28 lo?i Pate cho chó Poodle th?m ngon nhìn là thèm

28 lo?i Pate cho chó Poodle th?m ngon nhìn là thèm

Pate cho chó Poodle, chó Ph?c, Pug… hay b?t kì gi?ng chó nào khác c?ng ??u mang ??n nh?ng h??ng v? ??c bi?t. N?u m?t ngày th?y chú chó chán ?n, b? ?n thì hãy xem xét t?i vi?c ??i th?c ?n cho chúng nhé. Có th? lo?i th?c ?n hi?n t?i cún c?ng ?ã c?m th?y “ngán” quá r?i. VIETPET s? gi?i thi?u cho b?n nh?ng lo?i pate ???c hàng tri?u chú chú trên kh?p th? gi?i yêu thích. Và t?t nhiên trong ?ó có c? Vi?t Nam. Lo?i th?c ?n cho chó này khá r?, phù h?p v?i kh? n?ng tái chính c?a t?t c? m?i ng??i.

Pate cho chó Poodle Royal Canin

Royal Canin là công ty hàng ??u th? gi?i v? dinh d??ng s?c kh?e v?t nuôi. Liên t?c mang ??n các gi?i pháp dinh d??ng chính xác nh?t cho nhu c?u s?c kh?e c?a chó c?ng. Pate cho chó Poodle Royal Canin cung c?p dinh d??ng thích h?p cho nh?ng chú chó nh?

Nh?ng chú chó Poodle con nh? bé này có l?p lông m?m m?i, thông qua ?ó ph?n ánh tr?c ti?p s?c kh?e t?ng th? c?a chúng. Vi?c ch?m sóc da và lông thú c?a chó là tr?ng tâm chính c?a công th?c ??c bi?t này. Pate cho cho ???c làm giàu v?i EPA và DHA.

Nh?ng Axit béo Omega 3 quan tr?ng này cung c?p hàm l??ng Protein thích nghi ?? nuôi d??ng làn da và l?p lông m?n khi nó phát tri?n liên t?c. Gi?ng chó Poodle ???c bi?t là có tu?i th? dài, công th?c ??c quy?n này có ch?a các ch?t dinh d??ng ch?n l?c ?? duy trì s?c s?ng trong su?t th?i gian s?ng c?a nó.

Pate cho chó Poodle ANF

Pate cho chó ANF giúp gi? ?m cho da, h? tr? h? tiêu hóa và dinh d??ng. Dành cho m?i l?a tu?i c?a thú c?ng. Thành ph?n dinh d??ng bao g?m gà, cua th?t, n??c tinh khi?t, th?ch, vitamin E. Cung c?p ngu?n n?ng l??ng thi?t y?u. C?i thi?n ch?c n?ng c? quan tiêu hóa và t?ng c??ng ch?c n?ng não b?. Không gây kích ?ng da thú c?ng. Vitamin E giúp h? tr? làn da, giúp thú c?ng gi? ?m và có b? lông bóng m??t.

Pate cho chó CANIDAE

Pate cho chó CANIDAE v?i nguyên li?u cá h?i và tôm gi?ng nh?. S? d?ng m?t công th?c thành ph?n ??n gi?n, h?n ch? cho nh?ng chú chó nh? nh?y c?m. Phù h?p v?i c? nh?ng chú chó kén ?n nh?t. Công th?c dinh d??ng ???c s?n xu?t không có ngô, lúa mì, ??u nành ho?c Carrageenan.

Pate cho chó con Zoe

Pate cho chó Zoe th?a mãn v? giác c?a chó c?ng. Pate này không ch? ngon, nó còn t?t cho s?c kh?e. Thành ph?n dinh d??ng bao g?m: Th?t gà, n??c dùng gà, cá tr?ng ??i d??ng, gan, g?o, mu?i, Choline Clorua, Kali Clorua, k?m Proteinate, b? sung vitamin E, L-ascorbyl-2-polyphosphate (ngu?n vitamin C), Canxi i?t, Axit Folic. L??ng th?c ?n có th? thay ??i tùy theo ?? tu?i, m?c ?? ho?t ??ng, môi tr??ng và gi?ng.

Pate cho chó GimDog

Pate cho chó GimDog  v?i gà tây, táo và rau. Nó có v? c?a tình yêu c?a nh?ng ng??i r?t yêu chó. S? d?ng nguyên li?u t??i ngon an toàn. Có th? cho cún c?ng ?n ngay l?p t?c. Ho?c chúng có th? ???c hâm nóng th?c s? nhanh chóng b?ng lò vi sóng trong 30 giây.

H?n h?p ??c bi?t c?a th?t, th?t gia c?m, cá v?i các lo?i trái cây và rau qu? t?t nh?t s? làm cho n??c mi?ng c?a ng??i b?n nh? b?n chân không ng?ng r?i. Pate cho chó ???c s?n xu?t r?t c?n th?n, ?? b?o qu?n các ch?t dinh d??ng nguyên th?y nh?t. Các món ?n nh? không ch?a b?t k? màu nhân t?o ho?c h??ng li?u và hoàn toàn không có thành ph?n bi?n ??i gen.

Pate cho chó Instinct

Pate cho chó Instinct ???c ch? bi?n 100% hoàn toàn t? nhiên. ??c bi?t không bao gi? ???c n?u ?? gi? cho các ch?t dinh d??ng nguyên ch?t và nguyên v?n. ???c ch? bi?n t? 95% th?t, n?i t?ng và x??ng và 5% rau, trái cây và các thành ph?n lành m?nh.

Các thành ph?n th?c nh? th?t nai và rau qu? không bi?n ??i gen. Không dùng b?t nhân t?o nh? Vitamin và khoáng ch?t t?ng h?p nh? các lo?i th?c ?n cho chó khác. L?i ích b?n có th? th?y: c? b?p s?n ch?c, r?ng và l?i kh?e m?nh, da, lông bóng m??t. ?ôi m?t trong sáng.

Pate cho chó Nutrience

Pate cho chó Nutrience t? hào là lo?i th?c ?n ch?t l??ng ???c s?n xu?t t?i Canada. ???c làm b?ng th?t gà ?ông l?nh, gan gà và cá h?i. Thành ph?n dinh d??ng: gà tây, gan gà tây, khoai tây, ??u Hà Lan, v?t, cá h?i, ??u xanh, cà r?t, ?t ??, d?u h?t lanh, Choline Clorua, h??ng v? t? nhiên, nam vi?t qu?t s?y khô, táo khô, vitamin D 3 b? sung, chi?t xu?t h??ng th?o…

Pate cho chó Brit

Pate cho chó Brit v?i toàn b? mi?ng t?ng và th?t, là th?c ?n hoàn ch?nh cho chó. Nó c?i thi?n l??ng th?c ?n và giúp duy trì ?? ?m t?i ?u. Kích th??c có th? khác nhau tùy thu?c vào m?c ?? ho?t ??ng và môi tr??ng c?a chó c?ng. B?o qu?n trong ?i?u ki?n mát và khô. Khi m? ra, hãy gi? trong t? l?nh.

Pate cho chó Morando

Pate cho chó Morando cung c?p ??y ?? các ch?t dinh d??ng thi?t y?u cho chú chó c?a b?n. Th?c ?n không gây kích ?ng cho thú c?ng ??c bi?t phù h?p v?i nh?ng chú chó nh?y c?m. Các thành ph?n dinh d??ng giúp chú chó c?a b?n có b? lông bóng m??t. Là th?c ph?m ?n li?n, b?n ch? c?n ?? ra bát cho chú cún c?a mình th??ng th?c. L?u tr? ? n?i khô ráo, thoáng mát t? ánh sáng m?t tr?i tr?c ti?p. Sau khi m?, b?n có th? b?o t?n nó 2 – 3 ngày trong t? l?nh.

Pate cho chó AvoDerm

Pate cho chó AvoDerm là m?t ngu?n Protein ??ng v?t duy nh?t. Công th?c này ???c ch? bi?n ??c bi?t ?? b?n có th? th??ng xuyên thay ??i h??ng v? th?c ?n cho chó mà không ph?i lo l?ng. Ch?t dinh d??ng ch?ng oxy hóa ???c b? sung ?? giúp h? tr? h? th?ng mi?n d?ch kh?e m?nh và ch?m sóc s?c kh?e t?ng th?. B? ???c bi?t ??n v?i s? giàu Omega 3 và Omega 6, có l?i cho da và lông. Công th?c không có ngô, lúa mì ho?c ??u nành.

Pate cho chó Health Extension

Pate cho chó Health Extension ch?a h?n 98% gà t? nhiên cao c?p. Thêm vào th?c ?n khô yêu thích c?a chú chó c?a b?n ?? t?o nên m?t h?n h?p c?c k? th?m ngon. M?t công th?c b? sung ngon ch?a 98% t?t c? th?t gà t? nhiên, cao c?p. Không ch?a Gluten, không có ch?t béo ??ng v?t ho?c s?n ph?m ph?, không thêm ???ng, không Carrageenan và không có ngô, lúa mì ho?c ??u nành.

Pate cho chó Halo

Pate cho chó Halo ???c làm b?ng Protein th?c, toàn b? th?t và không ph? ph?m. Cá h?i hoang dã là thành ph?n ??u tiên, cùng v?i nhi?u lo?i trái cây và rau qu? không bi?n ??i gen. Công th?c ??c bi?t này là công th?c lý t??ng ?? giúp chó c?a b?n phát tri?n m?nh m?. Vitamin, khoáng ch?t và ch?t dinh d??ng vi l??ng ???c thêm vào ?? giúp gi? cho chú chó ?ang phát tri?n và kh?e m?nh t? trong ra ngoài.

Pate cho chó Go!

Pate cho chó Go! tuy?t v?i cho t?t c? các chú chó. Phù h?p v?i c? nh?ng chú chó nh?y c?m, d? ?ng, kén ?n. Công th?c cá h?i ???c ch? bi?n c?n th?n v?i cá n??c l?nh ch?t l??ng cao. D?u Omega và trái cây và rau. Ch?t ch?ng oxy hóa ???c thêm vào ?? h? tr? kh? n?ng mi?n d?ch t?ng lên và s?c kh?e t?ng th?. ??c tr?ng Axit béo Omega cho làn da kh?e m?nh và sáng bóng

Pate cho chó Gentle Giants

Pate cho chó Gentle Giants là m?t s? pha tr?n c?a gà, ??u xanh, khoai lang, m?t lo?t các lo?i trái cây và rau qu? không bi?n ??i gen. Thêm vào ?ó, nó ch?a cây b? công anh t?t cho gan và s?c kh?e ???ng tiêu hóa. Nhi?u Vitamin, khoáng ch?t và ch?t ch?ng oxy hóa cho m?t b?a ?n cân b?ng và b? d??ng. ?ã ???c bác s? thú y phê duy?t và ???c bào ch? hoàn h?o ?? h? tr? cu?c s?ng hàng ngày c?a chó con ??n khi chúng tr??ng thành.

Pate cho chó Evolve

Pate cho chó Evolve phát tri?n các công th?c th?c ph?m ?óng h?p ch?a Protein, Carbohydrate, ch?t béo, Vitamin và khoáng ch?t m?t cách c?n th?n. K?t h?p và n?u ch?m trong n??c dùng ?? cung c?p m?t b?a ?n hoàn ch?nh và cân b?ng cho chó c?a b?n.

Thêm vào ?ó, các thành ph?n lành m?nh v?i các Vitamin và khoáng ch?t b? sung. Th?t c?u th?t là thành ph?n s? 1 giàu ch?t dinh d??ng, kích thích chó ?n ngon. Không có ngô, lúa mì ho?c ??u nành. S?n xu?t t?i M?.

Pate cho chó FirstMate

Pate cho chó k?t h?p th?t gà c?a Canada cùng v?i cá ng? Albacore B?c M?. Công th?c không ch?a Gluten cung c?p m?t b?a ?n tuy?t v?i cho nh?ng chú chó nh?y c?m v?i th?c ?n. Th?c ph?m không ch?a Carrageenan. Th?c ?n hoàn ch?nh và cân b?ng cho t?t c? các giai ?o?n cu?c s?ng.

Pate cho chó mèo Wysong

Pate cho chó mèo Wysong là ch? ?? ?n ???c ch? bi?n t? th?t 95%. Công th?c ??c bi?t gi? l?i các m?u ?n t? nhiên nguyên ch?t. ?ây là m?t trong s? ít ch? ?? ?n t? nhiên ?óng h?p trên th? tr??ng th?c s?. Không có t?t c? các thành ph?n ph? gia. Phù h?p cho t?t c? các gi?ng chó.

Pate cho chó Evanger’s

Pate cho chó v?i các lo?i th?t, b?n có th? tr?n v?i th?c ?n khô ho?c th?c ?n chay c?a Evanger. ?ây là m?t l?a ch?n tuy?t v?i cho thú c?ng v?i các d? ?ng th?c ph?m khác. Chúng ???c ?óng gói trong h?p ti?n l?i. Lon d? dàng m? v?i m?t công th?c t? nhiên, không h?t cho chó ???c làm b?ng v?t th?t. Công th?c ??n gi?n v?i Protein ??n lý t??ng cho v?t nuôi nh?y c?m v?i th?c ph?m ho?c d? ?ng.

Pate cho chó Earthborn Holistic

Pate cho chó Earthborn Holistic cung c?p cho chú chó c?a b?n nh?ng h??ng v? ngon nh?t và các ch?t dinh d??ng c?n thi?t. Ng??i b?n b?n chân c?a b?n s? có ?? l??ng Vitamin và khoáng ch?t c?n thi?t trong công th?c lo?i pate cho chó nhi?u h??ng v? này. B?n có th? yên tâm khi bi?t r?ng nó c?ng không ch?a Gluten. Th?c ?n nh? m?t b?a ?n ??c l?p ho?c tr?n v?i th?c ?n khô cho chó ??u ???c.

Pate cho chó Eagle Pack

Pate cho chó là ch? ?? ?n ??y ?? và cân b?ng cho chó c?a b?n. ???c b? sung Vitamin và khoáng ch?t. Công th?c phù h?p cho t?t c? các giai ?o?n cu?c s?ng. R?t lý t??ng ?? ?n nh? m?t b?a ?n chính. ???c phát tri?n v?i các thành ph?n b? d??ng lành m?nh nh? d?u h?t lanh và d?u ô liu ?? h? tr? trong l?p s?n bóng. Giàu axit béo Omega 3 có nhi?u l?i ích s?c kh?e. Bao g?m h? tr? h? tim m?ch, n?i ti?t và mi?n d?ch, c?ng nh? c?i thi?n ?? bóng và h? h? tiêu hóa.

Pate cho chó Crave

Pate cho chó Crave ?áp ?ng nhu c?u dinh d??ng c?a chó c?ng. K?t h?p n??c c?a pate và th?t v?n ???c làm b?ng gà tây. R?t nhi?u Protein, các ch?t dinh d??ng thi?t y?u. ?ó là ch? ?? ?n u?ng cân b?ng và ??y ?? trong. ???c s?n xu?t t?i Hoa K? không có ng? c?c, b?t ph? ph?m t? th?t gà, ngô, lúa mì, ??u nành ho?c h??ng li?u nhân t?o ho?c ch?t b?o qu?n.

Pate cho chó Cesar

Pate cho chó v?i h??ng v? th?m ngon c?a gà n??ng ph? kín trong m?t lo?i n??c s?t phong phú. Là th?c ph?m ch?t l??ng cao ???c b? sung Vitamin và khoáng ch?t ?? cung c?p h??ng v? và dinh d??ng trong m?t h?p ti?n l?i. Pate trong công th?c n??c s?t cung c?p dinh d??ng ??y ?? và cân b?ng xây d?ng cho chó tr??ng thành. ???c b? sung Vitamin và khoáng ch?t giúp chó có ?? kích c?. ??c bi?t là các gi?ng nh? luôn kh?e m?nh.

Pate cho chó Bil-Jac

Pate cho chó Bil-Jac th?a mãn kh?u v? c?a chú chó v?i h??ng v? th?m ngon. Th?c ?n m?n, b? d??ng này có th?t gà cùng v?i cà r?t và ??u Hà Lan. Trong m?t công th?c không ch?a Gluten, r?t lý t??ng cho nh?ng chú chó nh?y c?m v?i th?c ?n ho?c d? ?ng.

Nó ???c b? sung các Vitamin và khoáng ch?t c?n thi?t ?? cung c?p dinh d??ng hoàn ch?nh và cân b?ng. Trong khi Axit béo Omega-3 và 6 có ngu?n g?c t? nhiên gi? cho cún con kh?e m?nh và m?t l?p lông sáng bóng.

Pate cho chó Canine Caviar

Pate cho chó là th?c ?n ?óng h?p không ch?a h?t c?a Donine Caviar 97%. Hoàn h?o cho thú c?ng có d? ?ng Protein th??ng g?p. Nó ???c s?n xu?t b?ng m?t ngu?n Protein m?i, ??c ?áo – cá chình cá ng? Unagi. Th?c ph?m b? sung hoàn h?o cho v?t nuôi có d? ?ng Protein ph? bi?n. Canine Caviar 97% Unagi ???c ch? bi?n l?nh ?? cung c?p nh?ng giá tr? dinh d??ng t?t nh?t và t?o ra m?t nguyên li?u thay th? d? ?n.

Pate cho chó Almo Nature

Pate cho chó Almo Nature ???c làm hoàn toàn t? gà t?t nh?t mà không thêm ch?t màu, ch?t b?o qu?n, ch?t b? sung ho?c ch?t bulking. Gà không có hooc-môn và ???c ch? bi?n ch? s? d?ng nh?ng mi?ng th?t t?t nh?t có giá tr? sinh h?c cao. ??m b?o cún con c?a b?n có b?a ?n lành m?nh nh?t.

Pate cho chó Canada Fresh

Th?c ?n ??t cho chó Canada Fresh cung c?p dinh d??ng th?c ph?m có ngu?n g?c t? th?t c?u t??i. Nó có hàm l??ng Protein cao h? tr? c? b?p ho?t ??ng. Nó ch?a Omega t?ng c??ng s?c kh?e t? d?u cá h?i, Glucosamine thân thi?n, Vitamin, khoáng ch?t và các Axit amin thi?t y?u. T?o dinh d??ng hoàn ch?nh cho nh?ng chú cún ? m?i l?a tu?i.

Pate cho chó Against the Grain

Pate cho chó Against the Grain cam k?t s? d?ng các thành ph?n lành m?nh, không có GMO, Hormone và kháng sinh. ???c b? sung Vitamin, khoáng ch?t và ch?t dinh d??ng hoàn ch?nh và cân b?ng. Công th?c không ch?a ng? c?c và không ch?a Gluten r?t d? tiêu hóa.

Pate cho chó Dave’s Pet Food

Pate cho chó Dave’s Pet Food có h??ng v? th?c ph?m và dinh d??ng t? nhiên. T?ng c??ng v?i các Vitamin và khoáng ch?t thúc ??y s?c kh?e. Cung c?p m?t ch? ?? ?n u?ng cân b?ng ngon mi?ng cho thú c?ng. ???c s?n xu?t t?i Hoa K?.