Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

13 hãng s?a t?m cho chó mùi th?m lâu nh?t hi?n nay

13 hãng s?a t?m cho chó mùi th?m lâu nh?t hi?n nay

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

L?a ch?n s?a t?m cho chó phù h?p là m?t trong nh?ng công vi?c quan tr?ng. Giúp b?n ??m b?o s?c kh?e và s? phát tri?n toàn di?n cho thú c?ng c?a mình. Tuy nhiên, m?t b? ph?n ng??i nuôi chó hi?n nay khi t?m cho chó ??u s? d?ng s?n ph?m d?u g?i ho?c s?a t?m c?a con ng??i. Th?m chí có ng??i còn dùng c? b?t gi?t qu?n áo ?? t?m cho chó. Mà không bi?t ?i?u này vô tình s? gây h?i cho nh?ng ng??i b?n nh?.

? bài vi?t này VIETPET s? gi?i thi?u ??n ??c gi? 13 dòng s?a t?m cho chó t?t nh?t hi?n nay và ???c nhi?u ng??i dùng ?ang tin t??ng s? d?ng cho nh?ng chú cún c?ng c?a mình.

S?a t?m cho chó PerfectKare

S?a t?m cho chó PerfectKare phù h?p cho t?t c? các gi?ng chó. PerfectKare là nhãn hi?u m? ph?m và ?? dùng cho v?t nuôi thu?c t?p ?oàn Perfect Companion Group (PCG) c?a Thái Lan. Công ty ???c thành l?p t? 30 n?m tr??c v?i m?c ?ích phát tri?n các s?n ph?m ch?t l??ng cao cho ??ng v?t.

L?i ích:

 • Giúp ng?n ng?a b? chét và b? chét phá ho?i mà không gây h?i cho b?n và s?c kh?e c?a chó b?n.
 • Giúp làm ch?m và lo?i b? mùi khó ch?u, l?u h??ng ???c lây h?n.
 • Làm cho c?a con chó m??t mà và giúp ng?n ng?a r?i làm cho vi?c ch?i chu?t d? dàng.

S?a t?m cho chó Fitmin

S?a t?m cho chó Fitmin bao g?m: Ch?m sóc lông và da nhanh chóng ph?c h?i sau h? t?n. Chi?t xu?t lô h?i t? nhiên mang t?i cho thú c?ng nh?ng giây phút tho?i mái và h?nh phúc nh?t. S?n ph?m an toàn v?i nh?ng chi?t xu?t t? nhiên. Không ??c, không gây kích ?ng da.  S?a t?m cho chó Fitmin ???c chia ra nhi?u lo?i khác nhau ?? sao cho phù h?p v?i t?ng gi?ng cún và t?ng c? ??a c?a các bé.

L?i ích:

 •  Không ??c, không gây kích ?ng da.
 • Ch?m sóc lông m?m m??t, bông và gi?m ?áng k? tình tr?ng r?i b?t và r?ng lông.
 • Có tác d?ng làm gi?m ng?a v?i nh?ng t?n th??ng mà ký sinh trùng gây ra.

S?a t?m cho chó Biosilk

S?a t?m cho chó BioSilk  d??ng ?m ???c ch? t?o b?ng t? t?m và giàu vitamin làm vi?c cùng nhau ?? giúp khôi ph?c ?? ?m cho l?p lông c?a b?n, c?ng v?i nó nh? nhàng làm s?ch trong khi nó làm sáng màu tr?ng ho?c màu sáng h?n cho chú chó ???c ch?i k?. Công th?c tiên ti?n này là cân b?ng ?? pH cho tóc c?a chó và không có sulfate và paraben, làm cho nó tr? thành gi?i pháp th?i gian t?m hoàn h?o cho chú chó c?a b?n. Thêm vào ?ó, nó an toàn ?? s? d?ng v?i các ph??ng pháp ?i?u tr? b? chét và b? ve t?i ch?.

L?i ích:

 • D?u g?i ??u làm tr?ng da t?t nh?t làm s?ch sâu và làm sáng lông màu tr?ng ho?c sáng ?? nó sáng h?n và tr?ng h?n.
 • Làm m?m và ?i?u ki?n ?? l?i da và l?p lông c?a b?n m?m m??t, sáng bóng, và m?m m?i, c?ng v?i các thành ph?n có mùi th?m t? nhiên ?? l?i mùi c?a b?n t??i mát và s?ch s?.
 • Công th?c tiên ti?n là ?? cân b?ng pH cho tóc c?a chó và không có sunfat và parabens ?? cung c?p cho mái tóc c?a b?n mái tóc kh?e m?nh nh?t xung quanh.

S?a t?m cho chó Alkin

S?a t?m cho chó Alkin ???c thành l?p b?i các nhà nghiêm c?u hàng ??u th? gi?i. V?i công th?c nghiêm ng?t cho s? b?o v? c?a v?t nuôi. Là m?t t? ch?c chuyên nghi?p cho s?c kh?e c?a thú c?ng.

L?i ích:

 • Ch? tr? b?nh gh?, Demodex, gh? Jiao kháng mite m?nh. Di?t các lo?i n?m và bào t? kí sinh trên da chó mèo nh? Canis, Malessezia, Tricophyton,…
 • B?o v? chó mèo kh?i các ch?ng da ?óng v?y, ng?a ngáy d? d?i, r?ng nhi?u lông do n?m gây ra
 • Ch? tr? b?nh ngoài da do lây nhi?m ve.
 • C?ng có th? dùng ?? ch?m sóc hàng ngày phòng tránh lây nhi?m ve.

S?a t?m cho chó Burt’s Bees

S?a t?m cho chó Burt’s Bees làm s?ch con chó b?n c?a b?n v?i d?u t?y trang dành cho chó và d?u d?a. D?u g?i này ???c thi?t k? cho b? lông b?n, c?n thêm m?t chút ?? lo?i b? b?i b?n và v?t b?n. Than tinh khi?t s? lo?i b? ??c t? và t?p ch?t trong khi d?u d?a b? sung ?? ?m cho c? da và lông.

L?i ích:

 • D?u g?i làm s?ch ???c thi?t k? cho áo khoác b?n, b?n.
 • Tính n?ng thanh l?c than giúp lo?i b? ??c t? và t?p ch?t.
 • Bao g?m d?u d?a b? sung ?? ?m cho c? da và áo khoác.
 • ???c làm t? 98,2% thành ph?n t? nhiên. Không ch?a ch?t t?o màu, sunfat ho?c thêm h??ng li?u.

S?a t?m cho chó De-Skunk

S?a t?m chó mèo De-Skunk lo?i b? mùi hôi c?a chó. S?a t?m này ???c công nh?n t? t?t c? ch? c?a v?t nuôi b?i ch?c n?ng khhur mùi hi?u qu?.Hòa tan các h?p ch?t l?u hu?nh d? bay h?i. ?ó là ngu?n g?c c?a mùi hôi kh?ng khi?p c?a thú c?ng. Và b?i vì s?a t?m th?c s? là m?t lo?i d?u, nó s? d?ng ch?t t?y nh?n m?nh nh?t th? gi?i ?? lo?i b? b?t k? d?u v?t c?a mùi h??ng. Luôn luôn luôn s?n sàng, b?i vì ?ây là bi?n pháp kh?c ph?c c?a b?n ?? có ???c mùi h??ng d? ch?u.

L?i ích:

 • S?a t?m kh? mùi ???c làm b?ng công th?c tiêu h?y mùi t?c thì. S?n xu?t t?i M?!
 • An toàn ?? s? d?ng trên v?t nuôi.
 • Phá v? và hòa tan các h?p ch?t l?u hu?nh d? bay h?i, ?ó là ngu?n g?c c?a mùi h??ng.
 • Nh? nhàng nh?ng hi?u qu?, nó s? không làm khô ho?c kích thích l?p lông ho?c da thú c?ng c?a b?n. Ho?t ??ng gi?ng nh? d?u g?i thông th??ng.
 • Tuy?t v?i ?? gi? trong tay trong tr??ng h?p kh?n c?p, b?i vì mùi không ???c ?i?u tr? có th? kéo dài trong nhi?u n?m.

S?a t?m cho chó DERMagic

S?a t?m cho chó DERMagic bi?n th?i gian t?m thành th?i gian spa. Ho?t ??ng ?? làm r?ng tóc và nuôi d??ng da và lông. Thêm vào ?ó, các lo?i tinh d?u giúp lo?i b? vi khu?n gây mùi. Và vì nó không có b?t k? hóa ch?t sunfat ho?c hóa ch?t m?nh nào. B?n có th? c?m th?y tho?i mái khi s? d?ng nó m?i khi t?m cún. Không gây kích thích nh?ng con chó nh?y c?m.

L?i ích:

 • Ho?t ??ng kh? mùi và kh? mùi t? nhiên t? tinh d?u xá x?, cây trà và tinh d?u hoa o?i h??ng.
 • Ho?t ??ng ?i?u hòa nh? nhàng làm m?m và ch?ng rung không có sunfat ho?c hóa ch?t, và giúp ??y lùi vi khu?n gây mùi.
 • Nuôi d??ng tri?t lông b?ng aloe vera, glycerin, y?n m?ch và protein lúa mì ?? t?ng c??ng. Và làm m?m tr?c tóc t? trong ra ngoài.
 • Mùi h??ng ti?p thêm sinh l?c t? các lo?i tinh d?u ??c bi?t. Khi?n cho cún c?a b?n có mùi th?m ng?y và t??i t?n.

S?a t?m cho chó Doggone

S?a t?m cho chó Doggone an toàn và hi?u qu? làm s?ch, ?i?u ki?n và detangles lông. Nó bao g?m b?t y?n m?ch và lô h?i ?? nuôi d??ng, ch?a lành, làm d?u và gi? ?m cho l?p lông và da c?a b?n trong khi giúp gi? l?i các lo?i d?u t? nhiên. D?u g?i này có ?? pH cân b?ng ?? ho?t ??ng t?t trên nh?ng con chó có tình tr?ng da. Và ??c bi?t là nh?ng con chó l?n tu?i có làn da khô và nh?y c?m. Nó có kh? n?ng phân h?y 100%. Và không bao g?m các ch?t ph? gia ??c h?i, ch?t kích thích, paraben, r??u, ph?t phát, thêm h??ng th?m ho?c sunfat.

L?i ích:

 • Tuy?t v?i cho chó có l?p da và l?p da ng?a. ???c s? d?ng b?i chú r? chó ?? thúc ??y ch?a b?nh. Kích thích chi?n ??u và d??ng ?m cho da khô.
 • pH cân b?ng cho da nh?y c?m và d? ?ng. Các thành ph?n t? nhiên r?t nh? nhàng cho da và lông thú v?t nuôi c?a b?n và làm cho vi?c ?ánh r?ng d? dàng.
 • Ch?a lành, làm d?u, gi? ?m cho l?p lông và da. Trong khi giúp gi? l?i các lo?i d?u t? nhiên. K?t qu? là tóc và da không tr? nên khô quá m?c do ?ó làm gi?m kh? n?ng phát tri?n c?a da lông c?a b?n.

S?a t?m cho chó Bodhi Dog

S?a t?m cho chó mèo Bodhi Dog. Gi? cho b? lông c?a thú c?ng c?a b?n sáng bóng và m?m m?i gi?a các l?n t?m. Công th?c hoàn toàn t? nhiên, có ngu?n g?c th?c v?t này là m?t ch?t t?y r?a không ch?a c?n, không ??c h?i. Ch? c?n x?t vào nh?ng ch? b?n ho?c trên toàn b? c? th?, ?? yên trong 1 phút và sau ?ó chà xát v?t nuôi b?ng kh?n ?? làm s?ch toàn di?n và d? dàng. Ch?i ng??i b?n lông xù c?a b?n sau m?i ?ng d?ng s? giúp khôi ph?c ?? bóng và t?a sáng, gi? cho thú c?ng c?a b?n luôn th?m tho và trông ??p nh?t.

L?i ích:

 • Công th?c không gây d? ?ng và 100% không ??c h?i có tác d?ng hydrat hóa lông và da khô.
 • D?u g?i không n??c này làm s?ch nhanh chóng và hi?u qu?, giúp lông có mùi tuy?t v?i và c?m giác m?m m?i.
 • Công th?c cho làn da nh? nhàng vì v?y nó hoàn h?o cho ??ng v?t b? d? ?ng ho?c nh?y c?m khác. không gây d? ?ng và 100% không ??c h?i có tác d?ng hydrat hóa lông và da khô.
 • Mùi h??ng hoa o?i h??ng d? ch?u s? làm cho furbaby c?a b?n c?m th?y nh? anh v?a r?i kh?i spa.
 • Bình x?t ch?t l??ng chuyên nghi?p an toàn cho chó, mèo, chó con, mèo con, ch?n, l?n guinea, th? và ng?a.

S?a t?m cho chó Davis

S?a t?m chó mèo Davis cung c?p c?u tr? t? mange demodectic và ?i?u ki?n k?t h?p v?i viêm da ti?t bã. Gi? ?m c? s? h? tr? trong vi?c m? và tuôn ra các nang tóc ?? giúp thúc ??y ch?a b?nh. Ngoài ra còn có các ch?t gi? ?m t? nhiên giúp làm ?m da và l?p lông. Giúp ng?n ng?a khô và kích thích da. S?a t?m này là lý t??ng, và là m?t ch?t t?y nh?n tuy?t v?i cho l?p lông có v?n ??.

L?i ích:

 • ??i v?i các ?i?u ki?n liên quan ??n mod demodectic, viêm da ti?t bã nh?n và chó và m?n tr?ng cá.
 • S?n sàng ?? s? d?ng các tính n?ng công th?c 2,5% benzoyl peroxide cho phép xâm nh?p da d? dàng h?n.
 • M? và làm s?ch các nang tóc ?? làm s?ch sâu ?? thúc ??y ch?a b?nh.
 • C?ng ho?t ??ng nh? m?t ch?t t?y nh?n tuy?t v?i cho áo khoác v?n ??.

S?a t?m cho chó Dr. Harvey’s

S?a t?m cho chó Dr. Harvey’s hoàn toàn ??c ?áo, sang tr?ng và tuy?t v?i nh? nhàng, là lo?i d?u g?i không ch?a hóa ch?t hoàn toàn t? nhiên và h?u c?. D?u g?i ?i?u hòa nh? nhàng, không có sunfat này ???c pha ch? ??c bi?t cho ??ng v?t ??ng hành.

Nó là hoàn h?o cho t?t c? các con chó và tuy?t v?i cho nh?ng con v?t b? nh?y c?m ho?c d? ?ng da. B?i vì nó ???c làm b?ng c? s? không ch?a hóa ch?t và tinh d?u nguyên ch?t và ch?t chi?t xu?t. Giúp làm d?u và gi? ?m cho làn da khô và ng?a. D?u g?i c?a bác s? Harvey không ch?a thành ph?n t?ng h?p và không có ch?t b?o qu?n.

L?i ích:

 • S?a t?m hoàn toàn t? nhiên và h?u c? mang l?i cho chú chó c?a b?n m?t b? lông óng m??t s?ch s?.
 • S?a t?m không gây d? ?ng này là ph??ng pháp thay th? th?o d??c hoàn h?o cho d?u g?i hóa h?c an toàn sinh thái và phân h?y sinh h?c.
 • D?u g?i này không ch?a hóa ch?t và không ch?a thu?c nhu?m nhân t?o, ch?t t?o màu ho?c ch?t b?o qu?n, làm cho nó an toàn cho t?t c? chó.

S?a t?m cho chó Saloge

S?a t?m cho chó Saloge Lo?i b? m?t cách nhanh chóng và hi?u qu? các lo?i ký sinh trùng nh? b? c?p, b? chét, b? ve và các lo?i n?m khác nhau trong lông thú c?ng, ?? v?t nuôi ???c b?o v? kh?i sâu b?nh. Công ngh? phát hành dài ??c ?áo duy trì hi?u qu? trong h?n 72 gi?.

S?a t?m có tác d?ng gi? ?m và kích ho?t s? phát tri?n kh?e m?nh c?a tóc. Làm cho mái tóc c?a b?n trông kh?e m?nh và kh?e m?nh. MAXPRO ??c bi?t h?u ích cho v?t nuôi ??c bi?t b?n. Nó có hi?u qu? có th? lo?i b? mùi tóc và lo?i b? các v?t b?n còn l?i nh? d?u và th?c ph?m. Làm s?ch da mà không gây khô tóc quá m?c. 20: 1 t?p trung cao ??, ti?t ki?m h?n và có giá tr? h?n.

L?i ích:

 • Lo?i b? m?t cách nhanh chóng và hi?u qu? các lo?i ký sinh trùng nh? b? c?p, b? chét, b? ve.
 • Giúp lo?i b? các lo?i n?m khác nhau trong lông thú c?ng, ?? v?t nuôi ???c b?o v? kh?i ký sinh.
 • Làm cho mái tóc c?a b?n trông kh?e m?nh và kh?e m?nh. Ch?t d?u th?c v?t t? nhiên và công th?c ??c bi?t và giá tr? PH cân b?ng có th? làm cho mái tóc ??p h?n, m?m m?i và d? ch?i, làm cho tóc c?a con v?t c?ng m??t mà và sáng bóng.

S?a t?m cho chó Tropiclean

S?a t?m cho chó Tropiclean là s?a t?m r?a mi?n phí có ngh?a là b?t k? ch? nào trên c? th? có b? chét và, ho?c x? lý ve s? không b? ?nh h??ng b?i các s?n ph?m Tropiclean. H?u h?t các s?n ph?m ??u t?t cho chó. T?t c? các s?n ph?m ??u thân thi?n v?i môi tr??ng, t? nhiên và ???c s?n xu?t t?i M?!

V?i m?t mùi h??ng nam tính, s?ch s? ??n t? g?ng và m?t hoa, c?ng có lo?i trà tr?ng có tác d?ng nh? m?t lo?i d?u th?m làm d?u. Kh? n?ng ch?ng tia c?c tím hoàn h?o cho nh?ng chú chó n?ng ??ng, cho phép chúng ra ngoài n?ng m?t cách an toàn.

L?i ích:

 • Hi?u su?t ?i?u hòa v?i kh? n?ng ch?ng tia c?c tím r?t t?t cho nh?ng chú chó n?ng ??ng.
 • H??ng li?u ???c làm d?u t? nhiên v?i trà tr?ng. M?t lo?t g?ng và m?t hoa ?ánh th?c các giác quan, và b?t y?n m?ch làm d?u da.
 • ?? l?i cho anh c?m giác s?ch s? v?i m?t mùi h??ng lâu dài. S? d?ng v?i d?u g?i Spa Sport.
 • Công th?c không ch?a xà phòng s? không ?nh h??ng ??n b? chét t?i ch? ho?c ph??ng pháp ?i?u tr? ve.

M?t s? l?u ý khi t?m cho chó:

 1. N??c t?m chó n??c s?ch, không t?m ? sông, h? ao tù ô nhi?m. Mùa ?ông ph?i dùng n??c ?m v?a ??. Không quá nóng ho?c quá l?nh
 2. Tr??c khi t?m nên ?? nó ?i b? tho?i mái, ?i v? sinh và ?i ??i ti?n. Nên t?m chó lúc ?ói, sau khi ?ã ?i toilet
 3. H?n ch? không ?? n??c t?m tràn vào m?t, m?i và mi?ng c?a chó, không t?m chó ? th? n?m ng?a. Không x?i n??c vào ph?n ??u ngay.
 4. Dùng b?t bi?n ngâm trong s?a t?m ???c pha loãng. Sau ?ó b?t ??u t?m r?a toàn thân cho chúng t? ph?n ??u h??ng v? phía sau. Cu?i cùng dùng n??c s?ch r?a s?ch s?a t?m.
 5. N?u sau khi t?m, chó con b? ?n, run r?y, tiêu ch?y ho?c chó b? c?m l?nh… c?n ??a ngay ??n bác s? thú y càng s?m càng t?t.

Trên ?ây là nh?ng dòng s?n ph?m s?a t?m cho chó mà VIETPET gi?i thi?u ??n quý ??c gi?, chúc quý ??c gi? l?a ch?n ???c s?n ph?m phù h?p v?i chú chó c?a mình. N?u b?n không th? t? t?m cho cún ? nhà, hãy ??a chúng ??n các trung tâm d?ch v? t?m cho chó mèo. T?i ?ây h? có ??y ?? kinh nghi?m cùng các v?t d?ng c?n thi?t ?? ??m b?o an toàn cho cún c?ng c?a b?n. L?u ý, d?ch v? ch? nh?n t?m cho chó trên 2 tháng tu?i và ?ã tiêm phòng ít nh?t 1 m?i tr??c ?ó 10 ngày.