5 lo?i th?c ?n cho mèo Anh lông ng?n tiêu búi lông

5 lo?i th?c ?n cho mèo Anh lông ng?n tiêu búi lông

Vi?c l?a ch?n th?c ?n cho mèo Anh lông ng?n phù h?p ?? chúng phát tri?n toàn di?n và luôn kh?e m?nh thì không ph?i là ?i?u ng??i nuôi nào c?ng bi?t. Vi?c l?a ch?n th?c ?n còn ph?i ph? thu?c vào ??c tính c?a t?ng chú mèo c?ng nh? kinh nghi?m nuôi d??ng c?a b?n.

V? v?n ?? th?c ?n cho mèo Anh lông ng?n, b?n có th? k?t h?p c? hai hình th?c là cho mèo ?n th?c ?n ?óng h?p ???c ch? bi?n s?n (pate) ho?c th?c ?n h?t khô. B?n c?ng có th? k?t h?p c? hai lo?i th?c ?n này ?? thay ??i kh?u v? cho các chú mèo Anh ?n ngon mi?ng h?n. D??i ?ây VIETPET s? mang t?i cho b?n ??c 5 s?n ph?m th?c ?n cho mèo anh lông ng?n ???c m?i ng??i ?a chu?ng mua nhi?u nh?t n?m 2020.

Th?c ?n cho mèo anh lông ng?n con MaxPower British Shorthair Kitten

Th?c ?n cho mèo anh lông ng?n d??i 1 tu?i MaxPower British Shorthair Kitten chuyên nghiên c?u ch? t?o cho mèo Anh lông ng?n con t? 1 tu?i tr? xu?ng và mèo m? có thai. Giàu protein, ch?t béo, canxi, photpho, s?t và nhi?u EPA, DHA, cung c?p n?ng l??ng l?n giúp ??m b?o các ho?t ??ng c?a mèo Anh lông ng?n. Mèo Anh lông ng?n là ??ng v?t ?n th?t, h?i s?n, th?c ph?m ch?a photpho cai, và th?t bò, th?t l?n n?u chín, th?t gà, tr?ng giàu vitamin, photpho, kali, can xi, axit amin và protein, các ch?t dinh d??ng, là th?c ph?m lý t??ng.

 • Omega 3 và ch?t béo c?n thi?t. Axit béo Omega 3 và axit béo omega 6 thu?c ch?t béo không bão hòa. Là ch?t c? th? mèo c?n thi?t nh?ng không th? h?p thành, nh?t ??nh ph?i cung c?p trong th?c ?n.
 • H? tiêu hóa t?t h?n, gi?m búi lông trong ???ng ru?t g?p 3 l?n, gi?m mùi hôi ? phân, phân ?i ra khuôn.
 • ??m b?o s?c kh?e x??ng kh?p, duy trì tr?ng l??ng c? b?p và th? tr?ng ??p khi?n mèo Anh lông ng?n có vóc dáng m?p m?p ?áng yêu.
 • Thúc ??y phát tri?n não mèo, duy trì ch?c n?ng sinh lý bình th??ng, ch?c n?ng ??c ?áo c?a võng m?c.
 • B?o v? t? bào mi?n d?ch b?ng cách kích thích kháng th? s?n xu?t thêm ho?t tính các t? bào mi?n d?ch và ??m b?o t? bào mi?n d?ch tái sinh.
 • Lutein k?t h?p v?i màng t? bào, b?o v? t? bào kh?i s? t?n công c?a g?c t? do. C?ng c? màng t? bào, có ch?ng l?i h?n ?ng oxy hóa ch?ng lipid.B?ng cách t?ng s? l??ng các kháng th?. Cùng c? màng t? bào ?i?u ch?nh ph?n ?ng mi?n d?ch.

Th?c ?n cho mèo anh lông ng?n tr??ng thành MaxPower British Shorthair Adult

Th?c ?n cho mèo anh lông ng?n tr??ng thành MaxPower British Shorthair Adult cho mèo Anh lông ng?n tr??ng thành. Cung c?p t?t c? dinh d??ng cho mèo Anh lông ng?n mà không c?n th?c ph?m b? sung khác. Giàu protein, ch?t béo, canxi, photpho, s?t và nhi?u EPA, DHA. Cung c?p n?ng l??ng l?n giúp ??m b?o các ho?t ??ng c?a mèo Anh lông ng?n. Hàm l??ng canxi vô cùng phong phú, có l?i cho các các giai ?o?n t?ng tr??ng và phát tri?n x??ng c?a mèo.

Hàm l??ng vitamin A trong gan gà v??t xa s?a, tr?ng, th?t, cá và các th?c ph?m khác. ??m b?o mèo con phát tri?n bình th??ng và các ch?c n?ng khác kh?e m?nh. B?o v? m?t t?t h?n, duy trì th? l?c bình th??ng, ng?ng ng?a khô m?t, m?t m?i. Duy trì m?t s?c kh?e và lông t?t, có ý ngh?a quan tr?ng h?n ??i v?i da c?a mèo. Là nhãn hi?u nh?n ???c s? hài lòng c?a ng??i tiêu dùng.

 • Làm ??p lông v?i Axit linoleic, k?m, omega 3 và các ch?t béo.
 • Gi?m búi lông trong ???ng ru?t g?p 3 l?n, ??m b?o di?t s?ch búi lông t? nhiên.
 • K?t c?u d?ng h?t quy?t ??nh ?? sâu khi r?ng c?n vào h?t, c?n càng sâu, càng có th? kh?i t?o s? ma sát c? h?c r?ng n??u, t? ?ó gi?m b?t s? hình thành m?ng bám và s? tích l?y m?ng bám, n?u không th?i gian lâu dài s? d?n ??n viêm n??u, th?m chí s? m?t r?ng.
 • Thúc ??y phát tri?n não mèo, duy trì ch?c n?ng sinh lý bình th??ng, ch?c n?ng ??c ?áo c?a võng m?c.
 • B?o v? h? th?ng ti?t ni?u, phòng ng?a nhi?u lo?i s?i, t?ng c??ng s?c mi?n d?ch.

Th?c ?n cho mèo Anh lông ng?n Dr.Glint Expert Care

Th?c ?n cho mèo Anh lông ng?n Dr.Glint Expert Care bao g?m th?t ?c gà, gan gà, m? gà. Và các lo?i rau c? qu? nh?: cà r?t, ??u hà lan, qu? vi?t qu?t, lúa m?ch, rau c?i xanh… và các khoáng ch?t ?? giúp cún c?ng h?p th? t?t nh?t các ch?t dinh d??ng. S?n ph?m dành cho mèo t? 1 ??n 4 tháng tu?i.

 • V?i công th?c hoàn toàn t? nhiên và không ch?t ph? gia, màu th?c ph?m gây h?i.
 • V?i các d??ng ch?t c?ng c?p Protein c?n thi?t, giúp cho h? tiêu hoá c?a ng??i b?n b?n chân t?t h?n.
 • Các h??ng li?u th?t giúp m?t sáng h?n và b? lông bóng m??t không b? phai màu.
 • B?o v? t? bào mi?n d?ch b?ng cách kích thích kháng th? s?n xu?t thêm ho?t tính các t? bào mi?n d?ch và ??m b?o t? bào mi?n d?ch tái sinh.

Th?c ?n cho mèo Anh lông ng?n Catidea British Shorthair

Th?c ?n cho mèo Anh lông ng?n Catidea British Shorthair là th?c ?n dành riêng cho gi?ng mèo anh lông ng?n m?i cai s?a và mèo tr??ng thành. Th?c ?n có các thành ph?n kích thích mèo phát tri?n nhanh, kh?e m?nh, ??t tiêu chu?n. S?n ph?m hoàn toàn không ch?a ph?m màu, ph? gia ??c h?i, ch?t b?o qu?n th?c ph?m.

Thành ph?n hoàn toàn t? nhiên giúp cung c?p dinh d??ng cân ??i cho mèo Anh lông ng?n. Th?c ?n cho mèo Anh lông ng?n Catidea British Shorthair ???c làm t? các thành ph?n dinh d??ng sau: 89% t? th?t: th?t bò, x??ng bò, th?t các lo?i, h?n 40 lo?i cá. Rau qu?: khoai tây, khoai m?, rau, bí ngô, vi?t qu?t, bông c?i xanh, cà r?t, rau chân v?t. Ph? gia: men bia, m? gà, d?u cá…C?u t?o h?t th?c ?n giúp kéo dài th?i gian nhai th?c ?n.

 • Cung c?p cho mèo c?ng ??y ?? các ch?t dinh d??ng c?n thi?t.
 • Ch?m sóc lông m?m m??t, kh?e m?nh, ng?n gi?m lông t?i ?a, gi?m t? l? búi lông.
 • Viên th?c ?n có hình d?ng phù h?p c?u t?o khoang mi?ng c?a mèo. Giúp làm s?ch và b?o v? r?ng.
 • H? tr? tiêu hóa và thúc ??y quá trình phát tri?n c?a mèo c?ng ?n ??nh, tiêu búi lông tri?t ??.
 • Giúp rèn luy?n c? hàm, b?o v? s?c kh?e r?ng mi?ng cho mèo.

Th?c ?n cho mèo Anh lông ng?n MEC Wild Taste Limited Ingredient

Th?c ?n cho mèo Anh lông ng?n MEC Wild Taste Limited Ingredient ???c ch? bi?n t? th?t và cá th?t. Các nguyên li?u ???c tuy?n ch?n nghiêm ng?t, ?áp ?ng nhu c?u dinh d??ng cho mèo ? m?i l?a tu?i. Có thành ph?n t? th?t và cá th?t, ph?i h?p rau c? qu?. Bao g?m: Th?t: cá h?i, cá ng?, th?t ?c gà, bò, c?u, gan gà. Rau c?: táo, qu? vi?t qu?t, rau chân v?t, khoai lang, ??u hà lan, khoai tây, b?t lúa m?ch ?en, bông c?i xanh. Ph? ph?m: mu?i bi?n, men bia, d?u oliu, d?u cá, vitamin, khoáng ch?t và nguyên t? vi l??ng.

 • ???c b? sung anbumin, ch?t ch?ng oxy hóa, axit béo không bão hòa, vitamin, khoáng ch?t và nguyên t? vi l??ng.
 • Giúp h? tr? h? tiêu hóa kh?e m?nh. T?ng c??ng kh? n?ng mi?n d?ch ? mèo.
 • T?ng c??ng s?c kh?e h? c? x??ng kh?p ? mèo Anh lông ng?n và các gi?ng mèo có kích th??c l?n.
 • Giúp gi?m nguy c? m?c các b?nh v? tim m?ch, th?n. Giúp b?o v? ?ôi m?t cho mèo.
 • Gi?m búi lông và gi? lông m??t h?n. Gi?m l??ng và mùi ch?t th?i c?a mèo.
 • Viên th?c ?n có hình d?ng phù h?p c?u t?o khoang mi?ng c?a mèo. Giúp làm s?ch và b?o v? r?ng.

Trên ?ây là 5 lo?i th?c ?n cho mèo Anh lông ng?n t?t nh?t VIETPET gi?i thi?u ??n các b?n, chúc các b?n l?a ch?n ???c s?n ph?m phù h?p cho chú mèo c?a b?n ?? phát tri?n kh?e m?nh nh?t.