Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

20 lo?i th?c ?n cho chó ???c bình ch?n t?t nh?t

20 lo?i th?c ?n cho chó ???c bình ch?n t?t nh?t

Warning: Undefined array key "https://www.vietpet.net/bai-viet" in /home/vietpet/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 221

Th?c ?n cho chó hi?n nay trên th? tr??ng ?ang bày bán r?t nhi?u, khi?n các b?n l?n t?n ch?n lo?i th?c ?n nào v?i phù h?p v?i chó c?ng c?a mình? R?t nhi?u ng??i nuôi chó c?nh ??u không n?m rõ v?n ?? này.

Chúng ta th??ng d?a trên c?m nh?n ch? quan ?? l?a ch?n lo?i th?c ?n cho chó sao cho phù h?p. ?ôi khi là ch?n mua theo giá thành, theo t? v?n c?a b?n bè. Tóm l?i là không d?a trên c?n c? khoa h?c. Trong bài vi?t d??i ?ây, VIETPET s? gi?i thi?u ??n ??c gi? 20 lo?i th?c ?n cho chó. ?? giúp ??c gi? có thêm kinh nghi?m khi ch?n mua th?c ?n cho chó c?ng.

Th?c ?n cho chó Moshm

Th?c ?n cho chó Moshm ???c ch? bi?n dành riêng cho các dòng chó và phù h?p v?i m?i l?a tu?i, v?i các thành ph?n t? t? nhiên là l?a ch?n hoàn h?o cho thú c?ng c?a b?n. Cung c?p dinh d??ng thi?t y?u phù h?p cho các gi?ng chó.

Thành ph?n hoàn toàn không có ph?m màu công nghi?p, không ch?t t?o mùi, ph? gia th?c ph?m. Do ?ó không ?nh h??ng ??n màu lông và s?c kh?e c?a thú c?ng r?t an toàn cho thú c?ng c?a b?n. D?u cá h?i t? nhiên giúp b?o v? ?ôi m?t cho cún c?ng. ??ng th?i duy trì ?? sáng bóng và ?? ?m cho lông.

Trong th?c ?n cho chó Moshm thành ph?n dinh d??ng có 75% thành ph?n làm t? 7 lo?i th?t và 5 lo?i cá, k?t h?p rau c? qu? t?t cho s?c kh?e c?a chó. Hoàn toàn không ? d?ng g?o ngô và các lo?i ng? c?c. Thành ph?n giúp kích thích ???ng ru?t ? chó có l?i nh?:

 • Không gây h?i cho s?c kh?e c?a chó.V? th?t bò th?m ngon, h?p d?n.
 • Giúp phòng tránh các b?nh v? tim m?ch, tiêu hóa, giam nguy c? b? viêm da, r?ng lông, t?ng c??ng kh? n?ng ho?t ??ng c?a c? x??ng kh?p.
 • Thành ph?n protein d? h?p th? có ngu?n g?c rau c?. Duy trì cân n?ng và giàm mùi phân.

Th?c ?n cho chó Mec

Th?c ?n cho chó Mec phù h?p v?i chó ? m?i ?? tu?i, giúp c?i thi?n th? ch?t cho chó. H??ng v? th?m ngon,phù h?p v?i kh?u v? c?a chó. Không ch?a ch?t b?o qu?n,ch?t t?o màu,t?o mùi và ph? gia th?c ph?m ??c h?i. Gi?m các v?n ?? v? da và lông, giúp m?t chó luôn kh?e m?nh.

Th?c ?n ???c ch? bi?n t? nguyên li?u hoàn toàn t? nhiên. Bao g?m:

 • Th?t: gà, v?t, bò, cá h?i, cá ng?, cá c?m, m? gà, gan gà
 • Rau c?: b?t h?c m?ch, khoai tây, khoai m?, khoai lang, ngô, bông c?i xanh,rau chân v?t, táo,qu? vi?t qu?t, xà lách.
 • Ph? ph?m: d?u cá, ???ng fructose, men bia, d?u oliu, vitamin,khoáng ch?t, nguyên t? vi l??ng.

Th?c ?n cho chó Dr.Soft

Th?c ?n cho chó Dr. Soft ???c ch? t?o t? th?t c?u t??i, b?t gà, ??u nành, phô mai, táo, nam vi?t qu?t, b?t mì, tinh b?t ngô, cám lúa mì, lecithin, m?t ch?t nh? hóa t? nhiên, canxi, m? gà, kháng sinh t? nhiên (triglyceride, d?u d?a), chi?t xu?t oligosacarit cao, FOS , glucosamine, v?i m?t lo?i axit amin k?t h?p, ch?t x? hòa tan, vitamin, khoáng ch?t.

Th?c ?n cho chó Dr. Soft s? có l?i cho chú chó c?a b?n nh?:

 • H? tr? h? th?ng tiêu hóa, gi?m mùi hôi ? phân, ?i phân s? ra khuôn.
 • Phát tri?n c? x??ng kh?e m?nh.
 • T?o nên s?c s?ng kh?e m?nh h?n.

Th?c ?n cho chó SPORTMIX

Th?c ?n cho chó Sportmix ???c làm t? th?t, b?t ngô vàng, b?t ??u nành, lúa mì, m? gà (???c b?o qu?n b?ng Tocopherols h?n h?p). Mu?i, b? sung vitamin A, b? sung Vitamin D3, b? sung Vitamin E, b? sung Riboflavin, D-Canxi Pantothenate, b? sung Niacin, Choline Clorua, b? sung vitamin B12, Axit Folic, Thiamine Mononitrate, Pyridoxine Hydrochloride, Biotin, Canxi Iodate, Copper Sulfate, Ferpy Sulfate, Manganous Oxide, Zinc Oxide, Magiê Oxide…

Phù h?p v?i nhi?u gi?ng chó khác nhau v?i ngu?n dinh d??ng ??y ?? nh?t, s? mang nhiêu l?i ich t?i cho chú chó c?a b?n nh?:

 • H? tr? h? th?ng tiêu hóa, giúp h?p th? d??ng ch?t t?t h?n.
 • Axit béo omega-3 và omega-6 giúp khuy?n khích th? l?c, làn da và b? lông sáng bóng.
 • Ch?a glucosamine và chondroitin sulfate ?? giúp h? tr? s?c kh?e x??ng và kh?p c?a b?n.

Th?c ?n cho chó Dog Mania

Th?c ?n cho chó Dog Mania phù h?p v?i m?i l?a tu?i ???c s?n xu?t b?i Jeilpet Korea (Hàn Qu?c). S?n ph?m có tính ch?t t?ng c??ng h? mi?n d?ch t?t. Cho thú c?ng m?t b? lông óng m??t và làn da kh?e m?nh.

 • Giúp các vi khu?n có l?i cho ???ng ru?t và h? tiêu hóa, gi?m thi?u mùi hôi c?a phân
 • Giàu vitamin và khoáng ch?t giúp b? lông óng m??t và da kh?e m?nh
 • Giúp cho s? phát tri?n r?n ch?c h?n nh? m?t l??ng protein d?i dào, giúp hình thành c? b?p ch?c kh?e

Th?c ?n cho chó Farmina

Th?c ?n cho chó Farmina nh?m t?o ra th?c ?n ??y ?? và cân b?ng, có th? cung c?p cho chó ? m?i l?a tu?i, sinh s?n và cung c?p ??y ?? l??ng protein, ch?t béo, carbohydrate, vitamin và khoáng ch?t ?? t?ng s? phát tri?n cho chú chó t?t nh?t.

 • Axit béo omega t? nhiên có tác d?ng thúc ??y làn da kh?e m?nh và áo khoác trong khi thêm qu? l?u và qu? m?ng giàu ch?t ch?ng oxy hóa.
 • Không t?ng ??t bi?n l??ng ???ng trong máu
 • Giúp các vi khu?n có l?i cho ???ng ru?t và h? tiêu hóa, gi?m thi?u mùi hôi c?a phân

Th?c ?n cho chó Brothers Complete

Th?c ?n cho chó Brothers Complete  cung c?p dinh d??ng hoàn ch?nh b?t ch??c ch? ?? ?n t? nhiên c?a chó. Công th?c n?u ?n nh? có th?t gà ch?t l??ng cao, tr?ng khô nguyên ch?t d? h?p th? và không có ng? c?c ho?c khoai tây tr?ng. M?i thành ph?n ???c l?a ch?n c?n th?n theo các khái ni?m dinh d??ng tiên ti?n ?? t?p trung vào ch?a b?nh, cân b?ng và duy trì ???ng ru?t kh?e m?nh.

Th?c ph?m này là tuy?t v?i s? là th?c ?n b? d??ng cho s?c kh?e, b? d??ng nh?t mà nó có th? – t?t h?n là món ?n ngon nh?t. Có l?i cho chu chó c?a b?n nh?:

 • Enzyme tiêu hóa phá v? th?c ?n, t?ng h?p thu ch?t dinh d??ng, t?ng kh? n?ng mi?n d?ch và gi?m nguy c? d? ?ng.
 • Probiotic ?óng gói cung c?p vi khu?n s?ng, t?t cho ru?t n?i chúng ???c nuôi d??ng b?i các prebiotic có tính ch?n l?c cao.
 • B?o qu?n t? nhiên ?? có ?? t??i t?i ?a mà không c?n BHA, BHT ho?c ethoxyquin trong các túi b?o qu?n h??ng v? ch?t l??ng cao.

Th?c ?n cho chó Bosch

Th?c ?n cho chó Bosch . Do kh? n?ng dung n?p trên trung bình và hàm l??ng ch?t ch?ng oxy hóa ho?t ??ng t? bào hi?u qu? cao (ví d? nh? vitamin E và selenium). Do hàm l??ng n?ng l??ng và protein gi?m c?ng nh? hàm l??ng ch?t x? cân b?ng. H? tr? h? tiêu hóa ???ng ru?t ???c ?n ??nh và h? th?ng mi?n d?ch ???c t?ng c??ng nh?:

 • H? tr? h? th?ng tiêu hóa, gi?m mùi hôi ? phân, ?i phân s? ra khuôn.
 • Phát tri?n c? x??ng kh?e m?nh.
 • T?o nên s?c s?ng kh?e m?nh h?n.

Th?c ?n cho chó 1st Choice

Th?c ?n cho chó 1st Choice  phù h?p v?i chó ? m?i ?? tu?i, giúp c?i thi?n th? ch?t cho chó. H??ng v? th?m ngon,phù h?p v?i kh?u v? c?a chó. Không ch?a ch?t b?o qu?n,ch?t t?o màu,t?o mùi và ph? gia th?c ph?m ??c h?i. Gi?m các v?n ?? v? da và lông, giúp m?t chó luôn kh?e m?nh.

 • H? tr? h? th?ng tiêu hóa, giúp h?p th? d??ng ch?t t?t h?n.
 • Omega 3-6-9 axit béo và L-cystine ph?i h?p v?i nhau ?? thúc ??y làn da kh?e m?nh và b? lông sáng bóng.
 • Khoáng ch?t chelated h?u c? thúc ??y s? phát tri?n x??ng t?i ?u, trong khi ngu?n glucosamine và chondroitin t? nhiên giúp c?i thi?n s?c kh?e kh?p.

Th?c ?n cho chó Instinct

Th?c ?n cho chó Instinct. Th?c ph?m là nguyên li?u. Th?c ?n có hàm l??ng protein ???c ?óng gói v?i 85% th?t và n?i t?ng và 15% trái cây, rau qu? không bi?n ??i gen; vitamin & khoáng ch?t. Chúng tôi s? d?ng các thành ph?n th?c ph?m toàn ph?n nh? th?t bò th?t và không bao gi? bao g?m ng? c?c, ngô, lúa mì, ??u nành, màu nhân t?o ho?c ch?t b?o qu?n.

Chúng tôi tin vào s?c m?nh c?a dinh d??ng thô b?i vì chúng tôi bi?t nh?ng ?i?u t?t ??p nó có th? làm nh?:

 • Thành ph?n WHOLE-FOOD nh? th?t bò th?t và trái cây và rau qu? không bi?n ??i gen; không màu nhân t?o, h??ng v? ho?c ch?t b?o qu?n.
 • C? b?p s?n ch?c, x??ng ch?c kh?e, da, áo khoác, s?c kh?e tiêu hóa & mi?n d?ch, ?ôi m?t trong sáng.
 • Protein ?óng gói v?i 85% th?t bò & n?i t?ng, 15% rau qu? & trái cây; vitamin & khoáng ch?t, giúp chú chó kh?e m?nh toàn di?n.

Th?c ?n cho chó Black Hawk

Th?c ?n cho chó Black Hawk là m?t ch? ?? ?n u?ng lành m?nh do ng??i Úc s?n xu?t ???c ch? t?o dành riêng cho các gi?ng chó. Nó là ??y ?? và cân b?ng ?? h? tr? t?t c? các nhu c?u dinh d??ng cho chó c?a b?n. Công th?c v?i m?c n?ng l??ng cao, b?a ?n này ???c thi?t k? cho nh?ng con chó n?ng ??ng, s?ng m?t l?i s?ng n?ng ??ng. V?i th?t c?u th?m ngon nh? m?t ngu?n protein tiêu hóa cao, ch? ?? ?n kiêng này ch?c ch?n s? cám d? ngay c? nh?ng mi?ng nh? khó tính nh?t.

S? cân b?ng chính xác c?a vitamin và khoáng ch?t ??m b?o r?ng b?a ?n này cung c?p t?t c? các ch?t dinh d??ng mà chú chó c?a b?n c?n cho s?c kh?e và s?c s?ng:

 • Giúp các vi khu?n có l?i cho ???ng ru?t và h? tiêu hóa, gi?m thi?u mùi hôi c?a phân
 • C? b?p s?n ch?c, x??ng ch?c kh?e, da, áo khoác, s?c kh?e tiêu hóa & mi?n d?ch, ?ôi m?t trong sáng.

Th?c ?n cho chó Dr. Healmedix

Th?c ?n cho chó Dr. Healmedix ???c phát tri?n và xác mình lâm sàng b?i các tr??ng ??i h?c và vi?n nghiên c?u hàng ??u t?i Hàn Qu?c. Các s?n ph?m giúp c?i thi?n ch?t l??ng cu?c s?ng c?a ng??i b?n b?n chân. ???c thi?t k? ?? duy trì cân b?ng dinh d??ng ngay c? trong th?i gian dài.

S?n ph?m ???c chia ra h? tr? các b?nh mà chú chó c?a b?n d? m?c ph?i. L?i ích mang l?i nh?:

 • Giúp gi?m viêm kh?p, giúp c?i thi?n ch?c n?ng kh?p, r?t giàu ch?t ch?ng oxy hóa.
 • Omega 3 Axit béo và Vitamin B giúp duy trì m?c l?c c?u th?n trong máu, giúp t?ng ?? ?m cho da, c?i thi?n h? tiêu hóa kh?e m?nh.
 • Duy trì huy?t áp bình th??ng và c?i thi?t l?u thông máu.

Th?c ?n cho chó Dr.Glint

Th?c ?n cho chó Dr.Glint ???c ch? bi?n dành riêng cho các dòng chó và phù h?p v?i m?i l?a tu?i, v?i các thành ph?n t? t? nhiên là l?a ch?n hoàn h?o cho thú c?ng c?a b?n. Cung c?p dinh d??ng thi?t y?u phù h?p cho các gi?ng chó.

 • V?i các d??ng ch?t c?ng c?p Protein c?n thi?t, giúp cho h? tiêu hoá c?a ng??i b?n b?n chân t?t h?n.
 • V?i các h??ng li?u th?t giúp m?t sáng h?n và b? lông bóng m??t không b? b?c màu lông.
 •  Gi?m tình tr?ng ch?y n??c m?t ? thú c?ng.

Th?c ?n cho chó Nutri Source

Th?c ?n cho chó Nutri Source là lý t??ng cho t?t c? các gi?ng và t?t c? các giai ?o?n cu?c s?ng. Công th?c ?ã ??u?c các chuyên gia cao c?p nghên c?u cung c?p dinh d??ng siêu cao c?p trong th?c ph?m ???c ch? bi?n t?ng h?p, d? tiêu hóa ?? duy trì s? cân b?ng c? và x??ng.

Chúng tôi k?t h?p b?a ?n ít b?t ngô, gà ???c ch?ng nh?n, g?o và các nguyên li?u t?ng th? ???c l?a ch?n c?n th?n ?? thúc ??y s?c kh?e tuy?t v?i cho ng??i b?n t?t nh?t c?a b?n nh?:

 • Giúp ?n ??nh h? th?ng tiêu hóa, d? dàng h?p th? d??ng ch?t.
 • Cân b?ng c? b?p,c? x??ng kh?p kh?e m?nh

Th?c ?n cho chó Brit

Th?c ?n cho chó Brit  phù h?p v?i chó ? m?i ?? tu?i, giúp c?i thi?n th? ch?t cho chó. H??ng v? th?m ngon,phù h?p v?i kh?u v? c?a chó. Không ch?a ch?t b?o qu?n,ch?t t?o màu,t?o mùi và ph? gia th?c ph?m ??c h?i. Gi?m các v?n ?? v? da và lông, giúp m?t chó luôn kh?e m?nh. có ch?c n?ng :

 • Gi?m nguy c? b? viêm da và r?ng lông ? chó.
 • T?ng c??ng kh? n?ng ho?t ??ng c?a c? x??ng kh?p.
 • Giúp phòng tránh các b?nh v? tim m?ch, tiêu hóa và v?n ?? v? s?c kh?e.

Th?c ?n cho chó Nutrience

Th?c ?n cho chó Nutrience c?a chúng tôi ???c ch? bi?n v?i cá t??i, không bao gi? ?óng b?ng và cá khô ?ông l?nh, ngu?n th?t bò t??i, bò r?ng bizon, heo r?ng, cá hoang dã Thái Bình D??ng th?c s? cho m?t h??ng v? cao c?p mà ngay c? nh?ng con chó ??p nh?t s? thèm ?n. Có l?i ích nh?:

 • Giàu Protein t?u ngu?n th?t ??ng v?t giúp t?ng c??ng s? phát tri?n.
 • Omega 3-6-9 axit béo và L-cystine ph?i h?p v?i nhau ?? thúc ??y làn da kh?e m?nh và b? lông sáng bóng.
 • H? tr? h? th?ng tiêu hóa, gi?m mùi hôi ? phân, ?i phân s? ra khuôn.

Th?c ?n cho chó O’Fresh

Th?c ?n cho chó O’Fresh ???c ch? bi?n ??c bi?t cho thú c?ng c?a b?n nh?m ??m b?o m?t ch? ?? dinh d??ng toàn di?n và cân b?ng. ?ây là s?n ph?m th?c ?n h?n h?p cho chó ? m?i ?? tu?i. S?n ph?m d? tiêu hóa, vì v?y ch?t dinh d??ng ???c h?p thu d? hàng. O’Fresh là th??ng hi?u th?c ?n cao c?p siêu s?ch cho chó c?a t?p ?oàn CJ Hàn Qu?c danh ti?ng.

 • B? sung vitamin, khoáng ch?t, ch?ng ch?ng oxi hóa (ch?ng lão hóa).
 • Kích thích ti?t d?ch tiêu hóa giúp t?ng c??ng kh? n?ng tiêu hóa, l?i ti?u, t?ng ti?t d?ch m?t, t?ng mùi v? cho th?c ?n.
 • V?i h??ng v? th?t c?u và rau xanh th?m ngon cùng các khoáng ch?t vitamin s? giúp cho thú c?ng có b? lông óng ??p.

Th?c ?n cho chó Nature Bridge

Th?c ?n cho chó con Nature Bridge ???c ch? bi?n dành riêng cho các dòng chó và phù h?p v?i m?i l?a tu?i, v?i các thành ph?n t? t? nhiên là l?a ch?n hoàn h?o cho thú c?ng c?a b?n. Cung c?p dinh d??ng thi?t y?u phù h?p cho các gi?ng chó. Giúp chú chó c?a b?n kh?e m?nh h?n.

 • An toàn và b?o ??m. Không thêm màu t?ng h?p, ch?t b?o qu?n t?ng h?p, ch?t kích thích t?ng h?p, ch?t làm ?ông phân, ch?t làm ng?t, kháng sinh ho?c hormone t?ng tr??ng.
 • Thành ph?n ?? nh?y th?p. Không có b?p, không có lúa mì, không ??u nành, không Gluten.
 • T? l? canxi và ph?t pho t?i ?u, ?? cho chó con kh?e m?nh và kh?e m?nh.

Th?c ?n cho chó Euro Premium

Th?c ?n cho chó Euro Premium có ch?t l??ng cao, các thành ph?n ???c l?a ch?n, con chó c?a b?n s? t?n h??ng m?i v?t c?n. Công th?c “ít calo” này ???c làm giàu v?i L-Carnitine và gi? cho chó c?a b?n trong tình tr?ng t?i ?u. Vi?c b? sung glucosamine và chondroitin sulphate góp ph?n h? tr? thêm cho các kh?p nh?y c?m ? các gi?ng chó.

 • Th?c ?n cho chó làm cho kh?p m?nh và d?o dai, và h? tr? các kh?p nh?y c?m.
 • Th?c ?n ít calo này giúp chó c?a b?n duy trì cân n?ng kh?e m?nh.
 • Th?c ?n cho chó ?? kích thích h? tiêu hóa giúp h?p thu dinh d??ng t?t h?n.

Th?c ?n cho chó Taste of the Wild

Th?c ?n cho chó Taste Of The Wild là m?t công ty gia ?ình có tr? s? t?i M?. Các s?n ph?m th?c ?n cho thú c?ng c?a Taste of the Wild ???c làm t? th?t n??ng và trái cây t??i và rau qu?. Nh?ng công th?c không gluten này h? tr? h? mi?n d?ch kh?e m?nh, t?i ?u h? tiêu hóa và s?c kh?e t?ng th? c?a v?t nuôi.

 • Cung c?p Protein ?? giúp h? tr? c? b?p kh?e m?nh.
 • Axit béo omega-3 và omega-6 h? tr? làn da và b? lông kh?e m?nh óng m??t.
 • Công th?c giàu dinh d??ng và r?t d? tiêu hóa ???c làm b?ng h?n h?p men vi sinh K9 ??c quy?n ?? giúp h? tr? s?c kh?e tiêu hóa c?a chó.

Trên ?ây là 20 s?n ph?m th?c ?n cho chó VIETPET gi?i thi?u ??n các b?n, chúc các b?n tìm dòng s?n ph?m th?c ?n ?ng ý và phù h?p cho chú chó c?a mình.