7 lo?i th?c ?n ??t cho mèo l? mi?ng khi?n thú c?ng mê m?t

7 lo?i th?c ?n ??t cho mèo l? mi?ng khi?n thú c?ng mê m?t

Th?c ?n ??t cho mèo th??ng ???c ?óng trong h?p ho?c túi hút chân không. Th?c ?n ??t có ?? ?m cao, m?m, ch?a nhi?u n??c h?n. Th?c ?n cho mèo ??t là l?a ch?n b? d??ng nh?t cho mèo con. Mèo là loài ?n th?t, có ngh?a là chúng thích và yêu c?u ch? ?? ?n giàu th?t.

Th?c ?n ??t cho mèo cung c?p nh?ng chú mèo các h??ng v? mà chúng yêu thích. D??i ?ây, VIETPET s? t?ng h?p nh?ng lo?i th?c ?n ??t cho mèo ???c ng??i nuôi mèo s? d?ng nhi?u nh?t. ??m b?o c? v? ch?t l??ng và giá c?.

Th?c ?n ??t cho mèo con Brit Premium Cat Pouches Chicken Chunks

Th?c ?n ??t cho mèo con Brit Premium Cat Pouches Chicken Chunks phù h?p v?i s? thích t? nhiên c?a mèo và nhu c?u c? th? c?a chún. V?i các thành ph?n dinh d??ng 80% các ch?t d?n xu?t t? ??th?t và ??ng v?t theo kh?i (8% gà), các d?n xu?t t? ??cá và cá, các d?n xu?t có ngu?n g?c th?c v?t, khoáng ch?t.

Không có ch?t màu, không có ch?t b?o qu?n. Protein thô 9,5%, hàm l??ng ch?t béo 5%, tro thô 2,5%, x? thô 0,4%, ?? ?m 81%. Vitamin, k?m, ??ng, Taurine… S? d?ng th?c ?n ??t cho mèo con thât d? dàng d?a trên ch? ?? ?n u?ng và cân n?ng c?a chúng

Th?c ?n ??t cho mèo Brit Care Cat Chicken & Cheese Pouch

Th?c ?n ??t cho mèo Brit Care Cat Chicken & Cheese Pouch mang ?ên s?c kh?e và s?c s?ng mãnh li?t cho mèo c?ng. Brit Care ???c làm t? các thành ph?n t? nhiên, không gây d? ?ng và có kh? n?ng tiêu hóa cao, không làm t?ng sinh v?t và ng?n ng?a không dung n?p th?c ?n.

C?i thi?n ch?t l??ng cu?c s?ng c?a mèo c?ng. Thành ph?n dinh d??ng bao g?m ?c gà 42%, pho mát, g?o, tinh b?t th?c ph?m bi?n ??i, d?u cá ng? thô, n??c. Protein thô 12%. Ch?t béo thô 2%. Tro 2%. ?? ?m 83%.

Th?c ?n ??t cho mèo Friskies Cat Concoctions Variety Pack

Th?c ?n ??t cho mèo Friskies Cat Concoctions Variety Pack có các công th?c có h??ng v? ??c ?áo v?i th?t th?t. Bao g?m th?t c?u, th?t gà và cá tuy?t. ???c ?óng gói v?i t?t c? m?i th? mà con mèo c?a b?n c?n nh? Protein, ch?t ch?ng Oxy hóa và Omega.

Công th?c này c?ng ???c t?ng c??ng v?i các Vitamin, khoáng ch?t và Taurine c?n thi?t cho s?c kh?e. Thêm vào ?ó, nó cung c?p nhi?u ?? ?m ?? giúp gi? cho c? th? cân b?ng và h? tr? s?c kh?e ti?t ni?u. Các Vitamin và khoáng ch?t, Taurine c?n thi?t cho s?c kh?e tim và th? l?c. Cung c?p m?t b?a ?n hoàn ch?nh và cân b?ng 100% cho mèo và mèo con. N??c s?t ngon giúp mèo ?n ngon mi?ng h?n.

Th?c ?n ??t cho mèo Brit Care Cat Tuna, Carrot & Pea

Th?c ?n ??t cho mèo Brit Care Cat Tuna, Carrot & Pea. M?t s?n ph?m t? nhiên không gây d? ?ng và d? tiêu hóa. Cung c?p th?c ph?m ch?t l??ng cao và h?n ch? s? xu?t hi?n c?a các ph?n ?ng d? ?ng và không dung n?p th?c ?n.

S?n ph?m t? nhiên không gây d? ?ng và d? tiêu hóa. Thành ph?n dinh d??ng bao g?m: cá ng? 40%, cà r?t, ??u xanh, g?o, n??c. Protein thô 10%, hàm l??ng ch?t béo 0,1%, tro thô 2%, s?i thô 1%, ?? ?m 85%.

Th?c ?n ??t cho mèo Weruva Cats in the Kitchen Kitty Gone Wild Salmon Au Jus

Th?c ?n ??t cho mèo Weruva Cats in the Kitchen Kitty Gone Wild Salmon Au Jus ???c làm t? cá h?i hoang dã, cá ng? và cá mòi là nguyên li?u hàng ??u. T?t c? các Protein c?n thi?t giúp cho c? b?p kh?e m?nh. ???c xây d?ng v?i m?t s? pha tr?n hoàn h?o cân b?ng c?a Vitamin, khoáng ch?t và Taurine.

Th?c ?n ???c ?óng h?p r?t ti?n s? d?ng. Công th?c c?a lo?i th?c ?n cho mèo này ?áp ?ng c?m giác thèm ?n c?a ??ng v?t. Kích thích s? ?n ngon. H?p d?n ??i v?i nh?ng chú mèo ?n kén. 100% không ch?a ng? c?c, không ch?a Carrageenan, không ch?a Gluten.

Th?c ?n ??t cho mèo Weruva Cats in the Kitchen Lamb Burgini Lamb Au Jus

Th?c ?n ??t cho mèo Weruva Cats in the Kitchen Lamb Burgini Lamb Au Jus ???c làm t? th?t c?u và cá ng?. Nó có hàm l??ng Protein cao t? th?t th?t. Công th?c ?? ?áp ?ng c?m giác thèm ?n c?a ??ng v?t ?n th?t, v?i n??c th?t m?n trong m?i công th?c c?c h?p d?n. Phù h?p v?i t?t c? các gi?ng mèo khác nhau. Mang l?i s? cân b?ng trong dinh d??ng c?a mèo.

Th?c ?n ??t cho mèo Weruva Cats in the Kitchen The Double Dip Chicken & Beef Au Jus

Th?c ?n ??t cho mèo Weruva Cats in the Kitchen The Double Dip Chicken & Beef Au Jus ???c làm b?ng th?t gà và th?t bò.  Cung c?p m?t s? pha tr?n cân b?ng c?a các Axit amin, Vitamin, khoáng ch?t và Taurine. R?t t?t cho tim và m?t.

V?i công th?c ??c bi?t, mang t?i cho mèo con nh?ng b?a ?n ngon. H? tr? h? tiêu hóa ??i v?i mèo con, r?t d? s? d?ng mà không gây ra b?t kì d? ?ng nào. B?n c?ng có th? s? d?ng th?c ?n ??t tr?n v?i th?c ?n khô cho mèo ?? t?o ra m?t h?n h?p ??c bi?t. Mang t?i cho mèo c?ng s? m?i m? trong nh?ng b?a ?n.

?? giúp nh?ng bé mèo luôn ???c kh?e m?nh mà phát tri?n m?t cách hoàn h?o t? lông, thân t?i s?c ?? kháng thì vi?c l?a ch?n th?c ?n cho chúng là m?t công ?o?n t?n nhi?u th?i gian và công s?c cho m?i ng??i ch?. Và vi?c s? d?ng th?c ?n ??t là m?t trong nh?ng g?i ý hoàn h?o dành cho b?n.