Có nên ph?i gi?ng chó Labrador v?i chó Akita không?

Có nên ph?i gi?ng chó Labrador v?i gi?ng chó Akita không?

S? k?t h?p Labrador và Akita

S? k?t h?p này còn ???c g?i là Labrakita – m?t gi?ng chó thông minh, thân thi?n và d? hu?n luy?n. Cách chính xác nh?t ?? thi?t l?p m?t b? tiêu chu?n cho nhà thi?t k? lai này là ti?n hành nghiên c?u k? l??ng v? các gi?ng b? m?, chó tha m?i Labrador và Akita Inu.

3 lý do t?i sao b?n không nên dùng Akita Lab Mix

 • S? xâm l??c c?a th?c ph?m – Akita Lab Cross c?c k? s? h?u th?c ?n c?a anh ta ; B?t c? ai ti?p c?n bát c?a mình có th? b? t?n công d? d?i.  ?i?u quan tr?ng là b?n ph?i gi? con cái và các v?t nuôi khác tránh xa anh ?y trong gi? ?n.
 • T? nhiên hung h?ng – Vì kích th??c kh?ng l? và s?c m?nh c?a chúng, t? h?p Lab Akita th??ng không ph?i là l?a ch?n kh? thi cho ch? s? h?u l?n ??u. H? có th? r?t chi ph?i mà ch? s? h?u m?i có th? khó qu?n lý.
 • Ng?n g?n và có ý chí m?nh m? – Anh ta có th? s? d?ng trí thông minh c?a mình ?? phù h?p v?i m?c ?ích c?a mình, vì v?y anh ta c?n m?t b?c th?y s? có th? ??m nhi?m.

3 lý do t?i sao b?n nên ?i qua Akita Labrador Cross

 • T?t c? quan giám sát – Các Akita Lab có thiên h??ng là lãnh th? và b?o v? c?a h? trong gia ?ình và h omes. B?n có th? cho r?ng con chó này xa cách v?i ng??i l?. H? ph?i quen thu?c và tho?i mái v?i m?i ng??i t? khi còn tr? ?? ki?m soát b?n n?ng b?o v? c?a anh ta. Không b?o v? nhà c?a h?, Akita th??ng ?i?m t?nh và d?u dàng.
 • Chó gia ?ình t?t – Phòng thí nghi?m Akita có b?n ch?t r?t ?áng yêu và c?c k? bi?u tình. Chúng th??ng t?t v?i tr? em và Lab Akita ???c cho là có ái l?c v?i nh?ng ng??i nh? h?n. Tuy nhiên, b?n nên luôn luôn có bi?n pháp phòng ng?a v?i tr? em.
 • Trung thành b?n bè – T ông m?nh m? và im l?ng Akita Lab ch?c ch?n làm cho m?t con v?t c?ng t?n t?y. N?u b?n yêu nh?ng con chó l?n yên t?nh, ?ây là lo?i phù h?p v?i b?n.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a Akita và k?t h?p phòng thí nghi?m

S? pha tr?n này có mõm t??ng ??i dài và bi?u c?m chu ?áo thú v?. S? k?t h?p c?a Akita Lab có m?t n? nh? và ng?c; m?t ??u l?n và hình vuông; m?t stocky ???c xây d?ng và m?t b? ?ùi c? b?p; và m?t cái ?uôi dài h?i cong. C? th? c?a Lab Akita Mix là s? pha tr?n gi?a Lab và Akita. Chúng có ?ôi chân dài và cao, v?i v? ngoài vuông v?c, bàn chân có hình dáng ??p, c?u trúc x??ng t?t và dáng ??ng th?ng, ??ng ??n.

Cân n?ng Nam, 80 – 110 lbs; N?, 70 – 100 lbs
Chi?u cao Nam, 24 – 27 inch; N?, 22 – 25 inch
Kích th??c Cao, to và ch?c
Màu lông ?en, Xám, Nâu, ??, kem, Fawn, Tr?ng, Pi-ri, Brindle
Chi?u dài áo Ng?n ??n trung bình
M?t ?? lông Bình th??ng ??n dày ??c
K?t c?u áo Th?ng
S? l??ng ?? N?ng
M?t Cây ph?, nâu, h? phách
M?i Nâu ?en
?ôi tai Hình tam giác, d?ng cao trên ??u và có th? m?m
Tính cách Thông minh và trung thành
Tu?i th? 10 – 13 n?m
Không gây d? ?ng Vâng
Thân thi?n v?i tr? em Có, v?i s? giám sát c?a ng??i l?n
Ch? s? h?u m?i Không
Công nh?n gi?ng DBR, IDCR

Th?p giá gi?a m?t phòng thí nghi?m và Akita là m?t ng??i ?áng g?m, b?t k? ngo?i hình, tính cách hay ??c ?i?m c?a anh ta ???c th?a h??ng.

C?n bán Lab Akita Mix Pupgie

Akita Lab Cross là m?t thi?t k? lai t??ng ??i m?i, vì v?y nó không d? tìm. Và n?u b?n t?ng th?y m?t chi?c trên th? tr??ng, r?t có th?, nó s? khá ??t. Giá là bi?u th? giá tr? c?a cha m?, s? l??ng chó con có s?n và ch?m sóc y t? nh?n ???c.

N?u b?n ?ang d? ??nh mua t? m?t nhà lai t?o, con ???ng an toàn nh?t là mua t? m?t ng??i ?áng tin c?y và có uy tín. M?t nhà lai t?o có uy tín s? hi?n th? tài li?u h?p pháp v? s?c kh?e c?a chó con. M?t nhà lai t?o có uy tín s? hi?n th? k?t qu? ki?m tra s?c kh?e c? th? c?a gi?ng theo yêu c?u và ???c ?? ngh? ?? b?n s? bi?t cha m? v?a háo s?c v?a nhi?t tình ?? gây gi?ng.  M?c dù các nhà lai t?o có th? ???c ??nh v? ch? b?ng m?t cú nh?p chu?t, nh?ng không bao gi? tr? ti?n ho?c g?i ti?n ?? g?i ti?n tr?c tuy?n, n?i mà nh?ng ng??i tham lam c?a H?i giáo r?t nhi?u.

M?t cách khác ?? có ???c Akita Lab Cross s? là thông qua các n?i trú ?n và gi?i c?u v?i tr?ng tâm chính là tìm nhà t??ng lai cho nh?ng chú chó con ???c gi?i c?u.

Ch?m sóc phòng thí nghi?m c?a b?n Akita Cross

Akita Lab Cross là m?t nhà kho r?t n?ng; h? th?i áo khoác nhi?u l?n trong m?t n?m và ??c bi?t là trong nh?ng tháng mùa hè và mùa xuân. Loài lai này có th? t? làm s?ch gi?ng nh? con mèo, nh?ng hãy nh? ch?i lông vài l?n m?t tu?n. Ch? t?m cho Lab Akita Cross khi c?n thi?t vì da c?a h? có xu h??ng b? khô n?u b?n t?m và g?i ??u th??ng xuyên. B?n nên c?t móng chân kho?ng m?t tháng m?t l?n, ki?m tra tai ?? tìm ve và sáp tích t? và ?ánh r?ng th??ng xuyên ?? ng?n ng?a sâu r?ng và các tình tr?ng r?ng mi?ng khác.

Chúng tôi li?t kê m?t s? nhu y?u ph?m ch?i chu?t d??i ?ây:

 • Safari Wire Pin Brush – M?t bàn ch?i pin ho?t ??ng tuy?t v?i trong vi?c ch?i chu?t nh?ng con chó l?n. Nó r?t h?u ích trong vi?c lo?i b? tóc và m?nh v?n, vô h?n, ?? l?i m?t bóng kh?e m?nh.
 • CHI Comfort Flex Head Head Slicker Brush – Bàn ch?i này ???c thi?t k? v?i tâm trí tho?i mái. Nó có th? u?n cong và phù h?p v?i các ???ng vi?n c?a thú c?ng c?a b?n, lo?i b? lông l?ng và vô h?n m?t cách hi?u qu?. Nó ho?t ??ng ?? gi?m r?ng và ng?n ng?a m? cho m?t b? lông kh?e m?nh và sáng h?n. Nó có tay c?m ti?n d?ng ?? giúp ch?i chu?t tho?i mái h?n và Công ngh? Ionic c?a CHI giúp gi?m t?nh ?i?n trong khi khôi ph?c l?i s? cân b?ng cho tóc.
 • D?ng c? c?t móng cho chó Mag Magasin – C?t t?a móng tay c?a b?n ch?a bao gi? d? dàng nh? v?y v?i D?ng c? c?t móng cho chó Mag Magasin. Nh?ng chi?c máy c?t này có m?t ?i?m d?ng an toàn tích h?p và tay c?m ti?n d?ng ?? có m?t bu?i c?t t?a tho?i mái và tho?i mái h?n v?i Akita Lab Mix c?a b?n.
 • Ki?m soát ve & ki?m soát tai c?a Gold Medal – M?t ph??ng thu?c nh? nhàng ???c ch? t?o ?? gi?m ng?a và kích thích tai hi?u qu?, Ear Earal Gold Medal và Tick Control ???c làm t? thu?c ch?ng côn trùng t? nhiên t? hoa. Nó gi?t ch?t côn trùng m?t cách hi?u qu? nh? ve và ve tai và th?m chí có tác d?ng di?t tr? tr?ng.
 • D?u g?i cho chó o?i h??ng ch?ng n?m và ch?ng n?m c?a GNC Pet có hi?u qu? ch?ng nhi?m trùng da do vi khu?n và n?m do d? ?ng, gãi th??ng xuyên và ch?i chu?t th??ng xuyên. Nó có mùi hoa o?i h??ng nh? nhàng cho mái tóc s?ch s? và th?m mát. Nó c?ng ???c bào ch? v?i ketoconazole ?? ch?ng nhi?m n?m và chlorhexidine gluconate ?? ch?ng l?i vi khu?n ??ng th?i thúc ??y m?t l?p lông m?m m?i và bóng.
 • D?u x? dành cho chó o?i h??ng ch?ng n?m và ch?ng n?m c?a GNC Thú c?ng là l?i khen t?t nh?t ??i v?i D?u g?i cho chó o?i h??ng ch?ng n?m và ch?ng n?m c?a v?t nuôi GNC.
 • B? d?ng c? ch?m sóc r?ng cho chó Enzymatic hoàn ch?nh t?t nh?t c?a Vet – Kem ?ánh r?ng có công th?c enzyme, chi?t xu?t h?t b??i, lô h?i, d?u neem và baking soda ?? lo?i b? cao r?ng và m?ng bám và làm t??i h?i th? c?a chó. Bàn ch?i ?ánh r?ng ba ??u cung c?p m?t thi?t k? ??c ?áo phù h?p v?i r?ng khi?n vi?c ch?i r?ng t? m?i góc ?? tr? nên d? dàng. B?n s? th?y k?t c?u hoa v?n c?a tay c?m r?t h?u ích n?u Lab Akita Cross c?a b?n có m?t chút khó hi?u.

V?n ?? s?c kh?e k?t h?p Labrador và Akita

Gi?ng nh? t?t c? các con chó lai, luôn có kh? n?ng s? k?t h?p gi?a Akita và Lab s? phát tri?n các v?n ?? v? s?c kh?e di truy?n. Trên ti?n ?? ?ó, vi?c mua t? m?t nhà lai t?o có uy tín bây gi? thu?n l?i h?n tr??c vì b?n có th? tránh ???c m?t con chó có kh? n?ng b? b?nh. M?t nhà lai t?o có danh ti?ng t?t nên cung c?p m?t ??m b?o s?c kh?e trên chó con. Gi?i phóng m?t b?ng là m?t b?ng ch?ng cho th?y m?t con chó ?ã ???c ki?m tra và xóa kh?i m?t tình tr?ng s?c kh?e c? th?.

 • Ch?ng lo?n s?n x??ng hông và khu?u tay – Ch?ng lo?n s?n x??ng hông và khu?u tay là tình tr?ng x??ng trong ?ó các kh?p (cho c? hông và khu?u tay) ?ã phát tri?n b?t th??ng. Các hình d?ng b?t th??ng h?n ch? các ? c?m và kh?p t? cu?c h?p, d?n ??n mài thay vì l??t nh?. Bi?n ch?ng chính c?a ch?ng lo?n s?n x??ng hông là kh?p không ?n ??nh, trong khi ?ó, trong ch?ng lo?n s?n khu?u tay, x??ng và s?n s? n?i l?ng và kích thích các mô kh?p. S? c? xát liên t?c có th? gây ra m?t lo?t các v?n ?? ?au. Ph?u thu?t có th? ???c th?c hi?n ?? kh?c ph?c kh?p n?u ???c ch?n ?oán s?m. ?i?u c?n thi?t là ph?i k?t h?p Phòng thí nghi?m Akita c?a b?n b?i bác s? thú y ?? ki?m tra ch?ng lo?n s?n ?? b?n bi?t nh?ng ho?t ??ng và bài t?p nào phù h?p v?i anh ?y.
 • Dãn d? dày-Volvulus ho?c xo?n d? dày – Còn ???c g?i là s?ng ph?ng, tình tr?ng này ???c ??c tr?ng b?i s?ng và ?au ??t ng?t, ?au b?ng. S? phình to x?y ra khi d? dày c?a chó ch?a ??y khí, th?c ?n và ch?t l?ng khi?n nó m? r?ng và gây áp l?c lên các c? quan khác c?a nó. GDV ph? bi?n h?n ? nh?ng con chó l?n, ng?c sâu nh? Akita và Lab Mix. N?u thú c?ng c?a b?n có d?u hi?u s?ng ph?ng, t?t nh?t là ??a anh ta ??n bác s? thú y ?? ?i?u tr? ngay l?p t?c vì tình tr?ng này có th? gi?t ch?t anh ta. Ph?u thu?t ???c th?c hi?n ?? gi?i nén d? dày.
 • ??ng kinh – Co gi?t chó x?y ra khi thú c?ng c?a b?n run r?y không ng?ng và không ki?m soát ???c trong m?t ph?n t? m?t phút ??n vài phút. V?i c?n ??ng kinh toàn th? ho?c c?n ??ng kinh l?n, con chó s? b? k?t án và có th? m?t ý th?c. Các ho?t ??ng ?i?n b?t th??ng ?ang di?n ra trong toàn b? não. V?i c?n ??ng kinh khu trú, con chó s? th? hi?n nh?ng c? ??ng không t? nguy?n trong m?t ph?n ph? ho?c m?t ph?n c?a c? th?. ??ng kinh có th? có m?t nguyên nhân c? b?n – B?nh gan ho?c Th?n, Ung th? não, ??t qu?, Thi?u máu, Viêm não, Ch?n th??ng ??u, L??ng ???ng trong máu th?p ho?c cao, V?n ?? ?i?n gi?i ho?c ?n ch?t ??c.
 • S? cruciate B?nh – Các s? dây ch?ng, mà là m?t ??u g?i quan tr?ng ?n ??nh chung, ???c v? gây ?au, viêm kh?p và s? què qu?t c?a chân sau. Ph?u thu?t ???c khuy?n cáo ?? gi? cho n??c m?t không ti?n ??n các v?n ?? nghiêm tr?ng h?n ? kh?p.
 • Các v?n ?? v? m?t –  B?nh t?ng nhãn áp, áp l?c c?c ?? làm t?n th??ng dây th?n kinh th? giác và cu?i cùng d?n ??n mù lòa; Entropion, m?t khi?m khuy?t m?t di truy?n trong ?ó m?t ho?c c? hai mí m?t b? ??o ng??c và chà xát trên b? m?t m?t; ??c th?y tinh th?, m?t v?n ?? v? m?t ph? bi?n gây ra mây và c?n tr? t?m nhìn; và teo võng m?c ti?n tri?n (PRA), m?t b?nh thoái hóa ?nh h??ng tri?t ?? ??n võng m?c và cu?i cùng d?n ??n mù lòa, là nh?ng v?n ?? l?n v? m?t trong Lab Akita Cross.
 • R?i lo?n t? mi?n d?ch – Phòng thí nghi?m Akita g?p nhi?u r?i lo?n t? mi?n d?ch nh? Thi?u máu tan máu t? mi?n, h? th?ng mi?n d?ch phá h?y các t? bào h?ng c?u c?a anh ta; Pemphigus, kháng th? t?n công da và gây ?au loét, m?n n??c và m?n nh?t; Viêm tuy?n bã nh?n, m?t tình tr?ng da di truy?n gây ra khô da và r?ng tóc; và Vogt-Koyanagi-Harada, c? th? t?n công các t? bào da t?o ra s?c t? (melanin) trong da, m?t và tóc.
 • Nh?ng ng??i khác – Suy tuy?n v? th?n, m?t tình tr?ng di truy?n gây ra s? phát tri?n b?t th??ng c?a th?n có th? d?n ??n suy th?n; Suy giáp, m?t b?t th??ng c?a tuy?n giáp d?n ??n s?n xu?t hormone th?p và không ?? và có th? gây ra béo phì, m?c n?ng l??ng th?p và m?t chi?c áo không co giãn; H?y c?ng ?ã ???c quan sát

Akita Labrador Mix Yêu c?u th?c ph?m

M?i con chó là duy nh?t và do ?ó s? yêu c?u m?t ch? ?? ?n u?ng c? th?.  Vì Akita Lab Cross d? b? lo?n s?n x??ng hông và khu?u tay, hãy cho anh ta th?c ?n ???c b? sung d?u cá, glucosamine và chondroitin. ?i?u c?n thi?t là tránh cho chó ?n quá nhi?u vì nó ch? có th? làm n?ng thêm các v?n ?? s?c kh?e nh? lo?n s?n khu?u tay và hông. M?c tiêu quan tr?ng nh?t c?a b?n là nuôi d??ng ng??i b?n thú c?ng c?a b?n ?úng cách.

 • Hill’s Science Diet Dry Dog Food Recipe – Ch? ?? dinh d??ng ??y ?? và cân b?ng dành cho chó tr??ng thành có d? dày và da nh?y c?m; Axit béo omega 6 và các ch?t dinh d??ng thi?t y?u t?t cho da và áo khoác; h?n h?p các ch?t ch?ng oxy hóa v?i vitamin C và E ?? h? tr? h? th?ng mi?n d?ch c?a chú chó c?a b?n
 • Nâng cao th?c ?n cho chó cao c?p Acadia Recipe – Không có h?t, và không có h??ng v? nhân t?o và ch?t b?o qu?n; Omega-3 và 6 axit béo cho da và áo kh?e m?nh; và m?t s? pha tr?n m?nh m? c?a các ch?t ch?ng oxy hóa ?? giúp h? tr? h? th?ng mi?n d?ch
 • H??ng v? c?a th?c ?n khô dành cho chó khô không có h?t cao c?p hoang dã – Công th?c không h?t cho s?c kh?e và s?c s?ng t?i ?u; Ch?t ch?ng oxy hóa ?? giúp b?o v? s?c kh?e t?ng th? c?a chó; H?n h?p axit béo omega giúp gi? m?t làn da kh?e m?nh và m?t l?p lông sáng bóng; H?n h?p protein cho c? b?p s?n ch?c và kh?e m?nh; Probiotic cho h? tiêu hóa và mi?n d?ch kh?e m?nh
 • Annamaet Dog Food Thêm 26% – B?t th?t gà và g?o nâu có công th?c L-Carnitine giúp duy trì kh?i l??ng c? n?c; DHA ?? phát tri?n trí não và h? tr? ch?c n?ng nh?n th?c lành m?nh; và Axit béo Omega 3 kh?e m?nh, da d?o dai và áo khoác

Yêu c?u bài t?p chéo c?a Akita Lab

C? hai con chó m? ??u là th? s?n, vì v?y Lab Akita Mix t? nhiên có r?t nhi?u n?ng l??ng và s?c ch?u ??ng. ??a chúng ?i d?o ho?c ?i b? ???ng dài, tham gia ch?i ho?c tìm n?p, ch?y ho?c b?i.  H? có xu h??ng tr? nên th?a cân, tr?m c?m và phá ho?i n?u h? không có ?? ho?t ??ng và kích thích . Kho?ng 60 ??n 90 phút ho?t ??ng m?nh m? m?i ngày s? ?áp ?ng yêu c?u t?p th? d?c c?a h?. Vì hành vi hung h?ng c?a h?, các bài t?p nên ???c th?c hi?n trong m?t sân có rào ch?n.

 • Cool Pup Côn trùng Shield Dog Bandana ???c x? lý b?ng công th?c permethrin không mùi ?? che ch?n Lab Akita Cross c?a b?n m?t cách hi?u qu? kh?i mu?i, ru?i, b? chét và ve. Dây n?t c?i ti?n có tính n?ng b?o v? côn trùng tích h?p v?i công ngh? làm mát tiên ti?n ?? b?o v? chú chó c?a b?n trong nhi?t ?? kh?c nghi?t. Nó ???c làm t? polyester nh? và thoáng khí ?? b?o v? ch?ng l?i các tia UV có h?i c?a m?t tr?i. Dây ?eo có th? ?i?u ch?nh mang l?i s? v?a v?n và tho?i mái trong khi vi?n ph?n quang mang l?i s? an toàn.
 • Kính râm Doggles Cao su có khung K9 Optix ???c thi?t k? v?i ?ng kính ch?ng v? s? cung c?p cho con chó c?a b?n kh? n?ng ch?ng tia UVA 100%. Các khung ???c b?c cao su có c?u m?i linh ho?t cho s? tho?i mái và phù h?p hoàn h?o. Nó c?ng có m?t dây ?eo có th? ?i?u ch?nh ?? ??m b?o kính luôn b?t ngay c? khi b?n ??ng hành thú c?ng c?a b?n lên và v?.
 • N?u b?n thích ánh n?ng m?t tr?i, bi?n và cát và mu?n mang theo Akita Lab Mix ?? ?i b?i, áo phao chó Frisco là m?t th? không th? b? qua! V?i s? an toàn, áo phao này có ba dây ?ai có th? ?i?u ch?nh cho phép phù h?p hoàn h?o, ?? thú c?ng c?a b?n di chuy?n tho?i mái trong n??c. Nó c?ng có m?t tay c?m ?? b?n có th? d? dàng kéo ng??i b?n thú c?ng c?a mình ra kh?i n??c trong tr??ng h?p kh?n c?p.

?ào t?o k?t h?p Akita và Labrador

Th?t d? dàng ?? hu?n luy?n m?t con chó thông minh, nh?ng nó c?ng có th? gây n?n chí vì Akita Lab Cross r?t b??ng b?nh. Nh?ng gi?ng nh? t?t c? nh?ng con chó khác, chúng s? ?áp ?ng t?t nh?t v?i s? c?ng c? tích c?c . S? pha tr?n này nh?m m?c ?ích làm hài lòng và s? yêu thích m?t th? thách th? ch?t.

 • ?ào t?o hành vi – ?ào t?o bô có th? gây phi?n nhi?u, nh?ng d?n d?p c?ng ch? là b?c t?c. Các Petmaker Indoor Restroom Puppy Potty Trainer là n?i thay th? hoàn h?o cho Akita Lab Mix c?a b?n ?? “?i” khi nó không th? ?i ra ngoài. Nó trông gi?ng nh? c? th?t, vì v?y thú c?ng c?a b?n s? không g?p khó kh?n gì khi ?i?u ch?nh nó khi nó mu?n kinh doanh. C? nhân t?o c?ng phát ra m?t mùi h??ng h?u c? d? d? chó s? d?ng nó. T?m th?m này có kh? n?ng ch?ng mùi và kháng khu?n giúp gi? cho không gian c?a b?n s?ch s? và th?m tho. Nó có ba l?p và ho?t ??ng b?ng cách ng?i th?m phía trên mi?ng nh?a và x? ch?t l?ng vào khay ?? d? dàng làm s?ch.
 • Hu?n luy?n chore – Mang cho b?n bát c?a anh ?y s? thêm ni?m vui khi cho chó ?n. B?t ??u b?ng cách gi?i thi?u tên c?a các ?? v?t khác nhau trong nhà c?a b?n nh? qu? bóng, ?? ch?i và chi?c bát yêu thích c?a anh ?y. M?t khi anh ta nh?n ra tên, hu?n luy?n con chó c?a b?n ?? mang l?i cho b?n m?t cái gì ?ó s? d? dàng. Các Dogit Go Slow Anti-n?c Chó Bowl làm t? nh?a siêu nh?, b?n có th? s? d?ng nó cho ?ào t?o này. Không c?n ph?i lo l?ng vì bát không ch?a phthalate, không có PVC và không BPA và an toàn cho th?c ph?m. Các c?n xe ?úc cho v?t nuôi ?n ho?c u?ng quá nhanh do ?ó tránh ???c các v?n ?? v? tiêu hóa ho?c nôn m?a.
 • ?ào t?o vui v? – B?t m?t ?i?u tr? là m?t cách hi?u qu? ?? giúp gi? cho tâm trí c?a anh ?y ho?t ??ng. Th? thu?t này d?a vào th?c ?n ???c ném vào thú c?ng c?a b?n vì v?y vi?c khen ng?i anh ?y c?ng là ?i?u c?n thi?t .  Cách nào t?t h?n ?? giúp anh ta phân ph?i m?t ph?n n?ng l??ng c?a mình? Prime Slices Dog Các món ?n ???c ch? bi?n t? dây ch?ng th?t bò ???c làm s?ch ?? hoàn thi?n làm t?ng h??ng v? th?t bò th?t c?a chúng và k?t c?u giòn.

Akita Lab Mix v?i gia ?ình

M?t con lai gi?a Labrador và Akita Inu, c? hai ??u là nh?ng con chó h??ng v? gia ?ình, con lai này c?ng là m?t v?t nuôi hoàn h?o trong gia ?ình. Hãy nh? r?ng m?c dù giám sát ch?t ch? là c?n thi?t cho các h? gia ?ình có tr? nh? . H? s? vui m?ng trong công ty c?a nh?ng ng??i b?n m?i ho?c nh?ng con chó khác v?i ?i?u ki?n là h? ???c gi?i thi?u tr??c.

S? k?t h?p Lab Akita c?ng là m?t con chó b?o v? tuy?t v?i vì b?n ch?t b?o v? c?a chúng. Chúng có th? tr? nên r?t thù ??ch và có th? t?n công ng??i l? m?t cách hung h?ng.

Hãy nh? r?ng xã h?i hóa s?m giúp ch?m sóc b?t k? thói quen x?u nào có th? phát tri?n.