Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

16 b? l?c b? cá mini giá r? siêu ti?t ki?m ?i?n

16 b? l?c b? cá mini giá r? siêu ti?t ki?m ?i?n

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

B? l?c n??c b? cá có tác d?ng tuy?t v?i trong vi?c b?o v? môi tr??ng s?ng c?a cá c?nh và ??ng v?t th?y sinh. N?u nh? b?n ?ang có ý ??nh ho?c ?ang nuôi cá c?nh thì bài vi?t này chính là dành cho b?n. VIETPET tin r?ng, ch?c ch?n b?n s? tìm ???c cho mình m?t b? máy l?c n??c ch?t l??ng và x?n xò nh?t.

B? l?c b? cá Tetra BIO-Bag Aquarium Filter Cartridge

B? l?c b? cá Tetra BIO-Bag Aquarium Filter Cartridge giúp duy trì m?c ?? pH lành m?nh trong b? c?a b?n. B? l?c này có ch? nha khoa hai m?t giúp lo?i b? b?i b?n và m?nh v?n t? b? cá c?a b?n ?? gi? s?ch môi tr??ng s?ng c?a cá. Nó cung c?p 4 giai ?o?n l?c v?i than siêu ho?t tính. Giúp lo?i b? mùi hôi và s? ??i màu vàng trong n??c. H?p l?c b? cá Tetra BIO-Bag s? gi? cho b? c?a b?n trông ??p và có mùi th?m d? ch?u.

B? l?c b? cá Fluval External Filter for Aquariums

B? l?c ngoài Fluval cho b? cá mang l?i r?t nhi?u l?i ích. Bao g?m l?c t?t h?n, t?n su?t b?o trì ít h?n, thi?t l?p nhanh h?n và v?n hành êm h?n. ???c thi?t k? ?? làm cho vi?c nuôi cá d? dàng và không ph?i lo l?ng nh?t có th?.

Nó có các van Aqua-Stop ???c c?p b?ng sáng ch? ?? ng?t k?t n?i vòi d? dàng, k?p khóa nâng chuy?n ??ng ??n ?? làm s?ch và b?o trì d? dàng h?n. Có nhi?u gi? l?c có th? tháo r?i ?i kèm v?i ph??ng ti?n c?n thi?t cho b? l?c c? h?c, hóa h?c và sinh h?c.

Ngoài ra, nó có thi?t k? hình vuông ??c ?áo ch?a l??ng n??c nhi?u h?n, v?i các h?p tròn cho phép dòng n??c t?t h?n. Giúp t?i ?a hóa s? ti?p xúc v?i ph??ng ti?n l?c. Thi?t k? bánh công tác gi?m âm thanh cho ho?t ??ng êm h?n ??n 15%. K?p khóa nâng m?nh m? h?n ?? ?óng c?a an toàn h?n. Thi?t k? hình vuông ch?a nhi?u n??c h?n 35% –  50%.

Máy l?c n??c b? cá Tetra Whisper EX Aquarium Power Filter

Máy l?c n??c b? cá Tetra Whisper EX Aquarium Power Filter giúp gi? cho b? cá c?a b?n luôn ? tr?ng thái t?t nh?t. V?i B? l?c n?ng l??ng c?a Tetra’s Whisper EX. B? l?c này ???c thi?t k? v?i s? ??n gi?n và ti?n l?i và s?n sàng s? d?ng ngay khi không c?n m?i. Dòng n??c ???c thi?t k? khoa h?c, vi?c x? n??c liên t?c ?? ng?n ch?n s? tích t? các m?nh v?n b?n. Trên h?t, v?i công ngh? cho phép b?n bi?t khi nào c?n thay th? b? l?c. Dòng ch?y t?i ?a hóa kích ??ng n??c và oxy hóa.

B? l?c n??c b? cá Danner Ovation Internal Aquarium Filter

B? l?c n??c b? cá Danner Ovation Internal Aquarium Filter gi? cho th?c v?t th?y sinh s?ng kh?e m?nh. Các lo?i ??ng v?t th?y sinh có th? b?i l?i t? do trong môi tr??ng n??c s?ch trong. ???c thi?t k? dành cho ng??i có s? thích nuôi ??ng v?t th?y sinh

??c bi?t, b? l?c c?c k? yên t?nh, m?nh m? và hi?u qu?. Mang ??n s? k?t h?p lý t??ng gi?a l?c c? h?c, sinh h?c và hóa h?c ?? gi? cho h? cá nhà b?n ho?c h? c?n luôn s?ch s?. Nó có th? ???c g?n theo chi?u ngang ho?c chi?u d?c và ng?p hoàn toàn n?u c?n.

?ây là b? l?c hoàn h?o cho môi tr??ng s?ng d??i n??c. Nó có m?t thanh phun có th? tháo r?i, ?i?u ch?nh lu?ng không khí ?? khu?y tr?n m?t n??c và c?i thi?n s?c khí. Hai bu?ng l?c ?? t?o ra nh?ng cài ??t lý t??ng. ?áp ?ng nhu c?u c? th? c?a b?n.

B? l?c b? cá Tom Pet Products Mr Cleaner Battery Operated Gravel Siphon

B? l?c b? cá Tom Pet Products Mr Cleaner Battery Operated Gravel Siphon ch?y b?ng pin, hoàn h?o cho b? cá ?? bàn và b? nano. Nó sâu t?i 50cm. R?t lý t??ng ?? lo?i b? ch?t th?i c?a cá và b?i b?n khác. Cho phép làm s?ch t?i ch? và ??n các khu v?c khó ti?p c?n. Túi nylon nhanh chóng hút các m?nh v?n và ch?t th?i cá không mong mu?n mà v?n gi? l?i n??c c?a b? cá. Làm s?ch t?i ch? b? c?a b?n mà không c?n tháo n??c. C?u trúc b? l?c b? cá ch?c ch?n. D? s? d?ng.

B? l?c b? cá Coralife BioCube Aquarium Filter Cartridge

H?p l?c này ???c thi?t k? ?? phù h?p v?i t?t c? các h? th?ng h? cá bao g?m t?t c? BioCube. Bao g?m các kích c? 8, 14, 29 và HQI. Nó giúp lo?i b? mùi hôi và s? ??i màu ?? gi? cho h? cá n??c ng?t c?a b?n s?ch s?.

Và m?i l?n mua có hai h?p l?c, vì v?y b?n luôn có thêm m?t h?p s?n sàng ?? s? d?ng khi c?n. Thay t?m l?c c?a b?n khi c?n thi?t ?? giúp gi? cho b? cá c?a b?n s?ch s?. H?p l?c Coralife có th? h? tr? trong vi?c lo?i b? mùi khó ch?u. ???c thi?t k? ?? giúp lo?i b? s? ??i màu, ?? cá c?a b?n có th? nhìn rõ h?n.

B? l?c b? cá API Filstar XP Canister

B? l?c b? cá API Filstar XP Canister cung c?p b? l?c n??c tuy?t v?i và ?áng tin c?y. Ch?n h? th?ng l?c phù h?p là ?i?u quan tr?ng trong vi?c gi? cho cá c?a b?n kh?e m?nh và phát tri?n m?nh. M?t b? l?c ch?t l??ng giúp lo?i b? Amoniac ??c h?i, các m?nh v? và hóa ch?t bao g?m ??ng, Clo, Protein hòa tan, thu?c và thu?c nhu?m. B? l?c b? cá s? d?ng công ngh? tiên ti?n, thi?t k? cao c?p, dung l??ng l?n, t?c ?? dòng ch?y m?nh m? và c?u trúc v?ng ch?c ?? gi? cho n??c s?ch và rõ ràng. Nó r?t d? b?o trì và t? m?i. Vì v?y không c?n b?m.

B? l?c b? cá AquaClear Quick Filter for Powerheads for Polishing Water

V?i b? l?c b? cá m?nh m? giúp lo?i b? nhanh chóng h?t các ch?t th?i h?t t? b?. S? d?ng b? l?c nhanh chóng, k?t h?p v?i Powerhead cung c?p thêm b? l?c c? h?c an toàn cho n??c s?ch và tu?n hoàn b? sung ?? b?o v? cá và ??ng v?t không x??ng s?ng. Lõi trung tâm c?a b? l?c nhanh, ?? l?n ?? lo?i b? ch?t th?i l?ng ho?c ?ánh bóng n??c h? cá. Nó an toàn cho c? b? cá bi?n và b? cá n??c ng?t.

B? l?c b? cá biOrb Classic Cleaning

B? l?c b? cá biOrb Classic Cleaning giúp d? dàng gi? cho n??c b? cá c?a b?n l?p lánh, s?ch trong. Trong khi nhi?u b? l?c có nhi?u ng?n v?i các v?t li?u l?c khác nhau, h? th?ng biOrb th?c hi?n t?t c? công vi?c cho b?n ?? n??c trong b? s?ch nh?t.

B? v? sinh t?t c? trong m?t, cung c?p d?ch v? ch?m sóc b?o trì cho b? cá c?a b?n. ?i kèm v?i t?m l?c thay th?, m?t gói hóa ch?t chu?n b? n??c và m?t mi?ng làm s?ch. D? dàng thay ??i t?m l?c b? cá m?i. Thay h?p l?c c?a b?n sau 4 – 8 tu?n ?? ???c ch?m sóc t?i ?u.

Máy l?c n??c b? cá Aqueon QuietFlow Fresh & Saltwater

B? n??c b? cá Aqueon QuietFlow Fresh & Saltwater gi? cho ??ng v?t th?y sinh c?a b?n luôn vui v? và kh?e m?nh. Nó có tác d?ng làm s?ch m?nh m?. B? l?c này ???c thi?t k? v?i m?t máy b?m chìm m?nh m? nh?ng yên t?nh. Thu?n ti?n t? m?i khi thi?t l?p ho?c sau khi làm s?ch b?.

Nó ti?p xúc v?i n??c b? ch?a oxy ?? n??c s?ch h?n và cá ho?t ??ng nhi?u h?n trong khi lo?i b? các m?nh v?n và Amoniac ??c h?i. V?i các giai ?o?n l?c bao g?m: c? h?c, hóa h?c và sinh h?c. Trên h?t, nó có ?èn LED cho phép b?n bi?t khi nào c?n thay t?m l?c.

Máy l?c n??c b? cá Zilla Aquatic Reptile Internal Aquarium Filter

Máy l?c n??c b? cá Zilla Aquatic Reptile Internal Aquarium Filter gi? cho ??ng v?t d??i n??c c?a b?n luôn kh?e m?nh. B? l?c h? th?y sinh Zilla d??i n??c ???c thi?t k? cho các h? c?n nuôi rùa và các ??ng v?t th?y sinh khác. B? l?c này ?i kèm v?i m?t t?m l?c Carbon có th? thay th? ?? lo?i b? mùi, ch?t th?i và m?nh v?n t? n??c. Nó r?t d? cài ??t v?i m?t l??i b?o v? ?? thú c?ng c?a b?n không th? vào b? l?c.

B? l?c n??c h? cá ngoài tr?i Eheim Classic 2262 Aquarium Filter

B? l?c n??c h? cá Eheim Classic 2262 Aquarium Filter luôn ??t s? s?ch s? lên hàng ??u và b?o v? b? c?a b?n. B? l?c b? cá ngoài tr?i Classic 2262 t? Eheim. V?i h? th?ng l?c ??c bi?t này, b?n s? có ???c c? l?c c? h?c và sinh h?c, tu?n hoàn n??c liên t?c và làm giàu oxy trong m?t h? th?ng nh? g?n.

Nó th?m chí ?ã ???c th? và ki?m tra ?? ??m b?o hi?u qu? t?i ?u. Thúc ??y l?u thông n??c liên t?c và giúp t?ng c??ng trao ??i oxy trong b? c?a b?n. ?i kèm v?i nhi?u ph? ki?n khác nh? thanh phun, ?ng hút, ?ng và thi?t b? l?p ??t. ??u b?m ???c ch? t?o v?i vòng Silicon ?àn h?i ?? ??m b?o nó ???c ?óng l?i ?úng cách sau khi v? sinh.

B? l?c n??c h? cá Koi Kent Marine 2ppm Chlorine Carbon Solid Block Aquarium Filter

B? l?c n??c h? cá Kent Marine 2ppm Chlorine Carbon Solid Block Aquarium Filter. Giúp gi? cho b? cá c?a b?n s?ch s? và ho?t ??ng hi?u qu?. L?c ?úng cách và thay ??i t?m l?c th??ng xuyên là c?n thi?t ?? giúp lo?i b? các ??c t? nh? Amoniac, ph?t phát và nitrat có th? gây h?i cho cá c?a b?n. Nó ???c thi?t k? ?? ???c s? d?ng trong các ??n v? TFC, Maxima và Deion c?a Kent Marine. Giúp gi?m b?nh t?t và c?ng th?ng cho nh?ng chú cá c?nh c?a b?n.

B? l?c b? cá c?nh Marina Slim Carbon Filter Cartridge

B? l?c n??c h? cá Marina Slim Carbon Filter Cartridge. Giúp gi? cho b? cá c?a b?n ? tr?ng thái t?t nh?t. Lý t??ng cho b? cá nhi?t ??i. T?m l?c b? cá ch?a than ho?t tính v?i Ceramitek ?? l?c t?i ?u. Than ho?t tính có hi?u qu? lo?i b? các ch?t ô nhi?m và mùi hôi, trong khi Ceramitek t?o môi tr??ng l?c sinh h?c b?ng g?m có ?? x?p cao. T?i ?u hóa quá trình l?c sinh h?c ?? h? tr? s? phát tri?n c?a vi khu?n t?t h?n. H?p l?c thay th? chính hãng ???c thi?t k? ??c bi?t ?? s? d?ng trong b? l?c th?y sinh Marina Slim S10, S15 ho?c S20.

B? l?c b? cá mini Marineland Magniflow 220 Canister Filter

B? l?c n??c h? cá Marineland Magniflow 220 Canister Filter cung c?p quá trình l?c nhi?u giai ?o?n nhanh chóng và d? dàng cho các b? cá n??c ng?t ho?c n??c m?n. Nó ???c thi?t k? v?i các khay l?c ng?n x?p và dòng ch?y ??y n??c qua các l?p v?t li?u ?? l?c c? h?c, sinh h?c và hóa h?c t?i ?u.

?? t? kh?i ??ng, ch? c?n nh?n nút, nhanh chóng ?? ?? ??y n??c vào khoang l?c. B? l?c canister này c?ng có m?t kh?i van x? nhanh giúp ng?n n??c ch?y ngay l?p t?c và tách v? ??ng c? ?? b?o trì b? l?c nhanh mà không b? ??.

Máy l?c n??c b? cá cao c?p Penn-Plax Premium Underground Aquarium Filter

B? l?c h? cá cao c?p Penn-Plax Premium Underground Aquarium Filter gi? cho b? cá c?a b?n s?ch s? và kh?e m?nh m?t cách d? dàng. B? l?c h? ng?m cao c?p Penn-Plax cung c?p l?c sinh h?c mà không c?n b?o trì th??ng xuyên.

???c thi?t k? ?? làm cho cu?c s?ng c?a b?n d? dàng h?n. B? l?c than ho?t tính ???c bao g?m ?? giúp lo?i b? n??c th?i, khí ??c và hóa ch?t. T?o môi tr??ng có l?i cho cu?c s?ng c?a cá c?nh luôn kh?e m?nh, h?nh phúc h?n. Ngoài ra, ?ng nâng 2.5cmcó th? ?i?u ch?nh ???c. Do ?ó b?n có th? ?i?u ch?nh chi?u cao theo m?c n??c h? cá c?a mình. Chú ý nên ch?n b? l?c phù h?p ?? phù h?p v?i dung tích c?a b? c?a b?n.