành và sán dây tr??ng thành. Nó có d?ng viên nén ngon, vì v?y b?n có th? cho thú c?ng c?a b?n nh? m?t món ngon, ho?c thêm nó vào th?c ?n c?a mình ?? t?ng h??ng v?. S?n ph?m này c?ng có s?n cho chó trong m?t viên thu?c nhai.

??ng ??a Interceptor cho thú c?ng c?a b?n n?u thú c?ng c?a b?n ?ang dùng thu?c thay th? cho thu?c gây mê tim. Nói chuy?n v?i bác s? thú y c?a b?n v? b?t k? lo?i thu?c nào khác mà thú c?ng c?a b?n ?ang dùng tr??c khi b?t ??u dùng thu?c này. ???c chia theo cân n?ng c?a các bé mèo. L?u ý:

 • Không s? d?ng trong v?t nuôi d??i b?n tu?n tu?i và ít h?n 1kg tr?ng l??ng c? th?.
 • Tr??c khi b?t ??u dùng thu?c này, v?t nuôi nên ???c xét nghi?m cho các b?nh nhi?m trùng giun móc hi?n có.
 • V?t nuôi b? nhi?m b?nh nên ???c ?i?u tr? ?? lo?i b? giun kim và giun ch? tr??ng thành tr??c khi b?t ??u ?i?u tr?.

Thu?c t?y giun cho mèo Heartgard

Thu?c t?y giun cho mèo Heartgard là m?t ph??ng pháp phòng ng?a b?nh giun sán gi?t ch?t giun ??t và giúp ki?m soát và ?i?u tr? giun móc. Cho hàng tháng, nó ?i kèm trong m?t viên thu?c nhai mà b?n có th? ?n cho b?n c?a b?n nh? là m?t ?i?u tr? ngon, h??ng v? th?t bò. N?u mèo c?a b?n có xu h??ng nu?t th?c ?n c?a mình ho?c x? lý toàn b?, b?n có th? chia t?ng viên thu?c thành t?ng mi?ng nh? ?? cho ?n d? dàng h?n. ??c bi?t có kh? n?ng ?i?u tr? và phòng tránh giun tim cho v?t nuôi.

Thu?c giúp ng?n ng?a b?nh giun sán b?ng cách lo?i b? giai ?o?n mô c?a ?u trùng giun sán Dirofilaria immitis trong m?t tháng (30 ngày) sau khi nhi?m trùng và ?? lo?i b? và ki?m soát giun móc tr??ng thành và ch?a tr??ng thành Ancylostoma tubaeforme và A. braziliense. ???c chia theo cân n?ng c?a các bé mèo. L?u ý:

 • V?t nuôi nên ???c ki?m tra nhi?m trùng giun sán hi?n có tr??c khi b?t ??u ?i?u tr? b?ng thu?c này.
 • Tránh xa ngoài t?m v?i c?a tr? em.
 • Không s? d?ng trong v?t nuôi d??i 7 tu?n tu?i và ít h?n 1kg tr?ng l??ng c? th?.

Thu?c t?y giun cho mèo Drontal

Thu?c t?y giun cho mèo Drontal là thu?c u?ng ??c bi?t ???c xây d?ng cho mèo và mèo con và ???c bác s? thú y quy ??nh ?? giúp ?i?u tr? nhi?u lo?i giun ???ng ru?t bao g?m sán dây, giun móc và giun tròn l?n. Nh?ng viên thu?c t?y dewormer hành ??ng ph? r?ng ???c ghi cho li?u chính xác và có th? d? dàng ???c s?p ?? và tr?n vào th?c ?n yêu thích c?a mèo ho?c mèo c?a b?n ?? qu?n lý d? dàng.

Drontal là m?t lo?i thu?c t?y giun có hi?u qu? cao trong vi?c lo?i b? sán dây, giun móc và giun tròn l?n ? mèo và mèo con. Thu?c Drontal viên nén có th? ???c ??a tr?c ti?p b?ng mi?ng ho?c ???c cung c?p trong m?t l??ng nh? th?c ?n. ???c chia theo cân n?ng c?a các bé mèo. L?u ý khi s? d?ng:

 • ??ng v?t b? d? ?ng v?i các ho?t ch?t trong Drontal không nên dùng.
 • Thu?c này không ???c khuy?n cáo n?u mèo con c?a b?n d??i 2 tháng tu?i ho?c n?u cân n?ng d??i 1kg.
 • M?t s? ký sinh trùng ???ng ru?t có th? lây lan t? ??ng v?t sang ng??i vì v?y ?i?u quan tr?ng là ph?i tham kh?o ý ki?n ??bác s? thú y v? các bi?n pháp b?n có th? th?c hi?n ?? ng?n ng?a nhi?m trùng và tái nhi?m cho thú c?ng.

Thu?c t?y giun cho mèo Profender

Thu?c t?y giun cho mèo Profender là m?t lo?i thu?c t?y giun bôi t?i ch? ???c quy ??nh b?i bác s? thú y ?? ki?m soát và ?i?u tr? giun móc, giun tròn, và sán dây trong ??ng hành mèo c?a chúng tôi. ?ó là lo?i thu?c t?y giun ch? có th? s? d?ng trên da mèo ?? ?i?u tr? và ki?m soát các ký sinh trùng ???ng ru?t thông th??ng. Thêm vào ?ó, nó d? s? d?ng cho m?i ti?n ích c?a ch? thú c?ng.

 • ?i?u tr? và ki?m soát nhi?m trùng do giun sán gây ra.
 • Thu?c t?y giun ch? có th? bôi trên da mèo ?? ?i?u tr? và ki?m soát các ký sinh trùng ???ng ru?t thông th??ng.

M?t s? tác d?ng ph? có th? x?y ra: Vui lòng liên h? v?i bác s? thú y c?a b?n n?u các ph?n ?ng b?t l?i sau ?ây x?y ra: tr?m c?m/th? ?, nôn m?a, m?t ?i?u hòa, chán ?n, tiêu ch?y, co gi?t, suy nh??c và ch?y không ki?m soát n??c mi?ng.

Trên ?ây là 5 lo?i thu?c phòng tránh và ?i?u tr? t?y giun sán cho mèo, b?n nên k?t h?p v?i v? sinh môi tr??ng xung quanh và t?y giun cho các bé mèo ??nh k? th??ng xuyên ?? mèo c?a b?n có s?c kh?e t?t nh?t.