Có nên ph?i gi?ng chó Husky v?i chó Labrador không?

Có nên ph?i gi?ng chó Husky v?i gi?ng chó Labrador không?

H?n h?p chó Husky và chó Labrador

N?u b?n mu?n m?t con thú c?ng tuy?t ??p, ?áng yêu và trung thành, thì Husky Lab là con chó dành cho b?n.

Là s? pha tr?n gi?a Labrador vui t??i và Siberian Husky ch?m ch?, gi?ng chó h?n h?p t??ng ??i m?i này ?ã chi?m ???c c?m tình và trái tim c?a hàng tri?u ng??i yêu chó trên toàn th? gi?i. Và ai có th? ?? l?i cho h?? ?ây chó là trìu m?n, tràn ??y n?ng l??ng, thông minh, c?n cù và . H? là nh?ng ng??i b?i l?i tuy?t v?i và không có gì t?t h?n là ch?y bên c?nh ch? s? h?u c?a h? ho?c ch?i Fr?aee v?i h?. H? c?ng c?c k? trung thành và b?o v? gia ?ình.

Phòng thí nghi?m Husky có m?t s? tên – Huskador, Siberian Retriever ho?c Labsky. B?t k? b?n g?i nó là gì, ?ây là m?t trong nh?ng ??ng v?t ?áng yêu nh?t xung quanh.

3 lý do t?i sao b?n không nên nuôi chó Husky

 • Có xu h??ng ?? ra r?t nhi?u . Phòng thí nghi?m Husky ??n t? hai gi?ng b? m? ?ã r?ng lông. Hy v?ng con chó gi?ng h?n h?p c?a b?n s? r?ng quá nhi?u trong mùa r?ng lông c?a nó – Mùa xuân và Mùa thu.
 • Th? hi?n xu h??ng phá ho?i do lo l?ng và bu?n chán. Con chó này thích ? g?n gia ?ình c?a nó và c?n r?t nhi?u kích thích v? tinh th?n. ?? nó m?t mình trong th?i gian dài s? khi?n nó phá h?y ho?c nhai ?? v?t, s?a quá m?c ho?c ?ào quanh sân.
 • C?n m?t không gian r?ng. Con chó này có m?c n?ng l??ng cao và c?n không gian r?ng rãi ?? ch?y xung quanh và ch?i. Nó không phù h?p cho ch? s? h?u s?ng trong các c?n h? nh? ho?c c?n h? chung c?. 

3 lý do t?i sao b?n nên có m?t phòng thí nghi?m Husky

 • B?n có ???c m?t ng??i b?n t?p th? d?c ?n ??nh. Lab Husky c?a b?n c?n t?p th? d?c hàng ngày. Cho dù b?n ?ang ?i b?, ch?y ho?c ?i xe ??p, chi?c r?ng nanh này có th? phù h?p v?i b?n t?ng b??c trên ???ng ?i. Ch?i trong công viên ho?c b?i ? bãi bi?n s? vui h?n v?i Huskador c?a b?n.
 • B?n có th? t? ?ào t?o nó. ?ây là m?t gi?ng r?t thông minh. Th?t d? dàng ?? ?ào t?o và h?c các l?nh. B?n th?m chí không ph?i ?i h?c vâng l?i.
 • Phù h?p v?i b?t k? gia ?ình. M?t chú chó Husky tr?n v?i Lab là m?t chú chó t?t cho b?t c? ai. Nó yêu tr? em và kiên nh?n xung quanh chúng. Ch? s? h?u chó m?i c?ng s? tìm th?y con chó này có th? qu?n lý ???c mi?n là h? cung c?p cho nó ?? t?p th? d?c và kích thích tinh th?n.  

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a Husky Labrador Mix

Cân n?ngNam: 40 ??n 60 lbsN? gi?i: 40 ??n 55 lbs
Chi?u caoCon ??c: 21 ??n 25 inchCon cái: 20 ??n 24 inch
Kích th??cL?n
Lo?i áoÁo ?ôi. Chi?u dài ng?n ??n trung bình
Màu lông?en, nâu, ??, tr?ng, vàng ho?c b?t k? s? k?t h?p c?a các màu này
S? l??ng ??V?a ph?i; có m?t mùa r?ng
?ôi m?tMàu xanh ho?c nâu
M?iT?i
?ôi taiXu?ng
Tính cáchTinh ngh?ch, tình c?m, chung th?y, thông minh, hòa ??ng
Tu?i th?10 ??n 15 n?m
Không gây d? ?ngKhông
Thân thi?n v?i tr? emCó, ??c bi?t là n?u ???c xã h?i hóa s?m và nh?t quán
Ch? s? h?u m?i?úng
Công nh?n gi?ng??ng ký chó c?a M? (DRA)

Không ai có th? nói ch?c ch?n s? xu?t hi?n ho?c tính khí c?a m?t gi?ng h?n h?p s? là gì vì con chó có th? có nh?ng ??c ?i?m n?i tr?i t? b? ho?c m?. Ví d?, h?n h?p Husky Lab có th? tho?i mái nh? Labrador ho?c hyper nh? Husky. Nó có th? d? b? s?a nh? b? m? Husky c?a nó ho?c th?nh tho?ng s?a nh? Lab.

Tuy nhiên, g?n nh? ch?c ch?n r?ng h?n h?p Lab Husky c?a b?n s? ?áng yêu và ?áng yêu. Tình c?m c?a h? ??i v?i gia ?ình và tr? em nói chung là n?i ti?ng. ?ó là nh?ng gì làm cho chúng v?t nuôi gia ?ình tuy?t v?i và b?n ch?i cho tr? em. Nó c?ng có ngh?a là con chó này không thích ? m?t mình.

Ng??i lao ??ng không làm t?t khi ?? thi?t b? c?a mình trong th?i gian dài. ??c ?i?m này c?ng ???c tìm th?y ? m?t s? Huskies. Vì v?y, không có gì ?áng ng?c nhiên khi con cái lai c?a chúng c?ng có th? có s? lo l?ng v? s? chia ly . ?i?u này s? bi?u hi?n trong hành vi s?a và phá ho?i quá m?c.

Phòng thí nghi?m Husky c?ng c?c k? thông minh. Nó s? ?òi h?i r?t nhi?u kích thích tinh th?n ?? gi? cho nó h?nh phúc và tham gia. Th?t không may, ?ây c?ng là lý do t?i sao m?t Huskador không nên b? b? l?i m?t mình trong nhi?u gi?. M?t phòng thí nghi?m Husky bu?n chán là m?t phá ho?i. Nó s? nhai b?t c? th? gì nó có ???c trên r?ng ho?c ?ào xung quanh khu v??n c?a b?n.

?i?u c?n thi?t là b?n ph?i th?c hi?n các b??c ?? ??m b?o con chó c?a b?n luôn b?n r?n cho ??n khi b?n tr? v?. ??u t? vào r?t nhi?u ?? ch?i chó ch?ng nhai. Nó c?ng c?n truy c?p vào m?t không gian r?ng l?n, n?i nó có th? ch?y và ch?i t? do.

Ch? s? h?u làm vi?c c? ngày nên có m?t ng??i d?t thú c?ng ho?c s?p x?p v?i m?t ng??i b?n ?? ??a chó ??n công viên. T?t nhiên, b?n c?ng nên dành th?i gian v?i chú chó c?a mình khi v? ??n nhà.

Con lai này không thích b? ??t. Nó s? không bao gi? b??c ra ngoài khi tr?i m?a, vì v?y hãy ch?c ch?n r?ng thú c?ng c?a b?n có m?t n?i ?m áp và an toàn ?? ??n khi th?i ti?t x?u.

C?n bán Lab Husky Mix Pupgie

Ch?n m?t con chó con nên ?òi h?i m?t s? cân nh?c nghiêm túc h?n là nhìn vào nh?ng con chó con h?n h?p Lab Husky và ch?n m?t con chó con d? th??ng nh?t. B?n c?ng nên suy ngh? v? s?c kh?e c?a nó và gi?i tính và khí ch?t nào là t?t nh?t cho b?n và l?i s?ng c?a b?n.

B??c ??u tiên ?? có ???c con chó t?t nh?t cho b?n là tìm ?úng ng??i gây gi?ng. B?n mu?n làm vi?c v?i các nhà lai t?o h?p pháp, ??o ??c và ch?m sóc. Yêu c?u tham quan c?i c?a nhà t?o gi?ng ?? xem nó có an toàn và s?ch s? không. ??t câu h?i v? nh?ng gì h? ?ang cho chó ?n, li?u chúng có không gian ?? ch?y xung quanh và giao ti?p, v.v. Xác minh r?ng t?t c? nh?ng con chó con ?ã ???c tiêm phòng ?úng tu?i và không b? ký sinh trùng nh? sán dây. Yêu c?u tên c?a bác s? thú y c?a h? và ki?m tra l?i v?i h?. Hãy dành th?i gian ?? nghiên c?u các nhà lai t?o. Tìm ki?m b?t k? l?i ch?ng th?c ho?c ph?n h?i t? khách hàng tr??c.

Cung c?p cho các nhà lai t?o m?t b?n r?ng. Các t? ch?c này th??ng nhân gi?ng l?a cho ngo?i hình c?a chó và không d?a trên s?c kh?e, tính khí ho?c s?c m?nh c?a chúng. T?t h?n là làm vi?c v?i các nhóm sinh s?n cho ??c ?i?m c?a chó nghi?p v? vì chúng có xu h??ng t?o ra nh?ng l?a ?? s?ng và kh?e m?nh nh?t .

D??i ?ây là m?t s? m?o ?? ch?n m?t chú chó con Husky Lab mix:

 • Hãy xem xét b? lông c?a chó. N?u b?n s?ng ? m?t khu v?c t??ng ??i ?m áp c? n?m, thì m?t con chó lông ng?n là m?t l?a ch?n t?t h?n và t? bi h?n. Thú c?ng t??ng lai c?a b?n s? không ph?i ch?u ??ng m?t cách không c?n thi?t t? th?i ti?t nóng.
 • Quan sát tính khí c?a chó con. B?n s? th?y nh?ng tính cách khác nhau ngay c? trong m?t l?a l?n. Hãy tìm m?t chú chó con tò mò, h??ng ngo?i, thân thi?n và ?? d?ng c?m ?? t? mình ti?p c?n b?n.
 • Ki?m tra con chó con c?n th?n. Ki?m tra m?t, tai, mi?ng, da, d??i b?ng, ?uôi và bàn chân c?a nó. Hãy ch?c ch?n r?ng nh?ng khu v?c ?ó là s?ch s? và kh?e m?nh.
 • Yêu c?u thông tin. H?i v? l?ch s? s?c kh?e c?a gi?ng b? m?, d? li?u v? b?t k? xét nghi?m di truy?n nào ???c th?c hi?n ?? ki?m tra các v?n ?? s?c kh?e b?m sinh và tên c?a bác s? thú y c?a chúng.

Ch?m sóc Husky c?a b?n h?n h?p v?i chó Labrador

B?t c? ai mu?n có m?t Husky tr?n v?i Lab nên ???c chu?n b? ?? dành th?i gian cho vi?c ch?i chu?t c?a nó. Là con ?? c?a Husky và Lab, hy v?ng chú chó c?a b?n s? r?ng lông th??ng xuyên trong su?t c? n?m. Nh?ng hãy chu?n b? cho mùa xuân và mùa thu. ?ây là nh?ng mùa r?ng lông chính cho gi?ng h?n h?p này.

S? l?t xác ?áng s? là do b? lông dày c?a Husky. M?t h?n h?p Husky Lab ???c ch?m sóc sau khi b? m? Labrador c?a nó s? gi?m ít h?n so v?i Husky ?i?n hình nh?ng nhi?u h?n so v?i Lab trung bình. N?u b?n không may m?n và con chó c?a b?n ch?m sóc b? m? Husky c?a nó, thì b?n s? th?y m?t m?c ?? r?ng tóc ?áng kinh ng?c khi nó r?ng l?p lông lót.

Hãy ch?c ch?n r?ng b?n ch?i chu?t con chó c?a b?n hai l?n m?t tu?n. M?t chi?c cào lót s? làm cho nhi?m v? này tr? nên d? qu?n lý h?n và s? không làm t?n th??ng con chó c?a b?n. Nó c?ng s? gi? cho b? lông c?a nó bóng m??t và ??p và gi?m l??ng tóc r?ng.

Nh?ng trong mùa r?ng lông, nên ch?i lông cho chú chó c?a b?n ba ??n n?m l?n m?t tu?n ?? giúp ki?m soát lông. ?ó c?ng là m?t ý t??ng t?t ?? ??u t? vào máy hút b?i ?? gi? cho ngôi nhà c?a b?n không có lông.

H?n h?p Husky Lab c?ng nên ???c t?m hàng tháng ho?c b?t c? khi nào nó b?n. C?t móng tay c?a h? khi c?n thi?t nh?ng hãy ch?c ch?n r?ng b?n làm s?ch tai chó c?a b?n ít nh?t hai l?n m?t tháng. B?n c?ng nên ?ánh r?ng hai l?n m?t tu?n.

Chó Labrador h?n h?p v?i các v?n ?? s?c kh?e Husky

Chó gi?ng h?n h?p th??ng kh?e m?nh h?n so v?i các gi?ng chó m?. Nh?ng ?i?u ?ó c?ng có ngh?a là h?n h?p Lab Husky c?a b?n có th? d? b? ?nh h??ng b?i các v?n ?? s?c kh?e gây khó ch?u cho Labradors và Siberian Huskies.

Do ?ó, ?i?u quan tr?ng là b?n yêu c?u ng??i gây gi?ng ho?c bác s? thú y c?a b?n ti?n hành ki?m tra s?c kh?e trên con chó con c?a b?n. ?i?u này s? ti?t l? s? hi?n di?n c?a b?t k? v?n ?? b?m sinh.

Phòng thí nghi?m c?a b?n tr?n v?i Husky s? d? b? viêm kh?p, các v?n ?? v? m?t, tình tr?ng da, các v?n ?? v? tim và lo?n s?n khu?u tay và hông. B?n c?ng nên c?n th?n h?n khi chú chó c?a b?n không b? béo phì vì nó làm t?ng t? l? m?c b?nh viêm kh?p, lo?n s?n và các v?n ?? v? tim.

B?n c?ng nên chú ý ??n các tri?u ch?ng c?a:

 • D? ?ng
 • ??c th?y tinh th?
 • B?nh thoái hóa t?y
 • V?n ?? nha khoa
 • ??ng kinh
 • S?p ?? do t?p th? d?c
 • B?nh t?ng nhãn áp
 • B?nh máu khó ?ông

Lab Husky c?a b?n c?ng nên ??n bác s? thú y th??ng xuyên.

Husky v??t qua v?i yêu c?u th?c ph?m Labrador

?ó là m?t ý t??ng t?t ?? ti?p t?c cho chó con Husky Lab c?a b?n ?n th?c ?n cho chó mà ng??i gây gi?ng ?ã cho nó ?n. Sau ?ó, b?n có th? cai s?a n?u t? t? th??ng hi?u ?ó và gi?i thi?u th?c ph?m m?i trong khi t?ng d?n t? l?.

M?t chú chó Husky lai v?i chó con Lab nên ???c cho ?n ba ??n b?n l?n m?i ngày. M?t khi nó ??t sáu tháng, vi?c cho ?n có th? gi?m xu?ng ch? hai l?n m?t ngày.

Ti?p t?c cho chó ?n th?c ?n cho chó con cho ??n khi nó tròn m?t tu?i . ?i?u này là do th?c ?n này ???c thi?t k? ?? có nhi?u protein h?n, m?t th? mà m?t con chó con ?ang phát tri?n c?n. Khi thú c?ng c?a b?n tròn m?t tu?i, chuy?n sang h?n h?p tr??ng thành. Sau ?ó nên cho ?n kho?ng 2,5 chén th?c ?n cho chó khô m?i ngày.

Ch?n th?c ?n cho chó khô có nhi?u protein. B?n th?c s? nên ??m b?o r?ng m?t ph?n t? th?c ph?m lai Husky Lab c?a b?n bao g?m protein. Tránh th?c ?n có ch?t béo, gluten lúa mì / ngô và màu nhân t?o.

May m?n cho ch? s? h?u h?n h?p Lab Husky, có m?t l?a ch?n t?t v? th?c ?n khô cho chó ch?t l??ng cao trên th? tr??ng hi?n nay, nh?:

 • Puppy Complete Health Puppy: Công ty ??t m?c tiêu ?áp ?ng n?m yêu c?u ch?m sóc s?c kh?e quan tr?ng nh?t trong vi?c lai t?o Husky Lab c?a b?n v?i công th?c ch?a ch?t ch?ng oxy hóa t? qu? vi?t qu?t và rau bina, DHA ?? t?ng c??ng phát tri?n trí não và taurine cho tim .
 • H??ng v? c?a th?c ?n cho chó khô không có h?t hoang dã Thái Bình D??ng: ?ây là m?t trong nh?ng th?c ?n cho chó t?t nh?t cho h?n h?p Husky Lab tr??ng thành và cao c?p. Nó ch?a b?t cá bi?n, cá h?i, khoai tây, khoai lang và ??u Hà Lan. ??a nó cho con chó c?a b?n n?u b?n mu?n nó có b? lông sáng bóng h?n.
 • Nutro Max Th?c ?n cho chó khô dành cho ng??i l?n dành cho ng??i l?n: M?t trong nh?ng nhà s?n xu?t th?c ?n cho chó t?t nh?t hi?n nay, Nutro Max s? d?ng ít thành ph?n h?n trong th?c ?n c?a mình ?? gi?m s? l??ng các v?n ?? tiêu hóa mà m?t con chó có th? phát tri?n. Nó s? d?ng th?t gà th?t làm ngu?n protein chính. ?i?u này giúp phát tri?n c? b?p và t?ng c??ng s? thèm ?n c?a thú c?ng c?a b?n.

Labrador v??t qua v?i yêu c?u t?p th? d?c Husky

M?t phòng thí nghi?m lai v?i Husky có m?c n?ng l??ng cao ?áng kinh ng?c. ?i?u này không nên gây ng?c nhiên khi xem xét nó có ngu?n g?c t? hai gi?ng chó làm vi?c n?ng ??ng.

H?n h?p Lab Husky c?a b?n s? c?n t?p th? d?c th??ng xuyên ?? gi? dáng và ??t cháy n?ng l??ng d? th?a. Vì v?y, n?u b?n là ng??i thích nói d?i trong ngày th? b?y ho?c xem TV vào bu?i chi?u, thì ?ây không ph?i là con chó dành cho b?n.

Con chó này c?n ?i b? dài hai l?n m?t ngày. Nó c?ng thích ch?y quanh công viên và ch?i Fr?aee. Loài lai này có ái l?c t? nhiên v?i n??c và thích b?i l?i. Bàn chân có màng c?a nó làm cho nó t? nhiên trong ho?t ??ng này.

B?t k? trò ch?i t??ng tác s? phù h?p v?i con chó này m?t cách hoàn h?o. Các gia ?ình có l?i s?ng n?ng ??ng và nh?ng ng??i yêu thích ho?t ??ng ngoài tr?i s? là ??i th? x?ng t?m cho h?n h?p Husky Lab. ?ó là m?t ng??i b?n lý t??ng ch?y b? ho?c ch?y b?. B?n th?m chí có th? mang nó ?i b? ???ng dài ho?c c?m tr?i. T?p th? d?c r?t quan tr?ng ??i v?i gi?ng h?n h?p này, ??c bi?t n?u nó ?ã th?a h??ng ??t bi?n gen c?a Labrador . Các phòng thí nghi?m có m?t gen ??c bi?t có liên quan ??n t?ng cân. ?ó là lý do t?i sao r?t nhi?u Labradors tr? nên béo phì.

Loài chó lai này s? phát tri?n m?nh trong nh?ng ngôi nhà có sân, n?i nó có th? ch?y t? do. Nh?ng hãy ch?c ch?n r?ng hàng rào xung quanh tài s?n c?a b?n ?? m?nh ?? ng?n ngh? s? thoát hi?m bên trong c?a chú chó này xu?t hi?n. Nó c?ng thích ?ào h? nên b?n có th? ph?i s?p x?p l?i khu v??n c?a mình.

Gi? cho con chó c?a b?n tham gia và gi?i trí v?i nh?ng ?? ch?i này –

 • KONG Extreme: ?? ch?i Kong không bao gi? th?t b?i, và phiên b?n c?c ?oan này c?a m?t món ?? ch?i yêu thích s? gi? cho Lab Husky c?a b?n hòa quy?n h?nh phúc trong nhi?u gi?. Làm ??y nó v?i các món ?n, ??ng l?i và xem con chó c?a b?n nhai nó hàng gi?. H?n n?a, nó r?t b?n, nó có th? ch?u ???c hàm chó c?a b?n.
 • Nina Ottoson Dog Tornado: ?? ch?i t??ng tác này có giá h?i cao nh?ng c?ng ?áng giá. Nó ???c thi?t k? ?? gi? cho b? não c?a con chó c?a b?n ho?t ??ng khi nó tìm ra câu ??. ?ó là b?ng ch?ng h?u nh? không th? phá h?y và máy r?a chén, vì v?y làm s?ch r?t d? dàng.
 • Trixie Dog Activity Chess: ?? ch?i này s? th??ng cho chú chó c?a b?n nh?ng món ?n nh? ?? ??i l?y thông minh c?a nó. ?n các món ?n trong các mi?ng di ??ng ?? gi? cho thú c?ng c?a b?n b?n r?n. ?ây là m?t món ?? ch?i t?t cho chó con và ng??i l?n, v?i b?n m?c ?? khó.
 • KONG Jumbler Ball Toy: M?t c? ?i?n khác c?a KONG, ?? ch?i cao su d?o này có m?t qu? bóng tennis bên trong. Con chó c?a b?n s? có m?t th?i gian tuy?t v?i ?? ??p bóng xung quanh ho?c ch?i trò ch?i v?i nó. Nó c?ng kêu rít lên, vì v?y nh?ng chi?c r?ng nanh có thính giác s? ???c quan tâm nhi?u h?n.
 • Mammoth Flossy Chews: Husky Lab hybrid c?a b?n s? thích kéo và ch?i trò ch?i pha tr?n bông này, ?? ch?i ba nút. Nó có nhi?u kích c? khác nhau, bao g?m m?t con c?c l?n cho nh?ng con chó to l?n và kh?e m?nh. ?? ch?i này c?ng ???c thi?t k? ?? x?a r?ng và làm s?ch r?ng cho thú c?ng c?a b?n khi nó ch?i ho?c nhai nó.

Husky Lab Mix ?ào t?o

Hu?n luy?n vâng l?i là ?i?u b?t bu?c v?i h?n h?p Husky Lab, và nó s? b?t ??u ngay khi b?n mang chó v? nhà. Khóa ?ào t?o này s? giúp b?n phát tri?n m?i quan h? tích c?c v?i thú c?ng c?a b?n ??ng th?i cho phép b?n duy trì s? ki?m soát.

Husky Lab là m?t con chó r?t thông minh, và m?t ch? s? h?u kiên nh?n và có trách nhi?m có th? t? hu?n luy?n Huskadors c?a chúng. ?i?u này s? d? dàng h?n n?u các bài h?c ???c th?c hi?n khi còn nh?.

N?u con lai Husky Lab c?a b?n th?a h??ng kh? n?ng c?a Labrador ?? h?c h?i m?i th? m?t cách nhanh chóng và háo h?c ?? làm hài lòng gia ?ình thì vi?c ?ào t?o s? tr? nên d? dàng. Tuy nhiên, c?ng có kh? n?ng thú c?ng c?a b?n s? vô cùng b??ng b?nh do có b? m? Husky . Trong tình hu?ng này, b?n s? ph?i kiên nh?n thêm vì thú c?ng c?a b?n s? có ý t??ng riêng v? nh?ng gì nó mu?n. May m?n thay, v?t c?ng ??u này có th? ???c tôi luy?n v?i hàng ??ng s? c?ng c? và l?p l?i tích c?c. ?i?u quan tr?ng n?a là ?ào t?o là nh?t quán.

?ào t?o xã h?i hóa c?ng r?t quan tr?ng ??i v?i con chó này. Hãy ch?c ch?n r?ng b?n b?t ??u giao ti?p v?i con chó con c?a b?n ngay khi b?n mang nó v? nhà. M?i b?n bè c?a b?n ho?c ??a thú c?ng c?a b?n ??n nh?ng n?i khác nhau. Ý t??ng là ?? cho nó t??ng tác v?i nhi?u ng??i và ??ng v?t khác nhau.

?? làm cho vi?c ?ào t?o d? dàng h?n, hãy xem xét các m?o sau:

 • C?ng c? tích c?c là t?t nh?t. ?ây là m?t chi?n l??c t?t h?n v?i gi?ng chó này. ??ng tr?ng ph?t con chó c?a b?n vì ?ã không tuân theo m?nh l?nh c?a b?n ho?c quên ?i vi?c hu?n luy?n nó.
 • Thi?t l?p playdates th??ng xuyên. Ch?i v?i nh?ng ng??i khác là m?t cách ?? gi? cho h? gi?i trí, giao ti?p xã h?i và tham gia tinh th?n.
 • ??u t? vào ?? ch?i x?p hình. Chán n?n có th? thi?t l?p l?i ?ào t?o Labsky c?a b?n . Hãy ch?c ch?n r?ng b?n có r?t nhi?u ?? ch?i và câu ?? h?p d?n trên tay.

Labrador Husky Mix và gia ?ình

M?t h?n h?p Lab Husky là m?t con chó gia ?ình tuy?t v?i, mi?n là m?i ng??i trên tàu v?i cách x? lý và hu?n luy?n thích h?p. Tính nh?t quán là chìa khóa ?? ??m b?o chú chó này ???c hu?n luy?n và xã h?i hóa ?úng cách.

Con chó này phù h?p v?i t?t c? các lo?i ch?, t? các h? gia ?ình ??c thân ??n các gia ?ình có con nh?. Nh?ng b?n ph?i ch?c ch?n r?ng b?n có th?i gian và n?ng l??ng cho chú chó này. B?n nên t? h?i mình n?u b?n có ?? kiên nh?n và c?ng hi?n c?n thi?t ?? cung c?p cho nó cu?c s?ng t?t nh?t có th? tr??c khi có ???c m?t.

M?c n?ng l??ng cao c?a Labsky có ngh?a là nó c?n m?t ng??i có l?i s?ng n?ng ??ng . Chú chó tuy?t v?i này không ph?i là thú c?ng cho nh?ng nhân viên b?n r?n hay nh?ng ng??i xa nhà trong nhi?u gi?. ?ó là m?t con chó t?p trung vào con ng??i c?n m?t gia ?ình v?i th?i gian, s?c l?c, s? c?ng hi?n, không gian và ngân sách cho nó.

H?n h?p Husky Lab là m?t con chó ??c ?áo và là ng??i b?n ??ng hành tuy?t v?i. ?ó là trung thành, yêu th??ng và b?o v?. Nó c?n m?t ng??i s? yêu nó tr? l?i; ai ?ó s? dành th?i gian và n? l?c ?? ??m b?o các yêu c?u v? th? ch?t và tinh th?n c?a nó ???c ?áp ?ng.