Có nên ph?i gi?ng chó Poodle v?i chó Beagle không?

Có nên ph?i gi?ng chó Poodle v?i gi?ng chó Beagle không?

H?n h?p Poodle Beagle

Beagle Poodle là m?t gi?ng h?n h?p, k?t qu? t? hai gi?ng thu?n: Beagle và Poodle . Chúng ?ôi khi ???c g?i là Poogles, Beaglepoos, Beagledoodles ho?c Beapoos. Chó con th?a h??ng c? ??c ?i?m th? ch?t và khí ch?t c?a b? m?. Beagles r?t trung thành và tò mò, trong khi Poodles r?t thông minh. ?i?u này làm cho chúng r?t d? hu?n luy?n chó. B? lông c?a chúng g?i nh? ??n b? m? Poodle c?a chúng, trong khi ?ôi tai c?a chúng ??n t? di s?n Beagle c?a chúng.

3 lý do t?i sao b?n không nên dùng h?n h?p Poodle Beagle  

 • H? là nh?ng ng??i tìm ki?m s? chú ý. Poodle có xu h??ng ?ói khát s? chú ý, m?t cái gì ?ó mà chúng truy?n sang gi?ng h?n h?p. N?u chúng b? b? r?i, Beagle Poodles s? ?òi h?i s? chú ý c?a ch? s? h?u b?ng m?i cách có th? . N?u không, h? có th? tr? nên chán n?n ho?c lo l?ng. Luôn luôn cho h? ?? chú ý và ch?i v?i h? th??ng xuyên nh?t có th?.
 • Chúng ?u?i theo nh?ng con thú nh?. Beagle Poodles th?a h??ng b?n n?ng s?n m?i c?a b? m? Beagle. Vì v?y, chúng s? có xu h??ng ?u?i theo nh?ng con v?t nh? mà chúng tìm th?y. N?u b?n có b?t k? v?t nuôi nh? nào ? nhà, nh? chu?t lang ho?c chu?t, hãy ??m b?o tránh xa Beagle Poodle. M?i th? s? tr? nên h?n lo?n m?t khi h? b?t ??u ?u?i theo.
 • H? có th? tr? nên tinh ngh?ch. Khi b? b? r?i, Beagle Poodles có xu h??ng hành ??ng m?t cách vui t??i. ?ây là m?t ph?n trong hành ??ng c?a h? ?? thu hút s? chú ý c?a ch? s? h?u. Chúng s? làm nh?ng vi?c nh? gi?u ?? v?t ng?u nhiên, làm l?n x?n các v?t d?ng gia ?ình ho?c ch?i ?ùa quá m?c v?i ch? nhân c?a chúng. N?u b?n nh?n th?y h? th?c hi?n m?t s? ho?t ??ng ???c ?? c?p, có l? ?ã ??n lúc b?n dành vài gi? ?? ch?i v?i Beagle Poodle c?a b?n.

3 lý do t?i sao b?n nên có m?t Beagle h?n h?p v?i Poodle

 • H? r?t thân thi?n. Beagle Poodles là ??ng v?t hòa ??ng. Chúng giao ti?p t?t v?i tr? em và ng??i l?n, khi?n chúng tr? thành v?t nuôi tuy?t v?i trong gia ?ình. B?n s? không g?p v?n ?? gì v?i thú c?ng này khi có khách. Khi b?n ??a chúng ra ngoài ?i d?o, m?t ý t??ng tuy?t v?i là ?? chúng t??ng tác v?i nh?ng v?t nuôi khác và ch? c?a chúng. ?i?u này là ?? mài gi?a k? n?ng xã h?i c?a h? là t?t.
 • H? trung thành v?i ch? s? h?u c?a h?. Beagles là m?t gi?ng trung thành t? nhiên. ?i?u này ???c th? hi?n b?i Snoopy, phim ho?t hình Beagle n?i ti?ng nh?t trong t?t c?. Anh ta không bao gi? r?i kh?i Charlie Brown, luôn ?i cùng anh ta b?t k? anh ta làm gì. M?t khi b?n có m?t chú chó Beagle Poodle làm thú c?ng c?a mình, b?n s? tr?i nghi?m cùng m?c ?? trung thành này. Hãy ch?c ch?n ?? cho con chó c?a b?n c?m th?y r?ng nó ???c yêu, và nó s? yêu b?n tr? l?i.
 • H? thích vui ch?i. Th?i gian ch?i là m?t ho?t ??ng yêu thích c?a Beagle Poodles. Cho dù chúng ?ang ch?y quanh bên ngoài ho?c mày mò v?i ?? ch?i bên trong, Beagle Poodles s? luôn tìm cách gi?i trí. Khi h? g?n k?t v?i b?n, ?ó là m?t ??m b?o r?ng b?n c?ng s? vui v? ch?i v?i h?.

Ngo?i hình, tính cách và ??c ?i?m c?a m?t chú chó xù pha tr?n v?i Beagle

Cân n?ng 11 ??n 25 lbs
Chi?u cao 9 ??n 16 inch
Kích th??c Nh? ??n trung bình
Lo?i áo Dài, ng?n, m?ng, dày
Màu lông Tr?ng, ?en, kem, xám, nâu, tr?ng và nâu, vàng, ba màu
S? l??ng ?? T?i thi?u
M?t T?i; tròn
M?i T?i
?ôi tai ??a m?m
Tính cách Thân thi?n, h??ng ngo?i, thông minh
Tu?i th? 10 ??n 13 n?m
Không gây d? ?ng Vâng
Thân thi?n v?i tr? em Vâng
Ch? s? h?u m?i Vâng

Poodle Beagles là v?t nuôi r?t thân thi?n. B?t c? khi nào h? có c? h?i, h? s? t??ng tác v?i nh?ng con chó khác và nh?ng ng??i khác xung quanh chúng. Phía Poodle c?a con chó làm cho nó luôn khao khát tr? thành trung tâm c?a s? chú ý, vì v?y hãy mong ??i thú c?ng c?a b?n s?a và nh?y xung quanh ch? ?? ???c chú ý. Nó có th? c? g?ng làm phi?n b?n n?u th?y b?n ?ang b?n tâm và c?m th?y h?i l? là.

Beagle Poodles c?ng có m?t ý th?c tuy?t v?i v? d?ch v? và lòng trung thành. ??c ?i?m s?n b?n c?a chúng khi?n chúng tr? thành nh?ng con chó canh gác tuy?t v?i, gi? sâu b?nh và s? là k? tr?m. M?t khi h? nh?n ra các thành viên trong gia ?ình b?n, h? s? c? g?ng h?t s?c ?? yêu th??ng và b?o v? m?i ng??i. Khi ???c ?ào t?o, h? c?ng s? c? g?ng gây ?n t??ng v?i ch? s? h?u b?ng cách c? g?ng h?c các th? thu?t nhanh chóng và ???c s? ch?p thu?n c?a ch? nhân.

C?n bán gi?ng chó Beagle Poodle

??i v?i nh?ng ng??i nuôi thú c?ng l?n ??u, ?i?u quan tr?ng là tr?i nghi?m ban ??u c?a h? v?i m?t con chó ph?i ?áng nh? và ?áng giá. Chúng nên ???c ghép ?ôi v?i m?t con thú c?ng s? khi?n chúng tr?i nghi?m t?t c? nh?ng ph?n t?t ??p c?a vi?c s? h?u m?t con chó. V?i m?c ?ích này, Beagle Poodle là m?t l?a ch?n tuy?t v?i làm thú c?ng ??u tiên. ?ó là m?t con chó trung thành và vui v? mà b?t k? ch? s? h?u s? d? dàng ?ánh giá cao.

Tuy nhiên, nh? v?i b?t k? v?t nuôi nào, vi?c s? h?u Beagle Poodle không ph?i lúc nào c?ng là n?ng và c?u v?ng. C? hai cha m? c?a nó ??u có nh?ng r?i ro ??i v?i s?c kh?e c?a chúng mà gi?ng chéo có th? th?a h??ng. M?t nguyên t?c nh? cho nh?ng ng??i tìm ki?m thú c?ng m?i là h?i v? nh?ng r?i ro s?c kh?e có th? x?y ra mà thú c?ng c?a h? có th? g?p ph?i. Càng có nhi?u ki?n ??th?c v? kh? n?ng m?c b?nh c?a thú c?ng, h? càng có th? chu?n b? t?t h?n cho m?i tình hu?ng.

M?t ngu?n v?t nuôi ph? bi?n là các c?a hàng thú c?ng g?n ?ó. H? có nhi?u l?a ch?n chó cho b?t k? ch? s? h?u ?? l?a ch?n. Tuy nhiên, có m?t r?i ro liên quan ??n vi?c l?y thú c?ng t? m?t c?a hàng quy mô l?n. Do s? l??ng l?n chó ???c ch?m sóc, chúng có th? không th? theo dõi chính xác t?ng con. H? r?t có th? s? b? l? nh?ng s? c? nh? có th? d?n ??n các v?n ?? s?c kh?e quan tr?ng h?n m?t khi con chó ???c chuy?n cho ch?.

Lý do nêu trên là lý do t?i sao chúng tôi ?? xu?t ch? s? h?u m?i ?? ki?m tra các nhà lai t?o chó quy mô nh?. H? có ít chó h?n ?? ch?m sóc, ?i?u này ??m b?o r?ng h? s? có th? chú ý ??n t?ng con m?t. V?i các yêu c?u khác nhau c?a m?i gi?ng chó v? th?c ?n và t?p th? d?c, có nhi?u kh? n?ng các nhà lai t?o quy mô nh? có th? ?áp ?ng nhu c?u c?a t?t c? nh?ng con chó d??i ??ng h? c?a h?.

Ngoài ra, vì chúng có th? chú ý h?n ??n s? t?ng tr??ng c?a m?i con chó, chúng c?ng s? có th? theo dõi l?ch s? y t? c?a chúng. Khi b?n quy?t ??nh mua Beagle Poodle, b?n s? có th? h?i v? t?t c? các b?nh và các v?n ?? s?c kh?e b?m sinh c?a thú c?ng m?i c?a b?n t? nhà lai t?o. Do ?ó, b?n có th? d? dàng d? ?oán các s? c? y t? trong t??ng lai.

Ch?i chu?t gi?ng chó Poodle Beagle c?a b?n

Các yêu c?u ?ánh r?ng c?a Beagle Poodle ph? thu?c vào vi?c nó th?a h??ng m?t b? lông ng?n hay m?t chi?c áo khoác dài. N?u nó có b? lông ng?n, b?n có th? ch?i lông cho thú c?ng c?a b?n m?i ngày. T?i ?a là kho?ng ba l?n m?t tu?n. N?u nó có b? lông dài h?n, b?n nên ch?i lông th??ng xuyên h?n ?? gi?m thi?u tình tr?ng r?i. Tuy nhiên, ??ng lo l?ng v? vi?c chó b? r?ng lông nhi?u, vì Beagle Poodles ???c bi?t là có s? r?ng lông t?i thi?u.

Ngoài lông, b?n c?ng nên ??m b?o t?a lông cho chó và làm s?ch r?ng. B?n c?ng có th? cho nó t?m khi c?n thi?t. S? d?ng d?u g?i cho chó ?? gi? cho b? lông c?a nó s?ch s? và t??i m?i. N?u b?n không có nhi?u th?i gian ?? ch?m sóc chú chó c?a mình m?t cách chính xác, b?n có th? ch?n ??a nó ??n ng??i ch?m sóc chó ?? v? sinh ?úng cách.

Beagle k?t h?p v?i các v?n ?? s?c kh?e Poodle

Nh? ?ã ?? c?p ? trên, Beagle Poodles d? b? r?i ro nh?t ??nh t? cha m?. M?t s? trong s? h? là d??i ?ây:

 • B?nh c??ng giáp: ?ây là khi tuy?n giáp c?a chó không s?n xu?t ??. ?i?u này d?n ??n m?t s? tri?u ch?ng nh? m?ng h?n áo khoác thông th??ng, t?ng cân nh?ng không thay ??i kh?u v? và các b?nh v? da. Con chó c?a b?n c?ng s? r?ng nhi?u h?n bình th??ng. Khi phát hi?n ra các tri?u ch?ng này, hãy ??a chó c?a b?n ??n bác s? thú y ?? ???c ?i?u tr? thích h?p.
 • Beagle Dwarfism: Beagle Poodles có th? th?a h??ng ?i?u này t? cha m? Beagle c?a h?. ?ây là m?t ?i?u ki?n trong ?ó con chó nh? h?n r?t nhi?u so v?i bình th??ng. N?u thú c?ng c?a b?n có ?ôi chân c?c ng?n và kích th??c nh? so v?i nh?ng con chó khác cùng gi?ng, thì có kh? n?ng nó có tình tr?ng này.
 • B?nh ??a ??m: ?i?u này x?y ra khi có s? chèn ép trong c?t s?ng c?a con chó c?a b?n do m?t cân b?ng ch?t l?ng. ?i?u này gây ra các v?n ?? nghiêm tr?ng, ch?ng h?n nh? ?au l?ng và c?, lo l?ng v? c?m giác, gi?m ki?m soát ru?t và tê li?t, t?i t? nh?t. ?i?u c?n thi?t là ph?i th?c hi?n t?t c? các bi?n pháp phòng ng?a c?n thi?t ?? tránh tình tr?ng này x?y ra ? chó c?a b?n.
 • Ch?ng lo?n s?n x??ng hông: ?ây là m?t b?t th??ng trong vi?c hình thành hông chó c?a b?n. Khi không ???c ki?m soát, ?i?u này s? d?n ??n viêm kh?p và làm tê li?t cho thú c?ng c?a b?n. M?t nguyên nhân ph? bi?n c?a ch?ng lo?n s?n x??ng hông là ?n quá nhi?u, vì v?y ?i?u quan tr?ng ??i v?i b?n là xem con v?t c?ng c?a b?n ?n bao nhiêu m?i ngày. Th?c hi?n theo k? ho?ch b?a ?n ???c ?? ngh? cho con chó c?a b?n.

Poodle k?t h?p v?i yêu c?u th?c ph?m Beagle

Beagle Poodles có n?ng l??ng nh?. Vì v?y, h? không yêu c?u th?c ph?m có nhi?u carbohydrate. ?ó là m?t ý t??ng t?t ?? làm cho h? ?n th?c ph?m cung c?p cho h? các vitamin và khoáng ch?t c?n thi?t cho vi?c s? d?ng hàng ngày c?a h?. ??u t? vào th?c ph?m ???c ch? t?o ??c bi?t cho nh?ng con chó nh? ?? chúng có ch? ?? dinh d??ng phù h?p.

Do xu h??ng ?n quá nhi?u, ch? v?t nuôi có Beagle Poodles ph?i xem ch? ?? ?n c?a thú c?ng. ?i?u này là ?? tránh các tình tr?ng nh? lo?n s?n x??ng hông và béo phì, là ti?n thân c?a các v?n ?? s?c kh?e quan tr?ng h?n. T?t h?n h?t là ng?n ch?n nh?ng v?n ?? này mu?n h?n là ?? con chó c?a b?n ph?i ch?u ??ng trong t??ng lai. Hãy ch?c ch?n r?ng h? th??ng tiêu th? th?c ph?m lành m?nh.

M?t s? m?u th?c ph?m d??i ?ây:

 • B?n n?ng c?a t? nhiên Variety Raw Boost Gi?ng nh? Công th?c mi?n phí v?i v?t th?t: ?ây là th?c ?n cho chó khô ???c làm cho các gi?ng nh? nh? Beagle Poodle. Nó ???c làm t? các thành ph?n t? nhiên, ch?ng h?n nh? th?t v?t, carbohydrate t? nhiên, và rau. Nó cung c?p cho con chó c?a b?n ?? dinh d??ng mà không c?n s? d?ng ng? c?c, làm cho con chó c?a b?n d? tiêu hóa h?n.
 • Petcurean ?i! Nh?y c?m + Shine Limited Thành ph?n ch? ?? ?n kiêng V?t v?t: Th?c ?n cho chó này ch?a các thành ph?n hoàn toàn t? nhiên, ch?ng h?n nh? th?t v?t rút x??ng, ??u Hà Lan, ??u l?ng và khoai mì. Nó cung c?p protein cho s? phát tri?n c? b?p c?a chó, c?ng nh? vitamin và khoáng ch?t ?? nuôi d??ng c? th? c?a chúng và gi? cho b? lông c?a chúng luôn sáng bóng. Nó c?ng không có h?t ?? tiêu hóa t?t h?n.
 • Purina Benished IncrediBites: ?ây là m?t công th?c th?c ?n cho chó ??c bi?t dành cho nh?ng chú chó nh?. Nó ch?a th?t bò th?t, ng? c?c t?t cho s?c kh?e và rau qu? nh? cà r?t và ??u Hà Lan. M?i mi?ng c?n c?ng có kích th??c phù h?p cho mi?ng nh?, giúp chúng d? ?n và nhai. ?i?u này cung c?p cho h? n?ng l??ng c?n thi?t cho th?i gian ch?i, c?ng nh? 23 vitamin và khoáng ch?t cho c? th? ???c nuôi d??ng nhi?u h?n và tiêu hóa t?t h?n.
 • Royal Canin Size Health Dinh d??ng Mini: Vì nh?ng con chó nh? có nguy c? cao h?n khi tích t? cao r?ng, chúng tôi khuyên b?n nên cho chúng th??ng hi?u th?c ?n cho chó này. Nó ???c làm b?ng các thành ph?n giúp gi?m thi?u cao r?ng ? chó, gi?m nguy c? cho các v?n ?? s?c kh?e r?ng mi?ng quan tr?ng h?n. Nó c?ng thúc ??y m?t b? lông kh?e m?nh h?n và nuôi d??ng t?t h?n cho con chó c?a b?n b?ng cách cung c?p cho nó m?c ?? c?n thi?t c?a DHA và EPA.
 • Merrick Lil t?m không có h?t: ?ây là th?c ?n cho chó ???c làm b?ng 70% th?t th?t, cung c?p cho chó c?a b?n r?t nhi?u protein ?? phát tri?n c? b?p. N?u con chó c?a b?n là m?t ng??i kén ?n, th??ng hi?u này cung c?p các h??ng v? khác nhau, ch?ng h?n nh? th?t bò, th?t gà, cá h?i ho?c th?t c?u. Nó c?ng ch?a men vi sinh và không có ng? c?c, giúp thúc ??y h? th?ng tiêu hóa kh?e m?nh h?n cho nh?ng chú chó c?a b?n.

N?u b?n ch?n cho chó ?n th?c ?n h?u c?, b?n c?ng có th? s? d?ng th?t ??, g?o và rau cho b?a ?n c?a chó. ?i?u này cho phép h? có ???c ch?t dinh d??ng và l?i ích t? th?c ph?m t? nhiên. Ch? c?n ??m b?o ?o các ph?n phù h?p ?? gi?m thi?u nguy c? béo phì.

Yêu c?u t?p th? d?c Beagle Poodle Mix

Poodle Beagles là thú c?ng thích vui v?, có n?ng l??ng nh?. M?t ph?n th?i gian ch?i c?a h? nên cho phép h? ch?y xung quanh và ?u?i theo, do ??c ?i?m s?n b?n c?a h?. Bên c?nh ho?t ??ng th? ch?t, Beagle Poodles c?ng c?n s? kích thích v? tinh th?n ?? t?ng c??ng trí thông minh b?m sinh c?a chúng. Vì v?y, h? c?n ?? ch?i s? cung c?p c? hai nhu c?u này.

D??i ?ây là m?t s? m?u ?? ch?i chó:

 • Trixie Activity Flip Board Interactive Dog Toy: ?ây là m?t món ?? ch?i hoàn h?o cho Beagle Poodle c?a b?n vì nó ph?c v? cho s? tò mò c?a chú chó và giúp t?ng c??ng trí tu? c?a nó. ?? ch?i ???c làm t? nhi?u bu?ng n?i có th? ??t chó. Nó ph?i tìm ra cách l?y th?c ph?m trong m?i thùng ch?a vì không ph?i t?t c? ??u có th? ???c m? theo cùng m?t cách. Nó cung c?p c? gi?i trí và kích thích cho con chó c?a b?n, c?ng v?i ?ó là m?t cách duy nh?t ?? nuôi chúng.
 • C??i th?m ?? ch?i cho chó siêu cao su: Ch? v?t nuôi th??ng ch?i trò ch?i v?i nh?ng con chó c?a h? b?ng cách s? d?ng các ?? v?t khác nhau. N?u b?n mu?n t?i ?a hóa n?ng l??ng cho chú chó c?a mình, hãy s? d?ng ?? ch?i này ?? ch?i v?i chúng. M?t khi qu? bóng ???c ném, v?t li?u cao su làm cho nó n?y xung quanh nhi?u h?n, cho phép con chó c?a b?n ?u?i theo. ?i?u này hu?n luy?n ??c ?i?m s?n chó c?a b?n và cho nó t?p th? d?c cùng m?t lúc.
 • ?? ch?i cho chó c? ?i?n KONG: ?? ch?i này ?óng vai trò v?a là m?t bài t?p th? d?c v?a là ??i t??ng kích thích tinh th?n cho thú c?ng c?a b?n. Nó ???c làm t? cao su và ?? b?n ?? con chó c?a b?n ch?i xung quanh. Ngoài ra, nó có m?t ng?n n?i có th? ??t th?c ?n cho chó, làm cho con chó c?a b?n tìm ra cách ?? có ???c các món ?n t? bên trong.

?ào t?o h?n h?p Poodle Beagle

Hu?n luy?n Beagle Poodle ?òi h?i b?n ph?i hi?u trí thông minh và tính cách c?a c? b? và m? c?a nó. B?ng cách ?ó, b?n có th? chu?n b? t?t h?n cho hành vi c?a gi?ng h?n h?p.

Beagles có th? trung thành, nh?ng nó v?n c?n ???c hu?n luy?n ?? nh?n ra r?ng nó ph?i tuân theo m?nh l?nh t? ch? nhân c?a nó. ?i?u này là do xu h??ng c?a nó ?ôi khi tr? nên c?ng ??u. Nó c?ng d? dàng b? phân tâm khi m?t cái gì ?ó thu hút s? chú ý c?a nó. Nó s? ch?y v? phía nh?ng gì nó th?y, hoàn toàn ph?t l? b?n trong quá trình này. Nó ph?i ???c ?ào t?o ?? ti?p t?c t?p trung vào nhi?m v? trong t?m tay.

Poodles ???c bi?t ??n là m?t trong nh?ng gi?ng chó thông minh nh?t. D?y m?t Poodle m?t s? th? thu?t s? tr? nên d? dàng, v?i ?i?u ki?n là nó th??ng xuyên ???c t?p th? d?c và kích thích tinh th?n. H? c?ng d? dàng chán n?n, vì v?y ho?t ??ng liên t?c và s? chú ý là c?n thi?t. N?u m?i th? suôn s?, m?t chú chó Poodle s? có th? làm nh?ng th? thu?t mà không ph?i con chó nào c?ng có th? th?c hi?n ???c.

Nhìn chung, b?n ?ang ??i phó v?i m?t con chó r?t thông minh v?i kho?ng chú ý t??ng ??i ng?n. N?u b?n có th? tìm cách cân b?ng hai tính cách, b?n s? có th? hu?n luy?n Beagle Poodle c?a mình ngay l?p t?c. B?n có th? làm theo các m?o d??i ?ây:

 • H?c cách gi? s? chú ý c?a h?. Khi b?n mu?n b?t ??u hu?n luy?n chó c?a mình, hãy b?t ??u b?ng cách t?ng c??ng trái phi?u c?a b?n. Nó giúp n?u b?n tìm hi?u thêm v? tính cách c?a chúng tr??c ?? b?n bi?t ?i?u gì th??ng thu hút s? chú ý c?a chú chó c?a b?n. M?t khi b?n tìm ra ?i?u ?ó, b?n có th? nhanh chóng ??a h? tr? l?i v?i b?n và khi?n h? t?p trung vào ?ào t?o.
 • Th??ng hành vi t?t c?a h?. ?i?u hòa tích c?c luôn giúp m?t con chó duy trì ??ng l?c. M?t khi h? h?c cách làm m?t th? thu?t c? th?, hãy cho h? ph?n th??ng. B?n có th? s? d?ng ?? ?ãi chó ho?c cho chúng thêm th?i gian ch?i. H? càng nh?n ra r?ng hành vi t?t c?a h? ???c ?áp ?ng b?ng ph?n th??ng, h? s? th?c hi?n t?t h?n trong quá trình ?ào t?o và cu?c s?ng hàng ngày.
 • D?y chó nh?n ra b?n. Beagle Poodles c?n ???c ?ào t?o v? s? vâng l?i do b?n ch?t r?t khó ch?u c?a chúng. Vì v?y, b?n ph?i có kh? n?ng xác ??nh r?ng b?n là alpha và h? c?n l?ng nghe b?n. S? d?ng clicker chó và còi ?? thu hút s? chú ý c?a chúng b?t c? khi nào chúng ?i l?c ?? b?n có th? t?p trung h?n vào vi?c mài gi?a k? n?ng c?a chúng.
 • ??m b?o t?p th? d?c th??ng xuyên. M?t con chó ho?t ??ng là m?t con chó d? hu?n luy?n h?n. Cho phép thú c?ng c?a b?n ?i lang thang kh?p n?i và ??m b?o chúng có ???c nh?ng chuy?n ?i hàng ngày. Chúng c?ng thích giao ti?p xã h?i, vì v?y m?t ph?n trong bài t?p c?a chúng nên là cho chúng ch?i v?i nh?ng con chó khác và g?p g? nh?ng ng??i khác.

Beagle h?n h?p v?i Poodle và gia ?ình

Beagle Poodles không ch? là v?t nuôi tuy?t v?i cho ch? s? h?u m?i, mà chúng còn là ng??i b?n ??ng hành tuy?t v?i cho các gia ?ình. Chúng th? hi?n s? trung thành và thái ?? ph?c v? c?a các gi?ng chó s?n mà gia ?ình b?n ch?c ch?n s? ?ánh giá cao. H? có th? trông ch?ng gia ?ình b?n trong khi b?n ng? và dành tình c?m và tình c?m cho gia ?ình vào ban ngày. Sau khi b?n và v? ?i làm v?, chú chó c?a b?n s? ? ?ó ?? gi?i t?a c?ng th?ng c?a b?n.

Kích th??c nh? c?a chúng làm cho chúng tr? thành b?n ch?i t?t cho tr? em. Chúng thích ch?y xung quanh và ch?i, vì v?y n?u b?n có nh?ng ??a tr? n?ng ??ng, hãy ?? chúng ch?i v?i con chó. ?i?u này cho phép b?n cung c?p cho c? con và chó c?a b?n nh?ng bài t?p r?t c?n thi?t. M?t khi con chó ???c hu?n luy?n, tr? em c?ng có th? ra l?nh cho chúng, ?? th?i gian g?n k?t s? vui h?n gi?a chúng và con chó.

Ch?m sóc Beagle Poodle c?a b?n làm cho nó h?nh phúc, và m?t con chó h?nh phúc c?ng có ngh?a là m?t gia ?ình h?nh phúc. Có ???c m?t thú c?ng mang l?i cho gia ?ình b?n nhi?u ni?m vui h?n luôn là m?t kho?n ??u t? x?ng ?áng. N?u m?i vi?c suôn s?, m?t chú chó Beagle s? s?ng h?t tu?i th? không ch? là m?t con chó trung thành mà còn là ng??i b?n ??ng hành hàng ngày và là ng??i b?n t?t nh?t.