Cách ch?a tr? khi mèo con b? tiêu ch?y

Cách ch?a tr? khi mèo con b? tiêu ch?y

Nh?ng ngày ?iên r? khi tr? thành m?t con mèo có l? x?y ra trong th?i niên thi?u, t? kho?ng 7 tháng tu?i ??n 2 tu?i. Kittenhood d? th??ng ??ng ??ng sau nh?ng con mèo này, và nh?ng ngày th??ng l? c?a tu?i tr??ng thành v?n ch?a ??n. M?c dù mèo không th??ng xuyên b? tiêu ch?y, tôi ?ã th?y nó t?n công mèo ? m?i l?a tu?i trong h?n 20 n?m làm bác s? thú y. Và mèo non, tr? v? thành niên không ???c mi?n d?ch.

Tôi hi?n ?ang là nhân viên chính c?a Animal House Of Chicago và tôi s? không bao gi? quên chú mèo nh? tên Spike này. Tiêu ch?y c?a Spike là k?t qu? c?a vi?c anh ta ?n ?? gia d?ng trong nhà – m?c dù không ??c h?i – d?n ??n mãn tính, kích thích ru?t và tiêu ch?y. Chúng tôi ?ã ?i?u tr? Spike cho b?nh tiêu ch?y, và các ch? s? h?u quy?t ??nh r?ng h? yêu anh ta h?n c? cây c?a h?. Các nhà máy tìm th?y m?t ngôi nhà m?i và Spike không còn b? tiêu ch?y n?a.

Cách ch?a tr? mèo b? tiêu ch?y n?ng và b? ?n lâu ngày

Tiêu ch?y x?y ra vì nhi?u lý do. Mèo con b? tiêu ch?y vì nhi?u lý do t??ng t? mà mèo con làm, c? th? là t? ch? ?? ?n u?ng b?a bãi, thay ??i th?c ?n ho?c ký sinh trùng. Theo kinh nghi?m c?a tôi, lý do ph? bi?n nh?t khi?n m?t con mèo nh? b? tiêu ch?y là do nó ?n th? gì ?ó không phù h?p. Mèo nh? không th? không tò mò, vì v?y dây cao su trên sàn trông có v? ngon. Và lá c?a cây ?ó trông c?ng ngon. ?n b?t k? v?t l? nào có th? gây khó ch?u ???ng tiêu hóa ho?c t? h?n.

Xác ??nh nguyên nhân gây ra b?nh tiêu ch?y c?a con mèo nh? mang l?i cho b?n và bác s? thú y c? h?i t?t nh?t ?? ng?n ch?n ?i?u ?ó x?y ra l?n n?a. Tuy?n giáp ho?t ??ng quá m?c, d? ?ng th?c ph?m, suy th?n, ung th?, ng? ??c (t? cây tr?ng trong nhà, thu?c di?t chu?t, thu?c ng??i, v.v.), ký sinh trùng và b?nh truy?n nhi?m (trong s? nh?ng th? khác) ??u có th? d?n ??n tiêu ch?y. Nh?n h? tr? thú y n?u nguyên nhân không rõ ràng ho?c ?ó là m?t v?n ?? ?ang di?n ra. M?t lo?i th?c ph?m có ít ch?t gây d? ?ng ho?c ph??ng pháp ?i?u tr? b?nh có th? làm gi?m ho?c lo?i b? tiêu ch?y.

Nh?n bi?t tiêu ch?y ? mèo

Chúng ta ??u bi?t các d?u hi?u tiêu ch?y kinh ?i?n – phân th??ng xuyên, kh?n c?p c?a phân l?ng, l?ng l?o, nh?ng m?t con mèo b? ? n??c và sau ?ó ti?p t?c c?ng th?ng c?ng b? tiêu ch?y, không b? táo bón.

Các d?u hi?u b?nh sau ?ây th??ng ?i kèm v?i tiêu ch?y:

  • S?t
  • Vô ??o ??c
  • Khó ch?u
  • ?n m?t ngon
  • M?t n??c
  • Ki?m tra phân c?a mèo c?a b?n ?? tìm d?u hi?u b?nh. N?u b?n th?y phân l?ng, ch?y n??c và ?i?u này kéo dài h?n m?t ngày, hãy l?y m?u ??n bác s? thú y c?a b?n.

Th?i gian cho m?t chuy?n th?m bác s? thú y?

Mèo tr??ng thành có kích th??c nh?, cùng v?i mèo con và mèo cao c?p, có nguy c? b? m?t n??c ??c bi?t ngay c? khi b? tiêu ch?y. S? d?ng danh sách ki?m tra này ?? xác ??nh xem b?n có c?n ??a con mèo c?a b?n ??n bác s? thú y c?a b?n hay có th? ??i m?t ngày.

  • N?u con mèo c?a b?n có v? ?n sau m?t c?n tiêu ch?y, có th? an toàn ch? c?n theo dõi nó. Tuy nhiên, n?u b?n nh?n th?y b?t k? s? th? ?, s?t ho?c thay ??i hành vi, hãy g?i bác s? thú y cho cu?c h?n ti?p theo.
  • N?u con mèo c?a b?n có v? ?n nh?ng b? tiêu ch?y tái phát mà d??ng nh? không th? gi?i quy?t, hãy g?i bác s? thú y c?a b?n ?? l?y h?n không kh?n c?p.
  • N?u con mèo c?a b?n truy?n máu trong phân c?a nó ho?c n?u b?n nh?n th?y b?t k? ?i?m y?u ho?c d?u hi?u suy nh??c nào khác cùng v?i tiêu ch?y, hãy liên h? v?i bác s? thú y c?a b?n ngay l?p t?c và cho mèo c?a b?n nhìn th?y càng s?m càng t?t. Máu ?? trong phân th??ng ch? ra m?t v?n ?? v?i ru?t / ru?t ho?c tr?c tràng. Máu ?en trong phân th??ng cho th?y m?t v?n ?? nghiêm tr?ng h?n cao h?n trong ???ng tiêu hóa.
  • N?u con mèo c?a b?n không có máu trong phân c?a nó, hãy tham kh?o ý ki?n ??bác s? thú y c?a b?n v? các lo?i thu?c không kê ??n ho?c các l?a ch?n cho ph??ng pháp ?i?u tr? t?i nhà cho con mèo c?a b?n. ?i?u tr? khác nhau vì có r?t nhi?u nguyên nhân gây tiêu ch?y.

?? n??c

N??c r?t quan tr?ng ??i v?i b?t k? con mèo nào b? tiêu ch?y. Tiêu ch?y không ch? gây m?t n??c mà còn c? ch?t ?i?n gi?i, r?t c?n thi?t ?? giúp ki?m soát các ch?c n?ng sinh lý quan tr?ng. Thêm m?t s? Pedialyte, m?t lo?i ?? u?ng ?i?n gi?i không c?n kê ??n ???c thi?t k? cho tr? s? sinh và tr? em, trong n??c c?a mèo ?? thay th? chúng. N??c bao g?m 10 ??n 50 ph?n tr?m Pedialyte nên th?c hi?n các m?o. Theo kinh nghi?m c?a tôi, mèo ch?p nh?n Pedialyte nguyên b?n, rõ ràng, không có h??ng v? là t?t nh?t.

B?n ho?c bác s? thú y c?a b?n có th? ki?m tra con mèo c?a b?n ?? m?t n??c b?ng cách s? d?ng bài ki?m tra ?? ch?m. Nh? nhàng véo ph?n da l?ng l?o sau gáy mèo. N?u da b? gãy ngay xu?ng, con mèo c?a b?n b? ng?m n??c. N?u da b? chèn ép làm ph?ng ch?m ho?c v?n b? s?m, con mèo c?a b?n b? m?t n??c. M?t con mèo m?t n??c c?n ???c ch?m sóc thú y ngay l?p t?c. N?u bác s? thú y c?a b?n xác ??nh con mèo nh? c?a b?n b? m?t n??c, ch?t l?ng b? sung có th? ???c cung c?p qua ???ng tiêm t?nh m?ch ho?c tiêm d??i da. U?ng có th? không còn ?? ?? có ???c ch?t l?ng vào con mèo c?a b?n.

B?n có th? làm gì cho m?t con mèo nh? b? tiêu ch?y

Thay ??i th?c ph?m. M?t con mèo nh? b? tiêu ch?y có v? kh?e m?nh và ho?t ??ng bình th??ng có th? ???c h??ng l?i t? th?c ?n nhanh 12 gi?. L?u ý ?ây ch? là th?c ph?m, không ph?i n??c. Luôn cung c?p nhi?u n??c cho mèo b? tiêu ch?y.

Khi th?c ?n nhanh 12 gi? k?t thúc, hãy cho mèo ?n th?c ?n nh?t nh?o, không có ch?t béo. Xem xét m?t th?c ph?m mèo chu?n b? / ?óng h?p không có ch?t béo. M?t l?a ch?n khác là n?u chín, gà tây nghi?n tr?n v?i bí ngô ?óng h?p 100 ph?n tr?m. N?u bí ngô ?óng h?p không d? tìm th?y, hãy th? khoai lang t??i, n?u chín. Tr?n các ph?n b?ng nhau gà tây và bí ngô và cho mèo ?n v?i s? l??ng nh?, t?ng t?n s? cho ??n khi tiêu ch?y h?t. N?u tiêu ch?y không thuyên gi?m trong hai ??n ba ngày ??u trong ch? ?? ?n nh?t nh?o, hãy tham kh?o ý ki?n ??bác s? thú y n?u b?n ch?a có.

??i v?i m?t s? tr??ng h?p tiêu ch?y, có th? c?n ph?i s?a ??i ch? ?? ?n v?nh vi?n. B?n có th? c?n cho mèo ?n nh?ng th?c ?n ??c bi?t ?? tránh m?t s? thành ph?n nh?t ??nh, thêm ch?t x? vào ch? ?? ?n và gi?m l??ng ch?t béo ho?c t?ng kh? n?ng tiêu hóa.

Bi?n pháp t? nhiên

Cây du tr?n, b?c hà, hoa cúc và vi l??ng ??ng c?n có th? cung c?p m?t s? tr? giúp trong vi?c gi?m thi?u các tác d?ng ph? liên quan ??n tiêu ch?y không liên t?c. Tham kh?o ý ki?n ??bác s? thú y c?a b?n cho t?t c? các khuy?n ngh? li?u l??ng. Metamucil c?ng có th? ???c s? d?ng ?? giúp gi?i quy?t tiêu ch?y. Thêm m?t n?a mu?ng cà phê Metamucil vào th?c ?n c?a mèo trong m?i b?a ?n, ??c bi?t là n?u nó có phân m?m, th??ng bình th??ng hóa phân.

Bác s? thú y c?a b?n có th? làm gì cho m?t con mèo nh? b? tiêu ch?y. N?u tiêu ch?y ti?p t?c kéo dài h?n m?t ngày ho?c n?u con mèo nh? c?a b?n có các d?u hi?u b?nh khác, bao g?m l? ??, nôn m?a, s?t, phân s?m màu ho?c có máu, c?ng th?ng ??n ?, gi?m c?m giác thèm ?n ho?c gi?m cân không gi?i thích ???c, ?ã ??n lúc ??n th?m bác s? thú y.

Bác s? thú y c?a b?n s? ki?m tra con mèo c?a b?n và ch?y m?t s? xét nghi?m. M?t m?u phân c?a s? ???c ki?m tra s? hi?n di?n c?a ký sinh trùng bên trong, s? phát tri?n quá m?c c?a vi khu?n ho?c các b?t th??ng trong phân khác. Công vi?c máu có th? xác ??nh các nguyên nhân có th? khác c?a tiêu ch?y. Th?i gian mèo c?a b?n b? b?nh và m?c ?? nghiêm tr?ng c?a tình tr?ng mèo c?a b?n ?nh h??ng ??n nh?ng xét nghi?m ch?n ?oán khác có th? ???c ?? xu?t. Chúng có th? bao g?m tia X, siêu âm, nuôi c?y, n?i soi và sinh thi?t.

?? ch?ng l?i ký sinh trùng n?i, bác s? thú y c?a b?n có th? kê ??n thu?c và / ho?c thu?c t?y giun. Không ph?i t?t c? các lo?i thu?c t?y giun ??u tiêu di?t m?i lo?i ký sinh trùng, vì v?y ph?i xác ??nh lo?i ký sinh trùng chính xác và lo?i thu?c ch?ng ký sinh trùng thích h?p ???c ch?n. Vi?c t?y giun có th? c?n ph?i ???c l?p ?i l?p l?i m?t vài l?n và b?n ph?i d?n s?ch nh?ng khu v?c mà mèo c?a b?n th??ng xuyên ?? lo?i b? tr?ng giun.

Thu?c kháng sinh s? ???c kê ??n n?u phát hi?n nhi?m trùng do vi khu?n ho?c n?u ru?t có v? b? t?n th??ng (máu trong phân là d?u hi?u c?a t?n th??ng). M?t lo?i thu?c làm ch?m th?i gian di chuy?n c?a th?c ph?m trong ???ng tiêu hóa có th? ???c ch? ??nh, nh?ng ch? khi tiêu ch?y không ph?i do nhi?m ??c t? ho?c vi khu?n. M?t lo?i thu?c nh? v?y s? gây ra nhi?u v?n ?? h?n trong nh?ng tr??ng h?p ?ó. ?ó là lý do t?i sao r?t quan tr?ng ?? nh?n ???c ch?n ?oán chính xác cho nguyên nhân gây tiêu ch?y.

L?i khuyên, s? th?t và bi?t thêm v? b?nh tiêu ch?y ? mèo

Hãy ghi nh? nh?ng ?i?u này khi ?i?u tr? tiêu ch?y ? mèo c?a b?n. Tiêu ch?y th?c s? không ph? bi?n ? mèo. M?t con mèo th??ng xuyên b? bóng lông c?ng có th? b? tiêu ch?y. Trong tr??ng h?p nh? v?y, ?i?u này có th? cho th?y c?n ph?i ki?m tra m?t v?n ?? s?c kh?e ti?m ?n khác, ch?ng h?n nh? h?i ch?ng viêm ru?t. Tiêu ch?y do ký sinh trùng bên trong ho?c ?n th?c ?n không phù h?p có th? x?y ra th??ng xuyên h?n ? nh?ng con mèo dành th?i gian ngoài tr?i. N?u con mèo c?a b?n ?i ra ngoài, hãy ki?m tra xem hàng xóm c?a b?n không cho nó ?n. ?n quá nhi?u ho?c ?n th?c ?n anh ta không quen có th? khi?n mèo b? tiêu ch?y. Cây ??c c?ng là m?t m?i quan tâm. Trung tâm ki?m soát ch?t ??c ??ng v?t ASPCA có m?t danh sách các cây ??c và không ??c trên trang web c?a mình .

Ch? c?n nói không v?i vi?c cho s?a, s?a chua ho?c các th?c ph?m t? s?a khác cho mèo c?a b?n. Con mèo c?a b?n có th? thích nh?ng th?c ph?m này và c?u xin chúng, nh?ng m?t s? con mèo không th? tiêu hóa th?c ?n t? s?a, có th? d?n ??n khí ho?c tiêu ch?y. M?t s? thay ??i ??t ng?t trong th?c ph?m có th? gây ra tiêu ch?y. N?u b?n ch?n thay ??i th?c ?n cho mèo, hãy làm nh? v?y b?ng cách thêm m?t s? th?c ?n m?i vào th?c ?n c? và t?ng d?n l??ng th?c ?n m?i v?i m?i b?a ?n trong m?t tu?n ho?c h?n. ?i?u này cho phép ???ng GI c?a mèo c?a b?n ?i?u ch?nh theo th?c ?n m?i. Các lo?i thu?c không kê ??n nh? Pepto Bismol và Kaopectate không dành cho mèo. Nh?ng th? này có th? gây ng? ??c salicylate ? mèo. Không bao gi? ??a nh?ng th? này cho m?t con mèo.

N?u ai ?ó trong nhà b?n b? tiêu ch?y cùng lúc v?i con mèo c?a b?n, hãy ??a ng??i ?ó ??n bác s? và con mèo c?a b?n ??n bác s? thú y ngay l?p t?c. Có th? có m?t ký sinh trùng siêu nh? (Giardia ho?c toxoplasmosis) ?ã nhi?m c? hai và gây b?nh. Ký sinh trùng nh? v?y có kh? n?ng ?e d?a tính m?ng ??i v?i tr? nh?, ng??i già và nh?ng ng??i có s?c kh?e b? t?n h?i. Xin ??ng la m?ng con mèo c?a b?n vì tai n?n. Anh ta không th? giúp nó, và thêm c?ng th?ng ch? có th? làm cho b?nh tiêu ch?y c?a anh ta t?i t? h?n. Tham kh?o ý ki?n ??bác s? thú y c?a b?n và d? ki?n ??s? tr? l?i các câu h?i v? vi?c khi nào b?nh tiêu ch?y b?t ??u, có bao nhiêu l?n ?i tiêu x?y ra g?n ?ây, hình d?ng c?a phân, trông con mèo c?a b?n có khó ch?u và h?n th? n?a. G?i cho b?n bác s? thú y ngay l?p t?c n?u con mèo c?a b?n b? tiêu ch?y và: máu trong tiêu ch?y ho?c phân có màu ?en ho?c h?c ín; b?n nghi ng? con mèo c?a b?n có th? ?ã ?n th? gì ?ó ??c h?i ho?c ??c h?i; s?t, b? tr?m c?m ho?c có v? m?t n??c ho?c n?u n??u c?a mèo b? nh?t ho?c vàng; ?ã không nh?n ???c t?t c? các tiêm ch?ng c?a mình; d??ng nh? b? ?au ho?c khó ch?u; c?ng b? nôn